Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 13382 3383 3384 3385 33863467 Pas >
Nr. total i rekordeve:34,663
Akti:31154-02278-86-2019
Paditës:Shoqeria “KJENDY” shpk?
I paditur:Dega Doganore Tirane, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:1.Shfuqizim per shkak te paligjshmerise se akteve administrative Vendim nr.384 dhe Vendim nr.385 date 16.05.2018, te Deges Doganore Tirane. 2. Shfuqizim per shkak te paligjshmerise se aktit administrativ Vendim nr.18389/7, date 24.12.2018, per lenien ne fuqi te vendimeve nr.384 dhe 385, date 16.05.2018, te DDTirane. 3. Rregullimin e pasojave te ardhura per efekt te ankimimit te vendimeve nr.384 dhe Vendim nr.385 date 16.05.2018, te Deges Doganore Tirane, permes kthimit te shumave te detyrimit doganor ne vleren 791 897 leke dhe gjobes ne shumen 791 897 leke per vendimin e DDT nr.384 dhe detyrim doganor ne vleren 945 386 leke dhe gjobe ne shumen 945 386 leke, detyrimit doganor te munguar dhe penaliteteve ne shumen 219 547 leke per vendimin e DDTirane nr.385. 4. Detyrimin e paleve te paditura te paguajne shpenzimet gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-02279-86-2019
Paditës:Bashkia Kukes
I paditur:Insitucioni i Prefektit te Qarkut Kukes
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Shkoder?
Objekti:1.Shfuqizimin e pikes 1/f te vendimit Nr.02, date 05.01.2018 te Keshillit Bashkiak Kukes. 2. Konstatimin e paligjshmerise se konfirmimit te pikes 1/f te vendimit Nr.02, date 05.01.2018, me shkresen Nr.1/1 Prot. date 18.01.2018 te Prefektit te Qarkut Kukes. 3.Marrjen e mases se sigurimit te padise, duke vendosur pezullimin pikes 1/f te vendimit Nr.02, date 05.01.2018 te Keshillit Bashkiak Kukes deri ne perfundim te shqyrtimit gjyqesor te ceshtjes.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31114-02280-86-2019
Paditës:Qendra Spitalore Universitare “Nene Tereza”
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Palë të treta:
Objekti:Detyrimin e Pales se Paditur ZVRPP Tirane te mbylle kartelen e pasurise me nr. 1/198/ND, vol. 11,faqe. 151, zk 8130, regjistruar ne regjistrin hipotekor me nr. 555 date. 08.10.1991, dhe te fshije shenimet ne seksionin ?D? te karteles se pasurise 1/66, vol. 11, faqe 152, zk 8130.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31159-02281-86-2019
Paditës:Shoqeria “Dinamo” sha?
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Qanije Shllaku, Violeta Milja, Diana Cara, Irma Bullaj, Lulzime Metani, Dritan Metani, Aida Mesuti (Metani), Indrit Metani, Etleva Mullaj, Mimoza Qinami, Naime Pustina, Emine Hasanaj (Metani), Maliq Metani, Myzejen Metani, Migena Metani,
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise se veprimit administrativ te kryer nga ZVRPP Tirane, ne baze te te cilit ka regjistruar pronen prej 1845 m2 ne favor te te paditurve. Detyrimin e ZRPP Tirane qe te crregjistroje pronesine e bere ne favor te pales se paditur per siperfaqen 1845 meter katrore dhe regjistrimin ne emer te paditesit.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31139-02282-86-2019
Paditës:Autoriteti Portual Durres?
I paditur:EMS Albanian Port Operator (EMS-APO), Porti Detar Durres
Palë të treta:Ministria e Infrastruktures dhe Energjise, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane?
