Juridiksion fillestar
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 187 88 89 90 9194 Pas >
Nr. total i rekordeve:939
Akti:31155-03728-86-2019
Paditës:Shoqeria Anio Oil & Gas Sh.a
I paditur:Enti Rregullator i Energjise
Palë të treta:Shoqeria Albgas Sha
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr.60 date 15.04.2019 te Entit Rregullator te Energjise.
Dt.e regjistrimit: 22-10-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31161-03729-86-2019
Paditës:Shoqeria “ARPI” sh.p.k
I paditur:Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Financave dhe Ekonomise
Palë të treta:
Objekti:1.Anulimi i pikes 2 te Urdherit Nr.661, date 13.12.2018 ‘Per ndalimin e hedhjes ne treg te lendeve piroteknike dhe fishekzjarreve per perdorim civil, qe rrezikojne sigurine publike, jeten dhe shendetin e qytetareve”.
2.Marrjen e mases se sigurimit te padise duke pezulluar ekzekutimin e pikes 2 te Urdherit Nr.661, date 13.12.2018 deri ne perfundim te gjykimit.
Dt.e regjistrimit: 22-10-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-03730-86-2019
Paditës:Jordan Daci
I paditur:Keshilli i Larte Gjyqesor
Palë të treta:
Objekti:kandidatit z. Jordan Daci nga procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë” të Këshillit të Lartë Gjyqësor duke kërkuar:
1. Shfuqizimin tërësisht të Vendimit Nr. 162, datë 11.09.2019 “Për skualifikimin dhe përjashtimin e kandidatit z. Jordan Daci nga procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë” dhe lejimin e z. Jordan DACI, të kandidojë për gjyqtar në Gjykatën e Lartë të Shqipërisë nga radhët e juristëve të spikatur.
2. Shfuqizimin e germës “a)” dhe “ç)” të pikës 1, të kreut “IV.Kriteret për vlerësimin e kandidatëve, pesha e tyre specifike dhe pikëzimi” të Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 102, datë 05.07.2019, “Për kriteret e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve jogjyqtarë dhe procedurën e përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë”, si dhe të pjesës “A.Historiku arsimor dhe e shkuara profesionale”, porsa i përket shprehjes “Rezultatet e programeve të formimit fillestar:” të Shtojcës “Kriteret e vlerësimit dhe të dhëna për metodologjinë e pikëzimit të kandidatëve jogjyqtarë për në Gjykatën e Lartë”, së këtij vendimi.

Dt.e regjistrimit: 22-10-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31139-03797-86-2019
Paditës:Endri Kotherja
I paditur:Agjensia e Trajtimit te Pronave, Tirane
Palë të treta:
Objekti:Detyrimin e te paditurit ATP Tirane te miratoje vendimin per likuidimin e shumes 532.412,9 leke (30% e pjesese takuese te vleres totale per trashegimtaret e Hysen Daklit), per pasurine nr. 14/352 ZK. 8525 sipas vendimit nr.367, date 26.04.2017 te Keshiiiit te Ministrave “Per kompensimin financiar te pronareve te pasurive te paluajtshme qe preken nga ndertimet informale”.
Dt.e regjistrimit: 29-10-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31156-03889-86-2019
Paditës:Lalinur Bilali (Frakulla), Nezim Frakulla, Iliaz Frakulla, Ali Frakulla, Lulzim Frakulla
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave, Tirane
Palë të treta:
Objekti:1. Kundershtim i pjesshem i vlersimit financiar me 117 leke/m2 te te gjithe siperfaqes 59.3 ha toke truall, te njohur subjektit ALI FRAKULLA, per kompensim me vendimin nr. 925 date 28.08.2008 te Agjensise se Kthimit e Kompensimit te Pronave, Zyra Rajonale e Kthimit e Kompensimit te Pronave Qarku FIER, duke e trajtuar ate 6.63 ha te zerit kadastral livadh e kullote me vleren 117 leke/m2 dhe 52.67 ha toke bujqesore (are, pemetore, ullishte, vresht) me vleren 269 leke/m2.
2. Detyrimin e ATP te realizoje kompensimin financiar ne favor te subjektit te shpronesuar ALI FRAKULLA (trashegimtareve te tij) ne vleren totale: {(52.67 ha x 10’000 m2/ha) x 269 leke/m2 toke bujqesore} + {6.63 ha x 10’000 m2/ha) x 117 leke/m2 livadh e kullote }= 149’439’400 leke.

