Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 13434 3435 3436 3437 34383576 Pas >
Nr. total i rekordeve:35,757
Akti:31156-02908-86-2019
Paditës:Arjan Hoxhaj
I paditur:Organi Administrativ prane Drejtorise Vendore te Policise Tirane, Drejtoria Vendore e Policise Tirane
Palë të treta:
Objekti:1. Kundershtim i Aktit Administrativ Nr.5746 date 02.05.2019 dhe ndryshimi i tij ne lidhje me masen e pezullimit te lejes se drejtimit (AA264SY) per 12 muaj vendosur nga Komisioni i Policise Rrugore (OASH) 2. Dhenie e vendimit me ekzekutim te menjehershem.
Dt.e regjistrimit: 31-07-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-02909-86-2019
Paditës:Afrim Sinaj
I paditur:Drejtoria Vendore e Policise Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin teresisht te Vendimit Nr. 4942 date 15.04.2019 ?Per shqyrtimin kundravatjes? nxjerre nga Drejtoria Vendore e Policise Tirane si nje akt administrativ i paligjshem. Detyrimin e pales se paditur Drejtoria Vendore e Policise Tirane t?i ktheje paditesit Afrim Sinaj lejen e Drejtimit, te anulloje gjoben ne shumen 4 000 leke duke bere heqjen e saj nga sistemi i gjobave, si dhe te anulloje zbritjen e 10 pikeve te lejes se drejtimit.
Dt.e regjistrimit: 31-07-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-02910-86-2019
Paditës:Emiljan Tashi
I paditur:Drejtoria Vendore e Policise Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise duke pezulluar zbatimin e aktit adminitrativ ?Vendimit Nr. 5713 date 30.04.2019 te Drejtorise se Policise Qarku Tirane? deri ne perfundim te shqyrtimit gjyqesor te ceshtjes me Vendim te formes se prere. Shfuqizmin e Vendimit Nr. 5713 date 30.04.2019 te Drejtorise se Policise Qarku Tirane, per pezullimin e lejes se drejtimit, rikthimin e menjehershem te lejes se drejtimit paditesit, kthimin e 8 pikeve lejes se drejtimit TR135387, dhe kthimin e gjobes ne shumen prej 1000 leke. Shfuqizimin e Vendimit Nr. 5518 date 26.04.2019 te Drejtorise se Policise Qarku Tirane.
Dt.e regjistrimit: 31-07-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02911-86-2019
Paditës:Bahri Karaj
I paditur:Drejtoria Vendore e Policise Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit?
Objekti:Shfuqizimin pjeserisht te aktit administrativ te vendimit me nr. 5326 date 24.04.2019, te nxjerre nga Drejtoria Vendore e Policise Tirane, duke anulluar piken 2 dhe 3 te vendimit per pezullimin e lejes se drejtimit te shtetasit Bahri Karaj per nje periudhe 10 muaj dhe ti zbriten 8 pike nga patenta, e dhene ne kundershtim me nenin 184 te ligjit 8378 date 22.07.1998 te Kodit Rrugor.
Dt.e regjistrimit: 31-07-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-02912-86-2019
Paditës:Adrian (Adriatik) Beshiri?
I paditur:Drejtoria Vendore e Policise Tirane
Palë të treta:
Objekti:1.Marrjen e mases se sigurimit te padise duke vendosur pezullimin e menjehershem te Vendimit me Nr. 7135, date 27.05.2019 te Organit Administrativ prane Drejtorise Vendore te Policise Tirane. 2.Shfuqizimin e Aktit Administrativ, Vendimit Nr. 7135, dates 27.05.2019, i Organit Administrativ prane Drejtorise Vendore te Policise Tirane, per pezullimin e lejes se drejtimit (BR021699) per 6 muaj, per zbritjen e 10 pikeve nga leja e drejtimit dhe gjoben ne masen 5500 leke, te konstatuar me procesverbalin e konstatimit te shkeljes me Nr. 8386955 date 23.05.2019 dhe kthimin e lejes se drejtimit paditesit Adrian Beshiri. 3. Venien e vendimit ne ekzekutim te perkohshem.
