Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1
22722 2723 2724 Pas >
Nr. total i rekordeve:27,235
Dt.e Vendimit:19-11-2021
Akti:31107-04271-86-2016
Paditës:Asllan Shima
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur Bashkia Tirane te me demshperbleje mua paditesin Asllan Shima, me 12 paga mujore, per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes, sipas nenit 155/3 te Kodit te Punes. Detyrimin e pales se paditur Bashkia Tirane te me demshperbleje mua paditesin Asllan Shima, me 2 paga mujore, per shkak te mosrespektimit te afatit te njoftimit te zgjidhjes se kontrates se punes, sipas nenit 143/1 te Kodit te Punes (kjo pasi 1 page mujore, ma ka dhene me urdhrin nr. 5886, date 23.02.2016 “Per zgjidhjen e kontrates se punes”, te Kryetarit te Bashkise). Detyrimin e pales se paditur Bashkia Tirane te me demshperbleje mua paditesin Asllan Shima, me 2 paga mujore, per shkak te mosrespektimit procedures se zgjidhjes se kontrates se punes, sipas nenit 144/5 te Kodit te Punes. Detyrimin e pales se paditur Bashkia Tirane te me demshperbleje mua paditesin Asllan Shima, me 3 paga mujore, si shperblim per vjetersi, ne baze te nenit 145, te Kodit te Punes. Demshperblimi im te llogaritet mbi bazen e te ardhurave mujore paga bruto qe kam marre ne momentin e zgjidhjes se kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur Bashkia Tirane te me demshperbleje mua paditesin Asllan Shima, shpenzimet gjygesore per sa do te rezuitojne shqyrtimin gjyqesor te kesaj kerkesepadie.
Dt.e regjistrimit: 05-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-11-2021
Akti:31010-04384-86-2016
Paditës:Subjekti “Tetro-Oil-Albania” sha?
I paditur:Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial, Drejtoria Inspektimit te Naftes dhe Gazit
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i Akt-Inspektimit nr. 10, date 10/03/2016 te Inspektoriatit Shteteror Teknik dhe Industrial, e Inspektimit te Naftes dhe Gazit ,Tirane. Akt-Konstatimit nr. 09, date 11/03/2016 te Inspektoriatit Shteteror Teknik dhe Industrial, Drejtoria e Inspektimit te Naftes dhe Gazit ,Tirane. Vendim Gjobe nr. 3683 prot date 15/04/2016 te Inspektoriatit Shteteror Teknik dhe Industrial, Tirane. Marrjen e mases se sigurimit te padise, duke pezulluar zbatimin e aktit administrativ , Vendim Gjobe nr. 3683 prot date 15/04/2016 deri ne zgjidhjen e ceshtjes ne themel
Dt.e regjistrimit: 07-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-11-2021
Akti:31107-04214-86-2016
Paditës:Frosina Durro
I paditur:Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e shkreses Nr.2107/1 Prot, date 30.09.2015 “Leter njoftim per zgjidhje kontrate pune” te Drejtorit te Pergjithshem Rudina Hoxha;Konstatimi i zgjidhjes se kontrates/marredhenies se punes, me efekt te menjehershem, pa shkaqe te justifikuara dhe demshperblimi ne masen e 12 pagave mujore; Demshperblim per mosrespketimin e procedures se pushimit kolektiv nga puna, ne masen e 6 pagave mujore; Demshperblim ne masen e 1 page mujore per lejen vjetore te pakryer; Pra ne total demshperblim ne masen e 19 pagave mujore; Detyrimin e pales se paditur per pagimin e shpenzimeve gjyqesore permbarimore dhe avokatore.
