Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12218 2219 2220 2221 22222324 Pas >
Nr. total i rekordeve:23,240
Dt.e Vendimit:11-04-2019
Akti:31134-03779-86-2018
Paditës:Bashkia Vore, Subjekti Abdulla Sheshori
I paditur:
Palë të treta:}
Objekti:Leshim i urdherit te ekzekutimit te Vendimit Nr.95 date 10.04.2018 te Inspektoriatit Vendor te Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Vore.
Dt.e regjistrimit: 24-09-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-04-2019
Akti:31134-04885-86-2018
Paditës:Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit
I paditur:
Palë të treta:}
Objekti:Leshimi I urdherit te ekzekutimit te vendimit nr. 10 date 08.04.2016 (nr. serie 0000010) te Inspektoriatit Kombetar te Mbrojtjes se Territorit per subjektin Luan Shehu.
Dt.e regjistrimit: 20-12-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-04-2019
Akti:31132-00108-86-2019
Paditës:Shoqeria ‘ALCAN”
I paditur:ALBPETROL sh.a
Palë të treta:}
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise, duke pezulluar procedurat per negocimin dhe lidhjen e marreveshjeve hidrokarbure per vendburimet ekzistuese ” Cakran – Mollaj” dhe “Gorisht-Kocul” dhe Amonice me shoqerine Transoilgroup.
Dt.e regjistrimit: 14-01-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-04-2019
Akti:31134-03711-86-2018
Paditës:Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombetar te Ushqimit, Qarku Lezhe
I paditur:
Palë të treta:}
Objekti:Leshimi i Urdherit te Ekzekutimit per Titullin Ekzekutiv “Proces-Verbal Inspektimi dhe Vendimi Perfundimtar me numer Z000086315L date 10.04.2016″.
Dt.e regjistrimit: 20-09-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-04-2019
Akti:31134-01450-86-2018
Paditës:Drejtoria e Pergjithshme e Autoriteti Kombetar i Ushqimit
I paditur:
Palë të treta:}
Objekti:1. Kerkese per Leshimin e Urdherit te Ekzekutimit per masen administrative, titullin ekzekutiv “Proces Verbal Inspektimi dhe Vendim Perfundimtar serial nr. 0016208-17, 0406, date 09.10.2017″; 2. Perjashtimin e insitucionit tone nga pagimi i tarifes gjyqesore dhe tarifat e tjera per veprimet e sherbimet qe kryhen nga administrata gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 19-04-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-04-2019
Akti:31134-01450-86-2018
Paditës:Drejtoria e Pergjithshme e Autoriteti Kombetar i Ushqimit
I paditur:
Palë të treta:}
Objekti:1. Kerkese per Leshimin e Urdherit te Ekzekutimit per masen administrative, titullin ekzekutiv “Proces Verbal Inspektimi dhe Vendim Perfundimtar serial nr. 0016208-17, 0406, date 09.10.2017″; 2. Perjashtimin e insitucionit tone nga pagimi i tarifes gjyqesore dhe tarifat e tjera per veprimet e sherbimet qe kryhen nga administrata gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 19-04-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-04-2019
Akti:31108-06876-86-2015
Paditës:Odhisea Qirjazo
I paditur:Prokuroria Gjirokaster, Ministria e Finances Dega e Thesarit Gjirokaster
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e te paditurit qe te kompensoje ne Shumen 1.656.000 leke si kompensim per paraburgim te padrejte
Dt.e regjistrimit: 13-11-2015

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:15-04-2019
Akti:31015-06014-86-2015
Paditës:Klevis Sula
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit Tirane, Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Shpallja absolutisht e pavlefshme e vendimmarrjes se Drejtorise se Policise se Qarkut Tirane per “Mosshpalljen fitues” te paditesit ne konkursin e zhvilluar per shkollen baze te policise. Pavlefshmeria e karteles daktiloskopike Nr. 4444 dt 13.03.2007. Zgjidhja e pasojave juridike. Njohja e se drejtes per vazhdimin e Akademise se Rendit, pasi jam fitues i saj.
Dt.e regjistrimit: 28-09-2015

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:15-04-2019
Akti:31156-00617-86-2018
Paditës:Xhevat Llupa, Pellumb Llupa
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:1. Anullimin e akt- vlersimit financiar bere nga ATP-ja Tirane lidhur me vendimin nr. 47 date 02.07.1994 te ish-KKK Pronave te Bashkise Vlore. 2.Konstatimin si te pasakte te planvendosjes qe identifikon vendodhjen e prones se kompensuar me vendimin nr.408 date 03.04.2013 te ish —AKKP-se Tirane, dhene ne favor te subjektit Nustret Llupa , persa i perket paraqitjes hartografike , duke korrigjuar ate , si pjese e prones te njohur per kompensim ne piken 1/a/b te vendimit nr. 47 dt.02 .07.1994. 3.Detyrimin e pales se paditur ATP-se Tirane , ta kompensojne ne te holla dhe ti paguajne paditesave Xhevat dhe Pellumb Llupa bashkarisht shumen 3.536.725 leke , shume e mbetur pa kompensuar per siperfaqen 572 m2 , te njohur per kompensim me vendimin nr.47 date 02.07.1994 te ish-KKKP Bashkise Vlore.
Dt.e regjistrimit: 06-02-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:15-04-2019
Akti:31156-00617-86-2018
Paditës:Xhevat Llupa, Pellumb Llupa
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:1. Anullimin e akt- vlersimit financiar bere nga ATP-ja Tirane lidhur me vendimin nr. 47 date 02.07.1994 te ish-KKK Pronave te Bashkise Vlore. 2.Konstatimin si te pasakte te planvendosjes qe identifikon vendodhjen e prones se kompensuar me vendimin nr.408 date 03.04.2013 te ish —AKKP-se Tirane, dhene ne favor te subjektit Nustret Llupa , persa i perket paraqitjes hartografike , duke korrigjuar ate , si pjese e prones te njohur per kompensim ne piken 1/a/b te vendimit nr. 47 dt.02 .07.1994. 3.Detyrimin e pales se paditur ATP-se Tirane , ta kompensojne ne te holla dhe ti paguajne paditesave Xhevat dhe Pellumb Llupa bashkarisht shumen 3.536.725 leke , shume e mbetur pa kompensuar per siperfaqen 572 m2 , te njohur per kompensim me vendimin nr.47 date 02.07.1994 te ish-KKKP Bashkise Vlore.
Dt.e regjistrimit: 06-02-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:23,240
< Para 12218 2219 2220 2221 22222324 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·