Dt.e regjistrimit: 31-07-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31151-02913-86-2019
Paditës:Dudie Koci
I paditur:Zyra e Gjendjes Civile Arkiva, Bashkia Tirane
Palë të treta:Zyra e Gjendjes Civile Njesia Administrative nr.4, Bashkia Tirane, Zyra e Gjendjes Civile Njesia Adm. nr.10, Bashkia Tirane
Objekti:Detyrimin e te paditures, Zyra e Gjendjes Civile (Arkiva, Bashkia Tirane) te korrigjoje gabimet e kryera prej saj gjate hedhjes se te dhenave ne regj.themeltar te shtetasve (1950-1974, lagja 5, libri 15/5 qe ndodhen ne kete arkive ku pasqyrohet trungu familjar i paditeses Dudie Koci, ne rubriken ku eshte shenuar vendlindja e paditeses Dudije Koci, e cila rezulton Kojovec Peshkopi ne fakt duhet te shenohet Lejcan, Peshkopi. Detyrimin e te paditures Zyra e Gjendjes Civile (Arkiva, Bashkia Tirane) te korrigjoje gabimet e kryera prej saj gjate hedhjes se te dhenave ne regjistrin e martesave nr.5/133 faqe 149 nr. rendor 148 qe ndodhet ne kete arkive ku pasqyrohet lidhja martesore e paditeses Dudie Koci ne rubriken ku eshte shenuar vendlindja e paditeses Dudie Koci e cila rezulton Tirane ne fakt duhet te shenohet Lejcan Peshkopi.
Dt.e regjistrimit: 31-07-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31135-02914-86-2019
Paditës:Xhemil Toskaj
I paditur:Zyra e Gjendjes Civile Njesia Adm. nr.10 Tirane, Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile, Zyra e Arkives se Gjendjes Civile Bashkia Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit?
Objekti:Ndreqjen e gabimit te ndodhur ne perberesit e gjendjes civile (ne rubrikat “shtetesia” dhe “gjendja civile”) dhe pasqyrimin ne regjistrin kombetar te gjendjes civile; Detyrimin e pales se paditur te ndreqe gabimin e bere dhe te beje regjistrimin e sakte te tyre; te shtetesise nga “USA” ne “Shqiptare” dhe te gjendjes civile nga “i divorcuar” ne “i martuar”; Detyrimin e pales se paditur te pasqyrojne ndryshimet ne Regjistrat Kombetare te Gjendjes Civile; Shpenzimet gjyqesore, avokatore, pales se paditur.
Dt.e regjistrimit: 31-07-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02915-86-2019
Paditës:Shoqeria tregtare PRIMALL shpk
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, Dega e Doganes Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:1.Shfuqizimin pjeserisht te aktit date 06.11.2018 me numer reference R106319 ne lidhje me percaktimin vleres se detyrimit doganor sipas ?te dhenave te disponueshme?. 2. Shfuqizimin e vendimit Nr. 1461 date 16.11.2018 te Deges se Doganave Tirane. 3. Detyrimin e pales se paditur per te kthyer diferencen e pageses per detyrim doganor ndermjet vleresimit sipas ?te dhenave te disponueshme? me vleresimin sipas ?vleres se transaksionit?, ne masen 1213363 ALL.
Dt.e regjistrimit: 31-07-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31140-02916-86-2019
Paditës:Petrit Mamushi Person Fizik?
I paditur:Agjensia Kombetare e Mjedisit Tirane, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit?
Palë të treta:Avokatura e Shtetit?
Objekti:Detyrimin e paleve te paditura, perkatesisht Agjencia Kombetare e Mjedisit dhe Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit te njesoje miratimin ekzistues te Lejes mjedisore ekzistuese PN-3438-04-2012, Nr.135 Prot date 26.04.2012, Nr. Identifikimi 02 te vendimit Nr. 05 per aktivitetin ekzistues ?Furreprodhimi dhe tregtim Gelqere. Dhenien e vendimit me ekzekutim te perkohshem. Shpenzimet gjyqesore t?i ngarkohen paleve te paditura.
Dt.e regjistrimit: 31-07-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31131-02917-86-2019
Paditës:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
I paditur:“Real Bailiff Service” shpk
Palë të treta:
Objekti:Anullimin e veprimeve permbarimore e konkretisht urdhrin per vendosjen e sekuestros konservative Nr. 1508 te dates 18.04.2019. Vendimin per kalimin ne ekzekutim te detyruar Nr. 1507 te dates 18.04.2019. Pezullimin e menjehershem te veprimeve permbarimore.
Dt.e regjistrimit: 31-07-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:35,757
< Para 13434 3435 3436 3437 34383576 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·