Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12381 2382 2383 2384 23852525 Pas >
Nr. total i rekordeve:25,250
Dt.e Vendimit:23-07-2019
Akti:31147-04316-86-2017
Paditës:Dashuri Sulovari
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Berat
Palë të treta:}
Objekti:1.Shfuqizimin e aktit administrativ ?Vendim per caktim pension nr.454, date 01.04.2016 te DRSSH Berat /Vendimin nr.92 date 23.09.2016 te Komisionit Rajonal te Ankimit, prane DRSSH-Berat dhe Vendimit nr.1836 date 20.02.2017 te Komisionit Qendror te Ankimit, prane ISSH-Tirane. 2.Detyrimin e anes se paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Berat t?i njohe e te perfshije ne llogaritjen e pergjithshme te vjetersise ne pune per te perfituar pension periudhat e punes prane ish-Kooperatives Bujqesore Kutalli, fshati Kutalli sipas te dhenave te pasqyruara ne regjistrin me nr.3, faqe 513 per periudhat 1981-1990 si dhe t?i paguaje paditeses Dashuri Sulovari nga data 18.05.2016 e ne vazhdim pensionin e plote te pleqerise.
Dt.e regjistrimit: 05-09-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:23-07-2019
Akti:31134-04886-86-2018
Paditës:Bashkia Shkoder
I paditur:
Palë të treta:}
Objekti:Leshimi i Urdhrit te Ekzekutimit te Vendimit denim me gjobe nr 179 dt 08.11.2017 me nr serie 0000179 se bashku me kamat vonesat e saj, te Inspektoriatit te Mbrojtjes se Territorit Bashkia Shkoder, ndaj Z. Pavlin Polia lindur ne dt 30.09.1981 me NID I10930026S vendlindja Theth, Shkoder, me adrese banimi, Theth, Shkoder.
Dt.e regjistrimit: 20-12-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:23-07-2019
Akti:31107-02106-86-2016
Paditës:Bukurije Preci
I paditur:Qendra Komunitare Shkoze Bashkia Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur paguaje paditeses nje demshperblim ne masen e pages se nje viti si pasoje e zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur t’i paguaje paditeses pagen e nje muaji per lejen vjetore (le nuk e ka kryer. Detyrimin e pales se paditur t’i paguaje paditeses nje demshperblim ne masen e pages se nje muaji per mosrespektim te aftit te njoftimit.Detyrimin e pales se paditur t’i paguaje paditeses nje demshperblim ne mase e pages se dy muajve per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes nga paditesi.
Dt.e regjistrimit: 06-05-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:23-07-2019
Akti:31018-06085-86-2016
Paditës:Raqi Oruci
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizim i urdher mbylljes se pensionit date 07.03.2015 Detyrimin e pales se paditur te me rilidhi pensionin sipas ligjit 150/2014 date 06.11.2014 qe nga moment qe i ka lindur e drejta e ne vazhdim Anullimin e shumes debitore 1 834 567 leke
Dt.e regjistrimit: 07-12-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:23-07-2019
Akti:31010-02237-86-2016
Paditës:Shoqeria e Sigurimeve “Atlantik” sha
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore, Njesia Tatimpaguesve te Medhenj, Drejtoria Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i aktit administrativ perfaqesuar nga njoftimi i vleresimit tatimor nr. 10088/2 prot date 27/08/2015, nxjerre nga Drejtoria Rajonale e Tatimpaguesve te Medhenj. Shfuqizimin e vendimit te Drejtorise se Apelimit Tatimor nr. 29366/2 prot date 18.11.2015, marre dijeni me shkresen nr. 2022/1 prot date 02.02.2016.
Dt.e regjistrimit: 11-05-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:23-07-2019
Akti:31107-01989-86-2016
Paditës:Blerta Konomi
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizimi i Urdhrit nr. 17867/1, date 24.11.2015 “Per lirimin nga sherbimi civil”. Detyrimi i pales se paditur te me sistemoje ne te njejtin pozicion pune, ne baze te struktures se re organizative, ne nivel Specialiste ne- Bashkine e Tiranes. Detyrimin e pales se paditur te rregulloje pasojat financiare te shkaktuara nga momenti i daljes se Urdhrit per Lirimin nga Sherbimi Civil deri ne ekzekutimin e vendimit gjyqesor duke me paguar pagen qe kisha ne baze te kategorise dhe pozicionit te punes ne kategorine IV A.
