Kërkesa
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1
2254 255 256 Pas >
Nr. total i rekordeve:2,560
Akti:31134-02826-86-2020
Paditës:Bashkia Tirane
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Leshim i Urdherit te Ekzekutimit Per vjeljen e gjobes ndaj subjektit Islam Mici bazuar ne vendimin me nr.411 date 10.02.2020 te Gjykates Administrative Shkalla e Pare, vendim i cili ka ndryshuar masen e gjobes (ne vendimin e denimit me gjobe nr. 11649 date 02.04.2019 mbajtur nga Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit i Njesise nr. 1 Bashkia Tirane), ne masen 500.000 leke.
Dt.e regjistrimit: 26-10-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31134-02827-86-2020
Paditës:Autoriteti Kombetar i Ushqimit, Drejtoria Rajonale e Qarkut Durres
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Kerkese per leshimin e Urdherit te Ekzekutimit per masen Administrative , titullin ekzekutiv “Procesverbal Inspektimit Nr.AKU-DR-2020-000796-2 dhe Vendim Perfundimtar I Inspektimit Nr.AKU-DR-2020-000796-2 date 21.02.2019. Njohjen e kamate voneses ne masen 2 (dy) % cdo muaj deri ne ekzekutimin e Titulli Ekzekutiv, “Procesverbal Inspektimit Nr.AKU-DR-2020-000796-2 dhe Vendim Perfundimtar Inspektimit Nr.AKU-DR-2019-2020-000796-5 date 21.02.2020, te Drejtorise Rajonale te Autoritetit Kombetar te Ushqimit,Qarku Durres. Perjashtimin e institucionit tone nga pagimi I tarifes gjyqesore dhe tarifave te tjera per veprimet e sherbimit qe kryhen mga administrate gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 26-10-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31134-02828-86-2020
Paditës:Autoriteti Kombetar i Ushqimit, Drejtoria Rajonale e Qarkut Durres
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Kerkese per leshimin e Urdherit te Ekzekutimit per masen Administrative, titullin ekzekutiv “Procesverbal Inspektimit Nr. AKU-DR-2019-002052-2 dhe Vendim Perfundimtar i Inspektimit Nr. AKU-DR-2019-002052-5 date 03.08.2019; 2.Njohjen e kamate voneses ne masen 2 (dy) % cdo muaj deri ne ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, “Procesverbal Inspektimit Nr. AKU-DR-2019-002052-2 dhe Vendim Perfundimtar i Inspektimit Nr. AKU-DR-2019-002052-5 date 03.08.2019, te Drejtorise Rajoanle te Autoritetit Kombetar te Ushqimit, Qarku Durres; 3.Perjashtimin e Institucionit tone nga pagimi i tarifes gjyqesore dhe tarifave te tjera per veprimet e sherbimit qe kryhen nga administrata gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 26-10-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31134-02829-86-2020
Paditës:Autoriteti Kombetar i Ushqimit
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Kerkese per leshimin e Urdherit te Ekzekutimit per masen Administrative, titullin ekzekutiv “Procesverbal Inspektimit Nr. AKU-DR-2019-001227-2 dhe Vendim Perfundimtar i Inspektimit Nr. AKU-DR-2019-001227-5 date 24.05.2019; 2.Njohjen e kamate vonese’s ne masen 2 (dy) % cdo muaj deri ne ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, “Procesverbal Inspektimit Nr. AKU-DR-2019-001227-2 dhe Vendim Perfundimtar i Inspektimit Nr. AKU-DR-2019-001227-5 date 24.05.2019, te Drejtorise Rajoanle te Autoritetit Kombetar te Ushqimit, Qarku Durres; 3.Perjashtimin e Institucionit tone nga pagimi i tarifes gjyqesore dhe tarifave te tjera per veprimet e sherbimit qe kryhen nga administrata gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 26-10-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31134-02830-86-2020
Paditës:Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombetar te Ushqimit,Qarku Durres
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Kerkese per leshimin e Urdhe’rit te Ekzekutimit per masen Administrative, titullin ekzekutiv “Procesverbal Inspektimit Nr. AKU-DR-2019-001899-2 dhe Vendim Perfundimtar i Inspektimit Nr. AKU-DR-2019-001899-5 date 17.07.2019; 2.Njohjen e kamate voneses ne masen 2 (dy) % cdo muaj deri ne ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, “Procesverbal Inspektimit Nr. AKU-DR-2019-001899-2 dhe Vendim Perfundimtar i Inspektimit Nr. AKU-DR-2019-001899-5 date 17.07.2019, te Drejtorise Rajoanle te Autoritetit Kombetar te Ushqimit, Qarku Durres; 3.Perjashtimin e Instimcionit tone nga pagimi i tarifes gjyqesore dhe tarifave te tjera per veprimet e sherbimit qe kryhen nga administrata gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 26-10-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31133-02831-86-2020
Paditës:Gezim Cura
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Ankim kunder vendimit te Gjykates Administrative te shkalles se pare durres
Dt.e regjistrimit: 26-10-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31138-02847-86-2020
Paditës:Ilirjan Cani, Arben Cani, Enerieta Vozga (Cani), Emin Shijaku, Merita Toska, Ismail Murthi, Fatlinda Struga
I paditur:
Palë të treta:Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane
Objekti:Rishikimin e vendimit te formes te vendimit nr.27, date 13.02.2019 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane duke vleresuar siperfaqen e njohur per kompensim, sipas zerit kadastral toke truall qe ka pasur prona ne momentin e shpronesimit.
Kompensimin financiar sipas vleres se tregut dhe detyrimin e te paditurit te paguaj indeksimin (inflacionin) e shumes se kompensimit nga momenti I publikimit te vleresimit financiar e deri ne ekzekutimin e vendimit te kompensimit
Dt.e regjistrimit: 02-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31138-02848-86-2020
Paditës:Lumnan Spahiu, Sanije Bilalaj Spahiu, Manushaqe Mena Spahiu, Bukurije Gjoka Spahiu, Sose Kastrati Spahiu, Nuhi Spahiu, Rahit Spahiu, Fllanza Cengu Spahiu, Kujtim Spahiu
I paditur:
Palë të treta:Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane
Objekti:Rishikimin e vendimit te formes te vendimit nr.18, date 07.02.2020 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane duke Vleresuar siperfaqen e njohur per kompensim, sipas zerit kadastral toke truall qe ka pasur prona ne momentin e shpronesimit.
Kompensim financiar sipas vleres se tregut dhe detyrimin e te paditurit te paguaje indeksimin (Inflacionin) e shumes se kompensimit nga momenti I marrjes se vendimit nga KKP Kukes e deri ne ekzekutimin e vendimit te kompensimit.
Dt.e regjistrimit: 02-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31133-02849-86-2020
Paditës:Bashkia Sarande
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Kundershtimin e vendimit me nr.178, date 07.07.2020 te gjykates se shkalles se pare girokaster
Dt.e regjistrimit: 02-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-02850-86-2020
Paditës:Skerdilajd Ademi
I paditur:Drejtoria Vendore e Policise Vlore
Palë të treta:
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise, pezullimin e zbatimit te vendimit nr.867, date 23.04.2020 nxjerre nga organi administrative prane drejtorise Vendore te Policise Vlore duke u vendosur kthimi I lejes se drejtimit te automjetit
Dt.e regjistrimit: 02-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:2,560
< Para 1
2254 255 256 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·