Dt.e regjistrimit: 01-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31140-03975-86-2019
Paditës:Myrshit Vorpsi
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:Drejtoria Vendore e Agjencise Shteterore te Kadastres, Tirana Veri
Objekti:1.Detyrimin e te paditurit te beje vlersimin finanaciar per siperfaqen 3628 m2 toke truall, siperfaqe kjo njohur per kompesim me vendimin te nr.1090 date 28.12.1994 te KKKP Tirane.
2. Detyrimin e te paditurit te beje vlersimin finanaciar per siperfaqen 33294 m2 toke truall, siperfaqe kjo njohur per kompesim me vendimin te nr.1091 date 28.12.1994 te KKKP Tirane.
Dt.e regjistrimit: 08-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31159-03976-86-2019
Paditës:Shoqeria “Funari Travel” Sh.p.k
I paditur:Bashkiak Elbasan, Bashkia Elbasan
Palë të treta:Prefekti i Qarkut Elbasan, Klodjan Ceni person fizik, Avokatura e Shtetit Durres
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ Vendim Nr.46 date 20/03/2018 te Keshillit Bashkiak Elbasan.
Zgjidhjen e pasojave.
Anullimin e aktit administrativ License Nr. 48 date 10/09/2018.
Dt.e regjistrimit: 08-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-03977-86-2019
Paditës:Jordan Daci
I paditur:Keshilli i Larte Gjyqesor
Palë të treta:
Objekti:1. Shfuqizimin tërësisht të Vendimit Nr. 162, datë 11.09.2019 “Për skualifikimin dhe përjashtimin e kandidatit z. Jordan Daci nga procedurat e emërimit në Gjykatën e Lartë” dhe lejimin e z. Jordan DACI, të kandidojë për gjyqtar në Gjykatën e Lartë të Shqipërisë nga radhët e juristëve të spikatur.

2. Shfuqizimin e germës “a)” dhe “ç)” të pikës 1, të kreut “IV.Kriteret për vlerësimin e kandidatëve, pesha e tyre specifike dhe pikëzimi” të Vendimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor nr. 102, datë 05.07.2019, “Për kriteret e vlerësimit, pikëzimit dhe renditjes së kandidatëve jogjyqtarë dhe procedurën e përzgjedhjes për emërim në Gjykatën e Lartë”, si dhe të pjesës “A.Historiku arsimor dhe e shkuara profesionale”, porsa i përket shprehjes “Rezultatet e programeve të formimit fillestar:” të Shtojcës “Kriteret e vlerësimit dhe të dhëna për metodologjinë e pikëzimit të kandidatëve jogjyqtarë për në Gjykatën e Lartë”, së këtij vendimi.

3. Shfuqizimin tërësisht të Vendimit Nr. 108, datë 09.07.2019, “Për shpalljen e procedurës së emërimit në Gjykatën e Lartë dhe bërjen e thirrjes për paraqitjen e kandidaturave, nga radhët e juristëve të spikatur për një pozicion te lire, qe plotesojne kerkesat specifike per ekspertizë, te veçantë në fushen e të Drejtes Administrative”.

4. Shfuqizimin tërësisht Vendimit Nr, 109, date 09.07.2019 te Këshillit të Lartë Gjyqësor “Për shpalljen e procedures se emerimit në Gjykatën e Lartë dhe bërjen e thrrjes për paraqitjen e kandidaturave, nga radhët e j
Dt.e regjistrimit: 08-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Akti:31155-04047-86-2019
Paditës:Theodhori Sollaku
I paditur:Keshilli i Larte Gjyqesor
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimi i vendimit nr.228 date 22.10.2019 te Keshillit te Larte Gjyqesor dhe vijimi i procedures ligjore nga Keshilli i Larte Gjyqesor per shqyrtimin e kandidatures se paditesit per pozicionin e anetarit te Gjykates se Larte.
Dt.e regjistrimit: 12-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31156-04046-86-2019
Paditës:Spartak Sherifi
I paditur:Agjensia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:
Objekti:1.Kundershtimin e vleresimit Financiar te kryer nga pala e paditur per vendimet e KKK Pronave te Keshillit te Rrethit Devoll me numer: Vendimi nr.45 date 17.01.1997 per siperfaqen prej 67201 m/2 toke are, si dhe vendimi nr.107 date 11.02.1997 per siperfaqen prej 127943 toke are te leshuar ne emer te ish/pronarit Zydi Mero. 2.Te vleresohen financiarisht, vendimi nr.45 date 17.01.1997 per siperfaqen prej 67201 m/2 toke are, si dhe vendimi nr.107 date 11.02.1997 per siperfaqen prej 127943 toke are te leshuar ne emer te ish/pronarit Zydi Mero, sipas VKM nr.223 date 23.03.2016, si dhe VKM nr.89, date 03.02.2016 per miratimin e hartes se vleres se tokes ne RSH, sipas zonave perkatese.
Dt.e regjistrimit: 12-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:939
< Para 187 88 89 90 9194 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·