Dt.e regjistrimit: 02-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-12-2021
Akti:31018-04438-86-2016
Paditës:Bukurie Zhinga
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Anullimin e vendimit date 20.04.2015 te te Deges se Perfitimeve Tirane lene ne fuqi me vendimin nr. 20 date 28/10/2015 te Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Tirane, lene ne fuqi me vendimit nr. 1296 date 12/01/2016 te ISSH Tirane si akte te marra ne kundershtim me ligjin Detyrimin e pales se paditur D.R.S.SH.Tirane per te me trajtuar me pension pleqerie nga data e lindjes se te drejtes se pensionit
Dt.e regjistrimit: 08-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-11-2021
Akti:31021-04301-86-2016
Paditës:Qazim Qendra
I paditur:Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar Dega Sarande, Inspektoriati Ndertimor Urbanistik Kombetar
Palë të treta:}
Objekti:Marrjen e mases se perkohshme te sigurimit te padise duke urdheruar palen e paditur te bllokoje Vendimin Nr. 10 date 06.12.2011 “Per Pezullimin e punimeve”, te leshuar nga pala e paditur INUK Tirane deri ne zgjidhjen perfimdimtare te ceshtjes se themelit. Marrjen e mases se perkohshme te sigurimit te padise duke urdheruar palen e paditur te bllokoje Vendimin Nr.23 date 06.12.2011 “Per denimin me gjobe”, te leshuar nga pala e paditur INUK Tirane den ne zgjidhjen perfundimtare te ceshtjes se themelit. Kundershtimin e aktit administrativ, Vendimit Nr. 10 date 06.12.2011 “Per Pezullimin e punimeve”, te leshuar nga pala e paditur INUK Tirane. 4. Kundershtimin e aktit administrativ ,Vendimit Nr.23 date 06.12.2011 “Per denimin me gjobe”, te leshuar nga pala e paditur INUK Tirane.
Dt.e regjistrimit: 05-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-11-2021
Akti:31015-04331-86-2016
Paditës:Zyber Qenanaj
I paditur:Bashkia Tirane, Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore prane Bashkise Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise absolute te Njoftimit per detyrimin tatimor ne vleren 2.205.759 leke te nxjerra prej Drejtorise se Pergjithshme te Taksave dhe Tarifave Vendore te BAshkise Tirane . Fshirjen e ketij detyrimi nga dokumentat perkates financiare.
Dt.e regjistrimit: 06-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-11-2021
Akti:31107-04291-86-2016
Paditës:Ervin Keta
I paditur:Garda e Republikes se Shqiperise
Palë të treta:}
Objekti:Ndryshimin e Aktit Administrativ, Urdherit Nr. 360 17.02.2016 i Komandantit te Gardes se Republikes, per masen disiplinore, te lirimit para kohe nga detyra dhe perjashtimin nga Struktura e Gardes se Republikes, me motivacionin “Per shkelje te Betimit”, per thyerje te rende te disiplines, sjellje jonormale, ne marredhenie midis kolegeve, fyerje dhe ofendime, duke cenuar nderin dhe dinjitetin e Gardistit, duke dhene nje mase disiplinore me te lehte. Rikthimin e paditesit Ervin Keta, ne detyren e meparshme te punes Si N/Oficeri, prane Gardes se Republikes.
Dt.e regjistrimit: 05-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:22-11-2021
Akti:31023-05513-86-2016
Paditës:Drejtoria Vendore e Policise Lezhe
I paditur:Tonin Simoni, Mimoza Simoni
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te ktheje prane buxhetit te Drejtorise Vendore te Policise Lezhe shumen prej 1.013.410 leke, shume kjo e perfituar pa te drejte dhe ne kundershtim me kriteret ligjore, si rezultat i begatimit pa shkak.
Dt.e regjistrimit: 03-11-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:23-11-2021
Akti:31117-04421-86-2017
Paditës:Irdi Qalliu
I paditur:Dega e Thesarit, Ministria e Financave
Palë të treta:Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane}
Objekti:Kompesim per burgim te padrejte per periudhen nga data 25.02.2015 deri ne daten 07.04.2017, gjithsej 770 dite burg.
Dt.e regjistrimit: 07-09-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:24-11-2021
Akti:31146-02655-86-2018
Paditës:Komanda e Forces Detare (Reparti Ushtarak nr. 2001)?
I paditur:Shoqeria IDEA TEL shpk?
Palë të treta:}
Objekti:Shperblim demi kontraktor ne vleren 4,186,475 (kater milion e njeqind e tetedhjete e gjashte mije e katerqind e shtatedhjete e pese) leke, vlere cila perbehet nga: 2,428,217 leke, per mos zbatim ne afat te kontrates nr.382/4, date 30.12.2013, dhe 1,704,258 leke per ndryshimin e cmimeve ne kontraten shtese nr.90/1, date 17.03.2014.
Dt.e regjistrimit: 28-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:27,235
< Para 1
22722 2723 2724 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·