Kërkesa
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1172 173 174 175 176212 Pas >
Nr. total i rekordeve:2,119
Akti:31154-02162-86-2019
Paditës:Jetmir Nikolli
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve, Tirane, Insituti i Ekzekutimit te Vendimeve Penale, Lezhe
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim teresisht i aktit administrativ urdher nr.4143 date 7 5.2014 “Per largim nga detyra te nje punonjesi civil” te Drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve. Shfuqizimin teresisht te aktit administrativ urdher nr. 4194 prot date 9.5.2014 “Per largim nga detyra te nje punonjesi civil” te Drejtorit te Institucionit te Ekzekutimit te Vendimeve Penale, Lezhe. Kthimin ne vendin e meparshem te punes. Demshperblim per zgjidhje te kontrates ne menyre te menjehershme dhe pajustifkuar dhe pa shkaqe te arsyeshme. Demshperblim per mosrespektim te afatit te njoftimit te zgjidhjes se kontrates se punes.
Pagese per lejen e zakonshme te papaguar. Pagese e te gjitha shpenzimeve gjyqesore nga pala e paditur.
Dt.e regjistrimit: 30-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-02163-86-2019
Paditës:Shoqeria “HCT Boutique” shpk
I paditur:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit (IMT) Bashkia Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr. 1612 date 15.03.2019 “Per Denim me Gjobe” si dhe Proces Verbalin nr.1575 date 07.03 2019 “Per konstatimin e kundervajtjes”; Sigurimin e padise duke pezulluar ekzekutimin e Vendimit nr. 1612 date 15.03.2019 “Per Denim me Gjobe”.
Dt.e regjistrimit: 30-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31131-02164-86-2019
Paditës:Agjensia e Trajtimit te Pronave
I paditur:
Palë të treta:Enirjeta Zisi, Permbarues Gjyqesor Privat, Avokatura e Shtetit
Objekti:1. Kundershtimin e veprimeve permbarimore ne lidhje me “Ekzekutimin Vullnetar”, me nr. 61 prot. date 24.04.2019, te administruar ne ATP me nr. 4650 prot. date 26.04.2019 Per venien ne ekzekutim te vendimit nr. 30, date 14.02.2019 te Gjykates Administrative te Apelit.
2. Pezullimin e veprimeve permbarimore, per ekzekutimin e vendimit nr. 30, date 14.02.2019 te Gjykates Administrative te Apelit.
Dt.e regjistrimit: 30-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31162-02220-86-2019
Paditës:Shoqeria Tregtare “NESIMI – Construction – 78″ shpk
I paditur:Keshilli i Basenit Ujor DRIN-BUNE
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkoder
Objekti:1.Anullimin si te pabazuar ne ligj, si ne forme dhe ne permbajtje, te Vendimit Nr. 1 date 05.02.2019 te Keshillit te Basenit Ujor DRIN -BUNE, me te cilin eshte vendosur shfuqizimi i Vendimit Nr. 4 date 11.12.2018 te Keshillit te Basenit Ujore DRIN – BUNE, “Per Miratimin e Lejes per Perdorim te Ujerave Termale” subjektit padites “NESIMI -Construction – 78″ sh.p.k.
2.Deklarimin e fuqise se plote juridike me qellim ekzekutimi te Vendimit Nr. 4 date 11.12.2018 te Keshillit te Basenit Ujore DRIN – BUNE, “Per Miratimin e Lejes per Perdorim te Ujerave Termale” subjektit padites “NESIMI- Construction – 78″ sh.p.k.
3.Marrien e mases se sigurise, duke detyruar palen e paditur te pezulloje zbatimin ne vazhdim te cdo procedure administrative, ne lidhje me ekzekutimin e aktit adrninistrativ objekt padie.
4.Marrjen e mases se sigurise, duke detyruar palen e paditur te pezulloje cdo procedure administrative nese ka nisur ose te mos zhvilloje asnje procedure administrative me qellim, dhenien me gera ose ne perdorim te ketyre ujrave termale objekt i vendimeve ne kete gjykim, cdo subjekti tjeter pervec pales paditese.
Detyrimin e pales se paditur te paguaje paditeses shpenzimet gjyqesore ne lidhje me ceshtjen objekt gjykimi te kesaj padie.
Dt.e regjistrimit: 03-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-02248-86-2019
Paditës:Xhemal Terziu
I paditur:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit i Bashkise Durres
Palë të treta:
Objekti:1. Shfuqizimin e vendimit nr. 02, date 02.11.2018 dhe te procesverbalit me nr. 26, date 30.10.2018, mane njoftim me shicresen nr. 2337/1, date 05.11.2018.
2. Sigurimin e padise. Pezullimin e ekzekutimit te vendimit per prishjen e shtepise si ndertim pa leje, nr. 02, date 02.11.2018.
Dt.e regjistrimit: 06-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31134-02249-86-2019
Paditës:Shoqeria “Durres Container Terminal” sha
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Pezullimi i ekzekutimit te vendimit nr. 965 date 13.03.2017 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, lene ne fuqi me vendimin nr. 370 date 12.02.2019 te Gjykates Administrative te Apelit, deri ne perfundimin e gjykimit te ceshtjes ne Gjykaten e Larte.