Dt.e regjistrimit: 04-05-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:23-07-2019
Akti:31023-02072-86-2016
Paditës:Bashkia Pograde
I paditur:Operatori Ekonomik “Infinit Konstruksion” shpk
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e te paditurit Infinit Konstruksion” shpk te demshperbleje paditesin ne masen 215 820 leke si pasoje e likuijdimit te punimeve te pakryera ne tenderin Rikonstruksion dhe shtese e shkolles “Gjok Shqiptari” Detyrimin e te paditurit Infinit Konstruksion shpk te demshperbleje paditesin ne masen 215 820 leke si pasoje e perfitimit te padrejte te vlere se TVSH -se qe i perket pajisjeve ne tenderin Rikonstruksion dhe shtese e shkolles Gjok Shqiptari
Dt.e regjistrimit: 05-05-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:23-07-2019
Akti:31156-02391-86-2018
Paditës:Fiqiri Kokonozi, Bashkim Kokonozi , Jeta Kokonozi, Arjana Kokonozi, Alfred Kokonozi [Paditës] Altin Kokonozi , Valter Uznova, Isuf Uznova, Lindita Pocesta, Suzana Shatku
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i vendimit te ndermarre prej anes se paditur Agjensise se Trajtimit te Pronave lidhur me vleresimin financiar negativ te mundesuar prej saj lidhur me vendimin nr 1318 date 27.11.1996 te ish Komisionit te Kthimit e Kompesimit te pronave ish pronareve Bashkia Tirane dhe detyrimi i anes se paditur per dhenien e vleresimit financiar si kompesim financiar paditesave ne cilesine e trashegimtareve ligjore te subjektit te shpronesuar Sabrie Luca per vendimin me nr 1318 date 27.11.1996 te ish Komisionit te Kthimit e Kompesimit te pronave ish pronareve Bashkia Tirane.
Dt.e regjistrimit: 14-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:23-07-2019
Akti:31156-02391-86-2018
Paditës:Fiqiri Kokonozi, Bashkim Kokonozi , Jeta Kokonozi, Arjana Kokonozi, Alfred Kokonozi [Paditës] Altin Kokonozi , Valter Uznova, Isuf Uznova, Lindita Pocesta, Suzana Shatku
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i vendimit te ndermarre prej anes se paditur Agjensise se Trajtimit te Pronave lidhur me vleresimin financiar negativ te mundesuar prej saj lidhur me vendimin nr 1318 date 27.11.1996 te ish Komisionit te Kthimit e Kompesimit te pronave ish pronareve Bashkia Tirane dhe detyrimi i anes se paditur per dhenien e vleresimit financiar si kompesim financiar paditesave ne cilesine e trashegimtareve ligjore te subjektit te shpronesuar Sabrie Luca per vendimin me nr 1318 date 27.11.1996 te ish Komisionit te Kthimit e Kompesimit te pronave ish pronareve Bashkia Tirane.
Dt.e regjistrimit: 14-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:23-07-2019
Akti:31156-02391-86-2018
Paditës:Fiqiri Kokonozi, Bashkim Kokonozi , Jeta Kokonozi, Arjana Kokonozi, Alfred Kokonozi [Paditës] Altin Kokonozi , Valter Uznova, Isuf Uznova, Lindita Pocesta, Suzana Shatku
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i vendimit te ndermarre prej anes se paditur Agjensise se Trajtimit te Pronave lidhur me vleresimin financiar negativ te mundesuar prej saj lidhur me vendimin nr 1318 date 27.11.1996 te ish Komisionit te Kthimit e Kompesimit te pronave ish pronareve Bashkia Tirane dhe detyrimi i anes se paditur per dhenien e vleresimit financiar si kompesim financiar paditesave ne cilesine e trashegimtareve ligjore te subjektit te shpronesuar Sabrie Luca per vendimin me nr 1318 date 27.11.1996 te ish Komisionit te Kthimit e Kompesimit te pronave ish pronareve Bashkia Tirane.
Dt.e regjistrimit: 14-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:25,250
< Para 12381 2382 2383 2384 23852525 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·