Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 13680 3681 3682 3683 36843722 Pas >
Nr. total i rekordeve:37,219
Akti:31138-01528-86-2020
Paditës:Shoqeria Lani shpk
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:
Objekti:Kundershtimi i nivelit te takses se ndikimit ne infrastrukture prej 8% te percaktuar me autorizimin Nr.prot 13225/5 te Drejtorise se Pergjithshme te dhe Zhvillimit te Territorit Bashkia Tirane.Shfuqizimin e aktit administrativ nr.38745/1 date 04.11.2019 te Bashkise Tirane. Kthimin e shumes se paguar me teper.
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31162-01529-86-2020
Paditës:Shoqeria Eurovini shpk
I paditur:Agjensia Shteterore e Kadastres Drejtoria Vendore ASHK Tirana jug
Palë të treta:Bedri Imami [Person i Trete] Valbona Imami [Person i Trete] Drini Imami [Person i Trete] Artur Zheji [Person i Trete] Lirije Imami
Objekti:Anulimin e vendimit Nr. 36 date 25 maj 2009 te Drejtorise se Pergjithshme te ASHK (Ish-ZQRPP). Detyrimin e ASHK qe te heqe fshirjen qe ka ardhur si pasoje projekt vendimit NR. 14 date 12 Dhjetor 2008 te Regjistruesit te ZVRPP Tirane per fshirjen e 1/2 pjese ne truallin ndertese me siperfaqe prej 116 m2 nga siperfaqja totale e truallit prej 1102 m2 per pasurine me Nr. 2/124 Vol. 12 Fq. 144 ZK 8160 dhe Vendirnin Nr. 36 date 25 Shtator 2008 te Kryeregjistruesit. Detyrimin e pales se paditur ASHK (ish-ZVRPP) qe te pajise paditesin me kartele pronesie dhe harte kadastrale per pasurine e regjistruar ne regjistrat publik te pasurive te paluajtshme qe administron ne zyre per ZK 8160 Qyteti Tiranes me Nr. 2/124 Vol. 12 Fq. 144 e llojit truall 1102 m2 ne emer te shoqerise Eurovini sh.pk. Shpenzimet gjygesore ne ngarkim te pales se paditur.
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31160-01530-86-2020
Paditës:Shoqeria Hec Quku shpk
I paditur:Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Palë të treta:
Objekti:Kundershtimin dhe anullimin si te paligjshem te aktit administrativ te nxjerre nga pala e paditur Ministria e Infrastruktures dhe Energjise me date 03.04.2019 nr. prot.3800 me lende Njoftim per rregullimin e shkeljeve me pasoje zgjidhjen e kontrates koncesionare me efekt zgjidhjen e njeanshme dhe te menjehershme te kontrates se koncesionit (BOT) per ndertimin operimin dhe transferimin e hidrocentraleve Quku 1 dhe Quku 2. Shpenzimet gjyqesore dhe avokatore ne ngarkim te pales se paditur
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31114-01531-86-2020
Paditës:Banka Amerikane e Investimeve sha
I paditur:Agjencia Shteterore e Kadastres Drejtoria Vendore Tirana Jug Agjencia Shteterore e Kadastres
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Detyrimin e Agjencise Shteterore te Kadastres per regjistrimin e Vendimit te shoqerise Permbarimore Enforcement Group SHPK Nr. 202 regj. Nr.203 Prot. date 17.05.2019 Per kalim sendi te paluajtshem ne pronesi ne favor te Bankes Amerikane te Investimeve SH.A.
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31114-01531-86-2020
Paditës:Banka Amerikane e Investimeve sha
I paditur:Agjencia Shteterore e Kadastres Drejtoria Vendore Tirana Jug Agjencia Shteterore e Kadastres
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Detyrimin e Agjencise Shteterore te Kadastres per regjistrimin e Vendimit te shoqerise Permbarimore Enforcement Group SHPK Nr. 202 regj. Nr.203 Prot. date 17.05.2019 Per kalim sendi te paluajtshem ne pronesi ne favor te Bankes Amerikane te Investimeve SH.A.
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-01532-86-2020
Paditës:Altin Sharka
I paditur:Autoriteti i Mediave Audiovizive
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimi teresisht i vendimit nr.114 date 11.07.2019 dhe te vendimit nr. date 15.04.2019 te Autoritetit te Mediave Audiovizive.
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-01532-86-2020
Paditës:Altin Sharka
I paditur:Autoriteti i Mediave Audiovizive
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimi teresisht i vendimit nr.114 date 11.07.2019 dhe te vendimit nr. date 15.04.2019 te Autoritetit te Mediave Audiovizive.
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-01533-86-2020
Paditës:Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
I paditur:Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi
Palë të treta:Erlinda Dida
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr.109 date 23.08.2019 te Komisionerit per Mbrojtjen nga Diskriminimi
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-01533-86-2020
Paditës:Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
I paditur:Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi
Palë të treta:Erlinda Dida
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr.109 date 23.08.2019 te Komisionerit per Mbrojtjen nga Diskriminimi
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31131-01534-86-2020
Paditës:Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj Tirane
I paditur:Zyra e Permbarimit Privat ASTREA shpk
Palë të treta:Shoqeria ?Fushe Kruje Cement Factory? shpk
Objekti:Kundershtimi i veprimeve permbarimore – vendimit nr.7995 Prot. nr.25-20 Regj. date 17.1.2020 Lajmerim per ekzekutim vullnetar te detyrimit njoftuar ankuesit me date 17.1.2020. 2. Pezullimi i veprimeve te metejshme te permbaruesit gjyqesor.
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:37,219
< Para 13680 3681 3682 3683 36843722 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·