Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1
23808 3809 3810 Pas >
Nr. total i rekordeve:38,100
Akti:31111-03200-86-2020
Paditës:Elvano Dervishi
I paditur:Komisioni Disiplinor prane Drejtorise se Pergjithshme te Doganave Tirane, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:1.Shfuqizim te aktit administrativ nr. 31835/85 date 19.02.2020 te Komisionit Disiplinor, si akt i pabazuar ne prova e ne ligj. 2.Rregullimin e te gjithe pasojave juridike nga ky akt administrativ i paligjshem, duke detyruar Drejtorine e Pergjitheshme te Doganave te fshije kete mase disiplinore nga dosja personate e paditeses. 3.Dhenien e vendimit me ekzekudm te perkohshem.
Dt.e regjistrimit: 27-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31147-03201-86-2020
Paditës:Marie Marku
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:
Objekti:Kundershtimin e Vendimit Nr. 1765 date 12.12.2019 te Komisionit Qendror te Ankimit te Institutit te Sigurimeve Shoqerore; Kundershtimin e Vendimit Nr. 556 date 12.07.2019 te Komisionit Rajonal te Ankimit prane Drejtoris Rajonale Te Sigurimeve Shoqerore Tirane: Detyrimine pale se paditur te njohi vjetersine e plote te punes per 40 vite; Detyrimin e pales se paditur te rrillogaris masen e pensionit te plote per 40 vite pune, duke filluar qe nga data e perfitimit te tij, date 22.08.2016; Ngarkimin e shpenzimeve gjyqesore dhe avokatore pales se paditur.
Dt.e regjistrimit: 27-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31147-03202-86-2020
Paditës:Ferit Shabani
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim i kthim pergjigjes se dates 12.10.2017 i vendimit nr .1613 date 04.01.2018 te KRA prane D.R.S.SH Tirane dhe te Vendimit nr. 1223 date 09.09.2019 te KQA prane I.S.SH. Tirane . Detyrimin e pales se paditur te me paguaje diferencat nga data 14.02.2012-08.03.2016.
Dt.e regjistrimit: 27-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31147-03203-86-2020
Paditës:Gjergji Sotiri
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:1. Shfuqizimin e aktit administrativ, vendim Nr.D, date 28.02.2019.Zgjidhjen e Pasojave. 2. Detyrimin e Institutit te Sigurimeve Shoqerore dhe te Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore Tirane qe te ktheje shumat mujore te ndaluara nga pensioni shteteror suplementar, qe nga data e efekteve te ketij vendimi si dhe vazhdimin e pagimit te ketij pensioni nga momenti i nderprerjes e ne vazhdim. 3. Te detyrohet i padituri qe te mos me beje ndalime te ketyre pensioneve ne te ardhmen.
Dt.e regjistrimit: 27-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31147-03204-86-2020
Paditës:Ismail Sula
I paditur:Qendra e Personel Rekrutimit
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Percaktimi i vjetersise se sherbimit si Ushtarak Aktiv per efekt te llogaritjes se Pensionit Suplementar te Pleqerise.
Dt.e regjistrimit: 27-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31117-03206-86-2020
Paditës:Silvio Gjeci
I paditur:Ministria e Financave dhe Ekonomise
Palë të treta:Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tirane
Objekti:Kompensim per burgim te padrejte
Dt.e regjistrimit: 01-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31160-03207-86-2020
Paditës:Hysni Cipuri, Veli Cipuri
I paditur:Keshilli i Ministrave, Bashkia Diber
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Drejtoria Vendore Diber e Agjensise Shteterore te Kadastres
Objekti:Anullimi i pjesshem i VKM nr. 1533 date 19.11.2008, ?Per miratimin e listes perfundimtare te pronave te paluajtshme publike shteterore, qe transferohen, ne pronesi ose ne perdorim, te bashkise peshkopi, te Qarkut te Dibres,? per pjesen qe ka transferuar pasurine e paluajtshme te trashegimtareve te Hysen Cipuri, truall me siperfaqe 570 m2, e kthyer sipas Vendimit nr.l 1 date 23.04.2007 te AKKP, Qarku Diber. 2.Detyrimin e pales se paditur per te njohur paditesit dhe te gjithe bashkepronaret e tjere, Trashegimtaret ligjore te Hysen Cipuri, pronare te truallit me sip. 570 m2 te kthyer me Vendimin nr.ll date 23.04.2007, te AKKP, Qarku Diber, regjistruar ne ZVRPP Diber. 3.Detyrimin e Drejtorise Vendore Diber te Agjensise Shteterore te Kadastres, per te bere regjistrimin e kesaj pasurie ne emer te paditesve dhe bashkepronareve te tjere trashegimtareve ligjore te Hysen Cipuri.
