Kërkesa
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1
2210 211 212 Pas >
Nr. total i rekordeve:2,119
Akti:31132-00482-86-2020
Paditës:Durim Dadaj
I paditur:Dega e Doganes Bllate, Diber
Palë të treta:
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ Vendimit nr. 125,date 16.10.2019, te Deges se Doganes Bllate. Konstatimin e Pavlefsherise absolute te Vendimit te Deges se Doganes Bllate Nr. 716/3, date 04.11.2019, “Per rikuperimin me force te borxhit doganor”. Marrjen e mases se sigurimit te padise, Pezullimi i zbatimit te Vendimit te Deges se Doganes Bllate Nr. 716/3, date 04.11.2019, “Per rikuperimin me force te borxhit doganor”. Detyrimin e pales se paditur te paguaj shpenzimet gjyqesore dhe ato per avokat.
Dt.e regjistrimit: 13-02-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-00483-86-2020
Paditës:Agjencia Kombetare e Turizmit
I paditur:Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service”
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Kundershtim i veprimeve permbarimore “Urdher Per vendosjen e sekuestros konservative”, derguar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service”sh.p.k me nr. 330185-19 Prot., date 07.01.2020, se bashku me shkresen nr.1 122/5-0185-19 Prot., date 31.12.2019 “Vendim per fillimin e ekzekutimit te det3Tueshem” dhe shkreses nr. 1122/4-185-191 Prot., date 17.12.2019 “Lajmerim per ekzekutim vullnetar”. 2. Marrjen e mases se sigurimit te padise duke pezulluar veprimet permbarimore.
Dt.e regjistrimit: 13-02-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-00484-86-2020
Paditës:Institucioni i Ekzekutimit te Vendimeve Penale Vlore
I paditur:Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve Tirane, Dashamir Elbasani
Objekti:Sigurimi i padise duke u vendosur pezullimi i ekzkutimit te vendimit Nr 61, date 13.05.2019 te KMD Tirane, deri ne perfundimit te procesit gjyqesor. Shfuqizimi i Vendimit Nr. 61 date 13.05.2019 te Komisionit per Mbrojtjen nga Diskriminimi.
Dt.e regjistrimit: 13-02-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-00485-86-2020
Paditës:Nikoll Dhaskali
I paditur:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit
Palë të treta:
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise absolute te akteve administrative, Vendim nr. 22, date 12.12.2019 “Per denimin me gjobe”, me nr. serie 0000982, me vlere 1.000.000 (nje milion) leke dhe Procesverbal nr. 27, date 12.12.2019 , “Per konstatimin e kundervajtjes”, te Inspektoratit te Mbrojtjes se Territorit te Bashkise Durres.
Marrjen e mases se sigurimit te kerkesepadise, duke urdheruar gjykata pezullimin e ekzekutimit te te dy vendimeve te sipercituara te Inspektoratit te Mbrojtjes se Territorit te Bashkise Durres, deri ne zgjidhjen e çeshtjes se themelit prane kesaj gjykate. 3. Detyrimin e pales se paditur per pagimin e shpenzimeve gjyqesore.

Dt.e regjistrimit: 13-02-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-00486-86-2020
Paditës:Mehmet Krasniqi
I paditur:Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit, Departamenti per Kufirin dhe Migracionin, Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Shfuqizimin e Aktit Administrativ Nr. 198/1 date 18.07.2019 “Urdher Largimi” dhe Aneksi 1, ” Refuzim/ Hejqe e Lejes se Qendrimit” te leshuar nga Drejtoria Vendore e Kufirit dhe Migracionit Tirane. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje per demin jopasuror te shkaktuar nga nxjerrja e Akteve administrative ne shumen 1.500.0001ek te reja. Detyrimin e paleve te paditura te me paguajne te gjitha shpenzimet gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 13-02-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-00487-86-2020
Paditës:Petrit Cobo
I paditur:Dega e Doganes Berat
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Dega Rajonale Vlore, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Tirane
Objekti:Pavlefshmeria e titullit ekzekutiv, Vendim nr.198 date 12.09.2013 (shtese e Vendimit nr.74, date 20.12.2012 te Deges se Doganes Berat); Pezullimin e ekzekutimit te titullit ekzekutiv, Vendim nr.198, date 12.09.2013 (shtese e Vendimit nr.74, date 20.12.2012 te Deges se Doganes Berat);
Dt.e regjistrimit: 13-02-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-00488-86-2020
Paditës:Taulant Korkaj
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit te Proves, Tirane
Palë të treta:
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise duke pezulluar veprimin shkrese me nr.476, date 01.04.2016 te urdherit te Drejtorit te Pergjithshem te Sherbimit te Proves. Marrjen e mases se sigurise per pezullimin e ekzekutimit te aktit administrativ me nr. 822 date 06.06.2019 te Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimit te Proves “Per zgjidhjen e marrdhenieve te punes midis Drejtorise se Pergjithshme te sherbimit te Proves dhe Z. Taulant Korkaj.
Dt.e regjistrimit: 13-02-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-00521-86-2020
Paditës:Servet Balla
I paditur:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit i Bashkise Durres
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin e aktit administrativ Vendimit nr. 26, date 18.11.2019, per prishjen e punimeve te kryera ,konstruksion metalik dhe mur tulle”.
Shfuqizimin e vendimit nr. 07, date 18.11.2019, per caktimin e mases se gjobes ne vleren 500 000 leke, te nxjerre nga ana e pales se paditur Inspektorati Vendor i Mbrojtjes se Territorit Durres, si akte administrative te nxjerra ne kundershtim me ligjin.
Marrjen e mases se sigurimit te padise, duke urdheruar gjykata pezullimin e ekzekutimit te te dy vendimeve te sipercituara, deri ne zgjidhjen e ceshtjes se themelit prane kesaj gjykate.

Dt.e regjistrimit: 17-02-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31133-00522-86-2020
Paditës:Aleks Prendi
I paditur:Dega e Thesarit Lezhe, Ministria e Financave
Palë të treta:Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Lezhe, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkoder
Objekti:Kompensim per burgim te padrejte per paditesin Aleks Prendi per 245 dite, nga data e arrestimit te tij date 21.09.2015 deri ne daten e vendimit te pafajesise nr.165 date 24.05.2016 ne masen 5000 (pesemije) leke te rejane dite. Shuma Totale 245×5000 leke= 12.250 (dymbedhjetq mije e dyqind e pesedhjete) leke te reja
Dt.e regjistrimit: 17-02-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31134-00523-86-2020
Paditës:Ilir Belegu
I paditur:Permbaruesi Gjyqesor Privat “Medar M.Kajolli”
Palë të treta:
Objekti:Pezullimin e ekzekutimit te Titullit Ekzekutiv (Vendim per Denimin me Gjobe) nr. 162, date 02.08.2019, i I.M.T., Bashkia Elbasan, deri ne perfundimin e gjykimit te themelit.
Dt.e regjistrimit: 17-02-2020
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:2,119
< Para 1
2210 211 212 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·