Dt.e regjistrimit: 06-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31156-02250-86-2019
Paditës:Insitucionit i Prefektit te Qarkut Lezhe (Komisioni Vendor i Titujve te Pronesise)
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:1. Deklarimin e pavlefshmerise se pjesshme ligjore te krijimit te Aktit te Marrjes se Tokes ne Pronesi Nr.41, dt. 15.03.1996 ne emer te Z.Mark Zef Reci, me siperfaqe 468 m2 fshati Fush Lumth, Njesia Administrative Rreshen, Bashkia Mirdite. 2. Kthimin e prones te pasqyruar ne Aktin e Marrjes se Tokes ne Pronesi me nr.99/106, v.4, fq.99, sip. 468 m2 pemetore qe ndodhet ne ZK.1666, fshati Fush Lumth, Njesia Administrative Rreshen, Bashkia Mirdite ne pronesi te Shtetit. 3.Ketij vendimi i bashklidhen: AMTP-ja Nr.41, dt. 16.03.1996 ne emer te Z.Mark Zef Reci si dhe HTR-ja perkatese.
Dt.e regjistrimit: 06-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02294-86-2019
Paditës:Insitucioni i Presidentit te Republikes
I paditur:Keshilli Kombetar i Territorit, Bashkia e Tiranes, Ministria e Infrastruktures dhe Energjise, Agjensia e Zhvillimit te Territorit
Palë të treta:Keshilli i Ministrave, Ministria e Brendshme, Garda e Republikes, Agjensia Kombetare e Planifikimit te Territorit, Shoqeria “SOCIETY INVEST “SHPK, Shoqeria “TDT & PARTNERS” SHPK, Avokatura e Shtetit
Objekti:1.Shfuqizimin/anullimin e aktit administrativ: -Vendim i Keshillit Kombetar te Territorit nr. 11, date 20.06.2018 “Per miratimin e lejes se zhvillimit per objektin “Godine polifunksionale West Residence 2,3,4,5,6,7,8 dhe 9 Kate, me vendndodhje ne rrugen “Ibrahim Rugova”, Bashkia e Tiranes”, me subjekt zhvillues shoqerine “INVEST SOCIETY”, miratuar me vendodhje ne kufi me godinen e Presidentit;
2.Shfuqizimin/anulimin e aktit administrativ te Vendimit te Kryetarit se Bashkise se Tiranes nr. E-22296/7, date 3.10.2018 “Per miratimin e lejes se ndertimit per objektin “Godine polifunksionale West Residence 2,3.4,5.6,7.8 dhe 9 kate, me 4 kate parkim nen toke”, ne rrugen “Ibrahim Rugova”, Njesia Administrative nr. 5, Tirane, me zhvillues Shoqeria “INVEST SOCIETY” dhe subjekt ndertues Shoqeria “TDT & PARTNERS”, miratuar me vendndodhje ne kufi me seline e Presidentit; 3.Shfuqizimin/anulimin e aktit administrativ: Leje Ndertimi Nr. Prot E-22296/9, date 07.11.2018, miratuar me vendim te Kryetarit te Bashkise te Tiranes per ndertimin e nje objekti 2,3,4,5,6,7,8 dhe 9 kate, me 4 kate parkim nen toke”, ne rrugen “Ibrahim Rugova”, Njesia Administrative nr. 5. Tirane, me zhvillues Shoqeria “INVEST SOCIETY” dhe subjekt ndertues Shoqeria “TDT & PARTNERS”, miratuar me vendndodhje ne kufi me seline e Presidentit; 4.Sigurimin e padise nepermjet pezullimit te menjehershem te zbatimit te akteve administrative, objekt gjykimi sipas kesaj kerkesepadie per pezullimin e cdo punimi, deri ne zgjidhjen e ceshtjes me vendim perfundimtar.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31156-02295-86-2019
Paditës:Shoqeria “Start Oil” sha
I paditur:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:-Paligjshmeri te Akteve Administrative “Vendim Nr. 1666 date 05.04.2019, i Inspektoriatit te Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane”, Vendim Nr. 577 date 05.04.2019, i Inspektoriatit te Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane”. -Marrjen e mases provizore te sigurimit te padise, duke urdheruar pezuliimin e cdo veprimi apo prishjen e objektin nga ana e Inspektoriati te Mbrojtjes se Territorit Bashkia Tirane, deri ne perfundim te procesit gjyqesor dhe marrjen e formes se prere.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31157-02296-86-2019
Paditës:Erikan Proko Person Fizik
I paditur:Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve , Ujerave dhe Turizmit (ISHMP), Komisioni i Ankimit prane Inspektoriatit Shteteror te Mjedisit, Pyjeve, Ujerave dhe Turizmit (ISHMP), Shoqeria Permbarimore “Bailiff Service E. Hoxha” shpk
Palë të treta:
Objekti:1.Konstatimi i pavlefshmerise absolute i aktit administrativ, Vendimit per denim administrativ me Nr. Serie 0002065, nr. 9, date 17.11.2016, te inspektoreve te mjedisit te Deges Rajonale te ISHMPU Tirane. 2. Konstatimi i pavlefshmerise te Vendimit te Komisionit te Ankimit, te Inspektoriatit Shteteror Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave, me nr. prot. 226, date 17.01.2017. 3. Pezullimi i ekzekutimit te titullit ekzekutiv, Vendimit per denim administrativ me Nr. Serie 0002065, nr. 9, date 17.11.2016, te inspektoreve te mjedisit te Deges Rajonale te ISHMPU Tirane, te ndryshuar me Vendimin e Komisionit te Ankimit te Inspektoriatit Shteteror Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave, me nr. prot. 226, date 17.01.2017.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:2,119
< Para 1172 173 174 175 176212 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·