Objekti:Detyrimi i te paditurit, EMS Albanian Port Operator (EMS-APO) shpk: 1.1 Te paguaje ne favor te paditesit shumen 101 991 277 (njeqind e nje million e nenteqind e nentedhjete e nje mije e dyqind e shtatedhjete e shtate) leke, si pasoje e humbjes se pesuar nga kryerja e operacioneve, te cilat jane jashte objektit te kontrates kongesionare “Per menaxhimin, operimin dhe mirembajtjen e Terminalit Lindor te portit te Durresit”, dt. 06.05.2013 te lidhur ndermjet Ministrise se Puneve Publike dhe Transportit dhe Koncesionarit EMS Shipping and Trading Gmbh, e cila perben nje te ardhur te munguar per Autoritetin Portual Durres, per periudhen Korrik 2013-Qershor 2015, si dhe demin e pesuar ne lidhje me mospagimin ne kohe te kesaj vlere. Te ndaloje veprimtarine e perpunimit te konteinereve ne Terminalin Lindor, si veprimtari e kryer ne kundershtim me kontraten koncesionare, deri ne rregullimin kontraktual dhe tarifor te situates se krijuar.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31146-02283-86-2019
Paditës:Spitali Universitar “Shefqet Ndroqi”
I paditur:Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “V.A.L.E Recycling & Ecomedica” shpk
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje S.U.SH.N., per mospermbushje detyrimesh kontraktore sipas Kontrates se Sherbimit, Nr. 458/19 Prot., date 23.03.2018. Detyrimin e pales se paditur te paguaje te gjitha shpenzimet e arsyeshme e te nevojshme te kryera nga pala paditese, per shkak te nderprerjes se Kontrates perpara afatit te percaktuar kontraktual.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02284-86-2019
Paditës:Shoqeria “Florfarma” shpk?
I paditur:Agjensia Kombetare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore?
Palë të treta:
Objekti:1. Shfuqizimin e shkreses me nr. 8946/6 prot date 15.11.2018, lenda ?Autorizim per bllokimin e bari “SUXAMETHONIUM CHLOR1D VUAB 100 mg, Powder for solution for injection x 100 mg/vial, box x 1 glass vial? te Agjensise Kombetare te Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore, si te pambeshtetur ne fakte e ne ligj. 2. Shfuqizimin e shkreses, Akt Kontrolli me nr. Serie 0003159 date 15.11.2018 mbi bllokimin e barit, te Agjensise Kombetare te Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore, si te pambeshtetur ne fakte e ne ligj. 3.Shfuqizimin si te paligjshem te vendimit perfundimtar te inspektimit me nr.AKBPM-DQ-2018-000617-5 date 21.01.2019. 4.Shfuqizimin si te paligjshem te shkreses me nr.8946/19 prot date 15.02.2019. 5. Detyrimin e pales se paditur per pagimin e te gjitha shpenzimeve gjyqesore, avokatore dhe permbarimore. 6.Vendosjen ne ekzekutim te perkohshem te vendimit te Gjykates.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31138-02285-86-2019
Paditës:Shoqeria tregtare “CONAD ALBANIA” shpk
I paditur:Komisioni i Konkurrences, prane Autoritetit te Konkurrences
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane
Objekti:1.Ndryshimin e vendimit Nr.569 dt. 15.11.2018 te KKAK ndaj CONAD ALBANIA shpk. 2.Ndryshimin e pjesshem te vendimit Nr.560 dt. 15.10.2018 te KKAK ndaj “CONAD ALBANIA” shpk, vetem ne piken II dhe III te ketij vendimi. 3.Publikimin e vendimit ne faqjen zyrtare te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe asaj te Autoritetit te Konkurences dhe ne dy gazeta me shpemdarje te gjere ne treg.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02286-86-2019
Paditës:Shoqeria “Alesio 2014″ shpk?
I paditur:Inspektoriati Shteteror i Mjedisit Pyjeve dhe Ujerave Drejtoria Rajonale e Qarkut Tirane, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit Pyjeve dhe Ujerave dhe Turizmit Qendror
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Shoqeria “Foralb Alabaster” shpk?
Objekti:Shfuqizimin teresisht te akteve administrative: Vendimi Perfundimtar te Inspektimit Nr. 8 date 31.05.2018 te ISHMPUT Dega Rajonale Tirane. Vendimi nr. 5942 prot. date 30.10.2018 i Komisionit te Ankimimit.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31140-02287-86-2019
Paditës:Shoqeria “Kapaj” shpk
I paditur:Ministria e Mjedisit, Tirane, Agjensia Kombetare e Mjedisit, Qendra Kombetare e Biznesit Tirane
Palë të treta:
Objekti:1. Detyrimin e paleve te paditura, te zbardhin Akt Miratimin e Lejes se Mjedisit te tipit ?B?’ aplikuar nga paditesi Shoqeria ??Kapaj? shpk dhe aprovuar nga QKB me numer LC262107-2017 date 18.07.2017, pasi kane tejkaluar afatet ligjore. 2.Dhenien e vendimit me ekzekutim te perkohshem. 3.Shpenzimet gjyqesore t?i ngarkohen paleve te paditura.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:34,663
< Para 13382 3383 3384 3385 33863467 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·