Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12309 2310 2311 2312 23132406 Pas >
Nr. total i rekordeve:24,060
Dt.e Vendimit:11-06-2019
Akti:31010-01145-86-2016
Paditës:“Laknas Petrol” shpk
I paditur:Inspektoriati Shteteror i Tregtise dhe Industrise Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i aktit administrativ, vendimi gjobe nr. 6847 prot, date 22.09.2015 e Inspektoriatit Shteteror Teknik dhe Industrial, Tirane, per ndeshkim me gjobe 500 000 leke
Dt.e regjistrimit: 16-03-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-06-2019
Akti:31010-01145-86-2016
Paditës:“Laknas Petrol” shpk
I paditur:Inspektoriati Shteteror i Tregtise dhe Industrise Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i aktit administrativ, vendimi gjobe nr. 6847 prot, date 22.09.2015 e Inspektoriatit Shteteror Teknik dhe Industrial, Tirane, per ndeshkim me gjobe 500 000 leke
Dt.e regjistrimit: 16-03-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-06-2019
Akti:31107-01003-86-2016
Paditës:Lejla Salabegu
I paditur:Drejtoria Pergjithshme e Tatimeve Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i vendimit nr.569, date 13.07.2015 i Komisionit te (Disiplines, prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve. Detyrimi i pas se paditur per te rikthyer paditesen ne te njejtin pozicion ose nje pozicion tjeter te te njejtit nivel Detyrimi i pales se paditur per te paguar pagen ne favor te paditeses ne rikthimin e saj ne pune.
Dt.e regjistrimit: 07-03-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-06-2019
Akti:31107-01080-86-2016
Paditës:Tonin Beci
I paditur:Ministria e Puneve te Jashtme
Palë të treta:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane }
Objekti:Detyrimi i te paditurit per pagimin e pagave te papaguara, sipas grades, per periudhen 26 shtator 2014 -20 janar 2015, duke perjashtuar kohen e plote te lejes se zakonshme te paguar ne muajin nentor 2014. Detyrim i te paditurit per te paguar prane ISSH kontributin e papaguar te sigurimeve shoqerore. Detyrim i te paditurit per te paguar prane DRSSH te sigurimeve shoqerore ne favor te paditesit. Detyrim i te paditurit per pagimin e sigurimeve gjyqesore
Dt.e regjistrimit: 10-03-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:30-11–0001
Akti:31107-01080-86-2016
Paditës:Tonin Beci
I paditur:Ministria e Puneve te Jashtme
Palë të treta:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane }
Objekti:Detyrimi i te paditurit per pagimin e pagave te papaguara, sipas grades, per periudhen 26 shtator 2014 -20 janar 2015, duke perjashtuar kohen e plote te lejes se zakonshme te paguar ne muajin nentor 2014. Detyrim i te paditurit per te paguar prane ISSH kontributin e papaguar te sigurimeve shoqerore. Detyrim i te paditurit per te paguar prane DRSSH te sigurimeve shoqerore ne favor te paditesit. Detyrim i te paditurit per pagimin e sigurimeve gjyqesore
Dt.e regjistrimit: 10-03-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-06-2019
Akti:31147-05798-86-2017
Paditës:Tonin Jaku
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur DRSSH te ndryshoje vendimin e caktimit te mases se pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi, e percaktoje masen e ketij pensioni sipas nenit 11, te ligjit nr.8087, date 13.03.1996, i ndryshuar, te rritur dhe indeksuar sipas VKM-ve nga data 01.05.2002 e ne vijim, deri ne plotesimin e kushteve per pension pleqerie.-Detyrimin e pales se paditur te paguaje diferencat e krijuara midis mases se pensionit sipas ligjit nr.8087, date 13.03.1996, dhe pensionit te paguar nga data 01.05.2002, e ne vazhdim deri ne plotesimin e kushteve per pension pleqerie.-Te paguar interesat e shumes se papaguar sipas normave te interesit te Bankes se Shqiperise per depozitat me afat nje vjecar.
Dt.e regjistrimit: 24-11-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-06-2019
Akti:31147-05798-86-2017
Paditës:Tonin Jaku
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur DRSSH te ndryshoje vendimin e caktimit te mases se pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi, e percaktoje masen e ketij pensioni sipas nenit 11, te ligjit nr.8087, date 13.03.1996, i ndryshuar, te rritur dhe indeksuar sipas VKM-ve nga data 01.05.2002 e ne vijim, deri ne plotesimin e kushteve per pension pleqerie.-Detyrimin e pales se paditur te paguaje diferencat e krijuara midis mases se pensionit sipas ligjit nr.8087, date 13.03.1996, dhe pensionit te paguar nga data 01.05.2002, e ne vazhdim deri ne plotesimin e kushteve per pension pleqerie.-Te paguar interesat e shumes se papaguar sipas normave te interesit te Bankes se Shqiperise per depozitat me afat nje vjecar.
Dt.e regjistrimit: 24-11-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-06-2019
Akti:31147-05798-86-2017
Paditës:Tonin Jaku
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur DRSSH te ndryshoje vendimin e caktimit te mases se pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi, e percaktoje masen e ketij pensioni sipas nenit 11, te ligjit nr.8087, date 13.03.1996, i ndryshuar, te rritur dhe indeksuar sipas VKM-ve nga data 01.05.2002 e ne vijim, deri ne plotesimin e kushteve per pension pleqerie.-Detyrimin e pales se paditur te paguaje diferencat e krijuara midis mases se pensionit sipas ligjit nr.8087, date 13.03.1996, dhe pensionit te paguar nga data 01.05.2002, e ne vazhdim deri ne plotesimin e kushteve per pension pleqerie.-Te paguar interesat e shumes se papaguar sipas normave te interesit te Bankes se Shqiperise per depozitat me afat nje vjecar.
Dt.e regjistrimit: 24-11-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-06-2019
Akti:31107-01669-86-2017
Paditës:Vasil Rafti
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i urdherit nr. 1192 date 25.07.2014 te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve. Kthimin ne pozicionin e meparshem te punes prane Drejtorise Rajonale te Tatimeve Gjirokaster. Detyrimi i pales se paditur te kryeje pagesen nga momenti i nderprerjes te marredhenieve te punes deri ne momentin e rikthimit ne pune.
Dt.e regjistrimit: 04-04-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-06-2019
Akti:31107-01669-86-2017
Paditës:Vasil Rafti
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i urdherit nr. 1192 date 25.07.2014 te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve. Kthimin ne pozicionin e meparshem te punes prane Drejtorise Rajonale te Tatimeve Gjirokaster. Detyrimi i pales se paditur te kryeje pagesen nga momenti i nderprerjes te marredhenieve te punes deri ne momentin e rikthimit ne pune.
Dt.e regjistrimit: 04-04-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:24,060
< Para 12309 2310 2311 2312 23132406 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·