Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 13295 3296 3297 3298 32993385 Pas >
Nr. total i rekordeve:33,847
Akti:31157-01209-86-2019
Paditës:Ilir Hajdini
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane?
Palë të treta:
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrative urdherit te kufizimit me nr.1751, date 05.05.2013 te Regjistruesit te ZVRPP Tirane, te vendosur ne seksionin “E” te karteles se pasurise nr.3/176 per sip.150m2 truall si akt absolutisht I pavlefshem. Detyrimin e pales se paditur ZVRPP Tirane te kryeje veprimin administrativ te heqjes se urdherit te kufizimit nr. 1751, date 05.05.2013 mbi pasurine me nr. 8/420, ZK 8150, vol 19 faqe 84, me indeks harte Tr- P-14, me adrese Rr. “Hodo Beg” Tirane, ne pronesi te paditesit, per shkak te shenimit te kryer pa dijenine dhe pa pelqimin e pronarit dhe ne kundershtim me ligjin.
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31146-01210-86-2019
Paditës:Leonora Lleshi, Agentina Musteqja, Gladiola Musteqja, Elida Shkreta, Brikena Shijaku
I paditur:Keshilli i Ministrave, Ministria e Infrastruktures dhe Energjise, Autoriteti Rrugor Shqiptar
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:1.Detyrimin e paleve te paditura te shperblejne paditesen Leonora Lleshi per siperfaqen e zene dhe siperfaqen e dale jashte perdorimi ne masen851 m2 pjese e pasurise Nr. 68/40 ZK.2537 Vol.7 fq 46 , ndodhur ne Luz Kruje, llojit are, nga kryerja e punimeve shtese te segmentit rrugor Fushe Kruje- Thumane kryqezimi I Luzit, KM 1+700 , djathtas ne vleren totale prej 6453984 (gjashte milion e kater qind e pese dhjete e tre mije e nente qind e tetedhjete e kater) leke. 2. Detyrimin e paleve te paditura te shperblejne paditesen Leonora Lleshi per siperfaqen e zene dhe siperfaqen e dale jashte perdorimi ne masen 774 m2 pjese e pasurise nr.68/38 ZK 2537 vol 7 fq 44, ndodhur ne Luz, Kruje e llojit arre, nga kryerja e punimeve shtese te segmentit rrugor Fushe-Kruje -Thumane, kryqezimi i Luzit KM 1+700, djathtas ne vleren totale prej 5 870 016 (pese milion e tete qind e shtatedhjete mije e gjashtembedhjete) leke. 3. Detyrimin e paleve se paditura te shperblejne paditesen Agentina Musteqja, (Curo) per siperfaqen e zene dhe siperfaqen e dale jashte perdorimi ne masen 588 m2 pjese e pasurise Nr. 68/48, ZK. 2537 Vol.7 fq 54, ndodhur ne Luz Kruje, lloji arre, nga kryerja e punimeve shtese te segmentit rrugor Fushe-Kruje-Thumane, kryqezimi i Luzit KM 1+700, djathtas ne vleren totale prej 4 459 392 (kater milion e e katerqind e pesedhjete e nente mije e treqind e nentedhjete e dy) leke. 4. Detyrimin e paleve se paditura te shperblejne paditesen Gladiola Mustecja per siperfaqen e zene dhe siperf
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31114-01211-86-2019
Paditës:Lena Vila
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Mehmet Bylyku, Mediha Bylyku (Tatili)?
Palë të treta:
Objekti:Fshirja e regjistrimit te kundraligjshem te pronesise se familjes Bylyku mbi pasurine me Nr. 418, regjistruar me nr. Hipotekor 1/4, dt. 18.08.1999, ZK 8210, me siperfaqe 1500 m2 e banese dy kateshe mbi te. Heqja e kufizimit, mbi kete pasuri vene me Urdherin Nr. 751, dt. 13.07.2010 te Z.V.R.P.P-se Tirane.
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-01212-86-2019
Paditës:Zamira Gjeleshi
I paditur:Bashkia Diber
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Sigurimin e padise; -Pezullimin e perkohshem te ekzekutimit te vendimit Nr. 194 dt. 19.10.2018 te Komisionit te Disiplines, Bashkia Diber. -Shfuqizimi i vendimit Nr. 194 date 19.10.2018 i Komisionit te Disiplines Bashkia Diber (te njoftuar me shkresen nr. 4490 prot date 24.10.2018 nga Kryetari i Bashkise Diber.
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-01213-86-2019
Paditës:Ajet Jashari
I paditur:Bashkia Kamez Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes se Territorit
Palë të treta:Bilbil Lushi
Objekti:1. Shfuqizim i Aktit Administrativ Nr. 1 prot. date 09.06.2018. 2. Marrjen e masave te sigurimit padise, Pezullimin e aktit administrativ deri ne zgjidhjen perfundimtare te ceshtjes. 3. Shfuqizimin e Vendimit nr.1, date 14.06.2018 ” Per lirim hapesire” te Inspektoriatit Vendor te Mbrojtjes se Territorit Bashkia Kamez.
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31146-01214-86-2019
Paditës:Shyqyri Muka
I paditur:Agjensia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Kerkoj pagimin e shperblimit fmanciar te perfituar me vendimin nr 266/2 date 22.08.1995 te ish KKKP Elbasan, per siperfaqen 1260 m2 per pjesen takuese rrjedhur nga qenia bashkepronar mbi kete siperfaqe.
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31121-01215-86-2019
Paditës:Feizi Hoxhalli
I paditur:Drejtoria e ALUIZNI Tirane
Palë të treta:Servete Daci, Arsela Daci, Brunilda Daci, Avokatura e Shtetit?
Objekti:Pezullimin e procedurave per legalizimin e nje ndertimi pa leje nga ana e personit te trete, shtetases Servete Daci nga Drejtoria e Aluiznit Tirane -1, deri ne zgjidhjen perfundimtare me vendim te formes se prere nga gjykata te mosmarrveshjeve per raportet e pronesise mes meje paditesit Fejzi Hoxhalli dhe personit te trete Servete Daci, mosmarreveshje e cila aktualisht eshte duke u gjykuar ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Tirane.
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-01216-86-2019
Paditës:Aleksander Doda
I paditur:Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit IKMT
Palë të treta:Avokatura e Shtetit?
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr. 148 date 14.11.2018 “Per denimin me gjobe”.
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-01217-86-2019
Paditës:Ismail Sorra
I paditur:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit i Njesise Administrative Kashar, Bashkia Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin e vendimit Nr.343, date 08.08.2018 ?Per prishjen e objektit te kunderligjshem?, si dhe te vendimit nr.976 date 08.08.2018 ?Per denimin me gjobe?.
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-01218-86-2019
Paditës:Zabit Dyfekciu
I paditur:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Tirane
Palë të treta:
Objekti:1.Shfuqizimi i akteve administrative : 1) Vendim Nr.1123 date 15.10.2018, me numer serie 0001123 ?Per denim me gjobe? ne masen 500.000 leke; 2) Vendim Nr.392 date 15.10.2018, me numer serie 0000392 ?Per prishje objekti te kundraligjshem? punime me hekur b/a. 2.Marrjen e mases provizore te sigurimit te objektit te padise, duke vendosur: Pezullimin e ekzekutimit te vendimit Nr.1123 date 15.10.2018 ?Per denim me gjobe? ne masen 500.000 leke, deri ne perfundim te gjykimit te ceshtjes.
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:33,847
< Para 13295 3296 3297 3298 32993385 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·