Dt.e regjistrimit: 01-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31138-03208-86-2020
Paditës:Gazmend Vuthi
I paditur:Agjensia Shteterore e Kadastres, Drejtoria Tirana Jug
Palë të treta:Arben Vuthi
Objekti:Detyrimi I Pales se Paditur te saktesoje ne Kartelen e Pasurise n. 4/178+3-9 Z.K. 8160 Tirane, pjesen takuese te bashkepronareve.
Dt.e regjistrimit: 01-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31138-03209-86-2020
Paditës:Ramiz Hakrama
I paditur:Agjensia Shteterore e Kadastres, Drejtoria Vendore Tirana Veri
Palë të treta:
Objekti:Detyrimin e AGJENCIA SHTETERORE E KADASTRES, DREJTORIA E ALUIZNI-t, TIRANA VERI, te me legalizoje objektin “banese?V?truaH”; pajise me leje legalizmi; -Pagesen e shpenzimeve gjyqesore, perfshi taksen gjyqesore, aktet, njoftime, perfaqesimin me mbrojtes, proceduren dhe tarifen e venies ne ekzekutim, etj.
Dt.e regjistrimit: 01-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31151-03210-86-2020
Paditës:Ermira Imeraj
I paditur:Agjensia Shteterore e Kadastres, Drejtoria Vendore e Agjencia Shteterore e Kadastres Tirana Rruale 2
Palë të treta:Armand Dyrmishi
Objekti:Detyrimin e te paditurit te zbatoje Vendimin e formes se prere te Gjykates Administartive te Shkalles se Pare Tirane, me nr. 253, date 01.02.2017. ? Detyrimin e te paditurit te zbatoje Vendimin e Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, nr. 57 Akti, date 30.06.2017, lene ne fuqi nga Gjykata Administrative e Apelit me Vendimin nr. 350, date 22.11.2017. ? Detyrimin e te paditurit te leshoje Lejen e Legalizimit per truallin 300 m2, ne emer te paditeses, sipas Vetedeklarimit te saj, nr. 3283 Prot, date 20.03.2005. ? Detyrimin e te Paditurit, te korrigjoje te dhenat ne Bllokun Kadastral, duke rregulluar qarte dhe sakte pozicionin ne Harten Kadastrale per Pasurine me Nr. 315/3/15, Z.K.3866, Vol 2, Faqe 38, me Siperfaqe 2500 m2, sipas konkluzioneve te nxjerra ne Vendimin e formes se prere te Gjykates. ? Detyrimin e te Paditurit te pasqyroje ne Bllokun Kadastral te administruar nga zyra e tij dhe ne Hartat Kadastrale te pasurise se mesiperme te faktit se banesa dhe trualli perreth saj, per te cilat eshte aplikuar per legalizim nga shtetasja Ermira Imeraj (per banesen eshte leshuar gertiflkata e pronesise ne emer te Gezim Imeraj, por jo e truallit) rezulton e lire, si dhe se midis prones te pretenduar ne pronesi te shtetasit Armand Dyrmishi dhe pasurise te poseduar nga shtetesja Ermira Imeraj, nuk ka mbivendosje midis te dy pasurive.
Dt.e regjistrimit: 01-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:38,100
< Para 1
23808 3809 3810 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·