Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12586 2587 2588 2589 25902591 Pas >
Nr. total i rekordeve:25,904
Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31147-05588-86-2017
Paditës:Valter Dervishllari
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Korce
Palë të treta:}
Objekti:Anullimin e vendimit Nr.99/2, date 12.03.2014 te DRSSH Korce. -Detyrimin e pales se paditur te vazhdoje te paguaje pensionin e paditesit te plote.
Dt.e regjistrimit: 14-11-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31122-05526-86-2017
Paditës:Shoqeria “A.E.K. Security” sh.p.k
I paditur:Komisioni i Prokurimit Publik, Autoriteti Kontraktor ALB PETROL sh.a, Dega Fier
Palë të treta:Shoqeria “Nazeri 2000″ sh.p.k, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane}
Objekti:1.Shfuqizimi i aktit administrativ Vendimit Nr. 506/2017 date 11.07.2017 te Komisionit te Prokurimeve Publike Tirane. 2. Detyrimin e autoritetit kontraktor ALBPETROL sh.a. te lidhe kontrate me paditesin Shoqeria “A.E.K.Security” sh.p.k. si fitues i prokurimit me objekt “Sherbimi i ruajtjes se prones per Albpetrol sha ne Qarkun Berat, zhvilluar ne date 10.04.2017. 3. Marrja e mases provizore te sigurimit te padise duke pezulluar ekzekutimin e zbatimit te aktit administrativ te Komisionit te Prokurimeve Publike Tirane date 11.07.2017 deri ne zgjidhjen perfundimtare te ceshtjes se themelit.
Dt.e regjistrimit: 08-11-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31109-01805-86-2018
Paditës:Silvana Bastri
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizim si teresisht i paligjshem i aktit administrativ “Vendim i Komisionit Disiplinor ne Bashkine Tirane nr. 34527/11 Prot, date 30.11.2017 per marrjen e mases disiplinore “Largim nga Sherbimi Civil per Znj. Silvana Bastri (Alkoci); Rregullimi i pasojave duke u detyruar pala e paditur qe te riktheje Znj. Silvana Bastri (Alkoci) ne sherbimin civil ne pozicionin e meparshem te punes si nepunes civil, Specialiste ne Dreitorine e Strehimit Social, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale, prane Bashkise Tirane, sipas ligjit nr. 152/2013 “Per nepunesin civil”; Detyrimi i pales se paditur t’i paguaje paditeses pagen per pozicionin e punes Si nepunes civil, Specialiste ne Drejtorine e Strehimit Social, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Sociale ne Bashkine e Tiranes nga data 30.11.2017 deri ne momentin e rikthimit efektiv ne sherbimin civil, si zhdemtim i pasojave ekonomike te pesuara nga paligjshmeria e aktit administrativ te pales se paditur, vendimi nr. 34527/11 date 30.11.2017 i Komisionit Disiplinor prane Bashkise Tirane.
Dt.e regjistrimit: 16-05-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31119-05515-86-2017
Paditës:“Kuinda” sh.p.k
I paditur:Dega e Doganes Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Konstatimi i Pavlefshmerise absolute te veprimeve administrative te shprehura nepermjet Proces Verbalit te Deges Doganes Tirane nr. 5086, date 25.05.2017 per shoqerine Kuinda sh.p.k i cili na eshte njoftuar me daten 2.06.2017. – Detyrimin e Pales se Paditur, Dega e Doganes Tirane te paguaje shpenzimet gjyqesore te ketij procesi.
Dt.e regjistrimit: 08-11-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31107-01940-86-2016
Paditës:Ermal Toro
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin dhe shpalljen te pavlefshem te vendimit per largim nga puna te Drejtorit te Pergjithshem te Doganave ber eme shkresen nr 20949/21 prot date 09.01.2014 pasi eshte bere ne menyre te menjehershme, pa shkaqe te arsyeshme detyrimin e pales se paditur per rikthim ne vendin e punes
Dt.e regjistrimit: 29-04-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31020-03426-86-2016
Paditës:Rudina Ngjelini
I paditur:Zyra Gjendjes Civile (Njesia Administrative Frakull) Bashkia Fier
Palë të treta:}
Objekti:Ndryshimi I emrit ne rubrike nga Rudina ne Mimoza
Dt.e regjistrimit: 30-06-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31004-03488-86-2016
Paditës:Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane
I paditur:Drejtoria Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve
Palë të treta:Tatimpaguesi “OLSONI” PJ}
Objekti:Shfuqizimin e plote te vendimit nr. 41341/1, date 12.02.2016 te Drejtorise se Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve.
Dt.e regjistrimit: 01-07-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31025-03537-86-2016
Paditës:Llaqi Cetri
I paditur:Keshilli i Ministrave, Ministria e Puneve te Jashtme
Palë të treta:}
Objekti:Ndryshimi i pjesshem i VKM Nr. 1044 dt 16.12.2015 lidhur me vleren e tij per pronen e shpronesuar paditesit Llaqi Cetri. Caktimi i vleres truallit se shpronesuar sipas vleres ne treg te tij.
Dt.e regjistrimit: 04-07-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31107-03458-86-2016
Paditës:Elton Tyli
I paditur:Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin teresor te vendimin Nr. 1069 Date 31.12.2015 “Per nderprerjen e marredhenieve te punes”. Konstatimin e paligjshmerise se veprimit administrativ, qe nuk prodhon pasoja juridike dhe zgjidhjen e mosmarreveshjeve te punes Detyrimin e organit publik te paguaje per paditesin ne zbatim te nenit 155/3 te Kodit te punes nje vit page Detyrimin e punedhenesit, t’i jape paditesit nje demshperblim deri ne 6 (gjashte) muaj page demshperblim, i cili ti shtohet pages gjate afatit te njoftimit ose demshperblimit sipas nenit 148 te Kodit te punes Detyrimin e te paditurit te trajtoje me page paditesin deri ne perfundimin e gjykimit me vendim te formes se prere ne zbatim te nenit 155 te Kodit te punes duke perfshire minimalisht detyrimin prej 3 pagash per mosrespektim te afatit te njoftimit, Detyrimin e te paditurit te ktheje ne detyren e meparshme paditesin pasi vendi i punes nuk eshte suprimuar me and te miratimit te struktures.
Dt.e regjistrimit: 01-07-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31025-03598-86-2016
Paditës:Spartak Ikonomi
I paditur:Bashkia Fier
Palë të treta:}
Objekti:Konstatimin si pjeserisht te pavlefshem te Vendimit nr. 1 date 25/11/2004 te Komisionit te Ndarjes se Tokave, te Bashkise Fier. Detyrimin e Bashkise Fier te trajtoje me toke bujqesore trashegimtaret ligjore te te ndjerit Marko Ikonomi. Shpenzimet gjyqesore dhe ato te perfaqesimit me avokat
Dt.e regjistrimit: 07-07-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:25,904
< Para 12586 2587 2588 2589 25902591 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·