Lista e çështjeve në gjykim
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12699 2700 2701 2702 27032709 Pas >
Nr. total i rekordeve:27,085
Akti:31004-02977-86-2016
Paditës:Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane?
I paditur:Drejtoria Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve
Palë të treta:Tatimpaguesi “Natural Farming “NAFA” shpk
Objekti:Shfuqizim te plote te vendimit nr. 35484/1, date 05.01.2016 te Drejtorise se Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve.
Relatori:Fjoralba Prifti
Dt.e regjistrimit: 15-06-2016
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31004-02977-86-2016
Paditës:Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane?
I paditur:Drejtoria Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve
Palë të treta:Tatimpaguesi “Natural Farming “NAFA” shpk
Objekti:Shfuqizim te plote te vendimit nr. 35484/1, date 05.01.2016 te Drejtorise se Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve.
Relatori:Fjoralba Prifti
Dt.e regjistrimit: 15-06-2016
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31010-02839-86-2016
Paditës:Shoqeria “ALGEJ” shpk
I paditur:Ministria Energjise dhe Industrise, Qendra Kombetare e Licensimit prane Ministrise se Zhvillimit, Turizmit, Tregtise dhe Sipermarrjes
Palë të treta:“ERVINI” shpk
Objekti:Shfuqizimin si te paligjshem te Aktit Administrativ te Urdherit Nr. 129 dt. 12.05.2015 te Ministrit te Energjise dhe Industrise, Zoti Damian GJIKNURI me objekt:Per Ndryshimin e Koordinatave te Siperfaqes se Zones se Lejuar Minerare Nr. 982 dt.20.12.2006 per shfrytezimin e mineralit te kromit ne objektin Theken. Urdher i cili na eshte njoftuar ne rruge zyrtare me shkresen Nr.2953/2 Prot. Dt.16.06.2015 te Drejtorise se Rregjistrit Kombetar dhe IT. Drejtorit te Pergjithshem Zotit. Ardian MACI. Akte Administrative keto qe na jane komunikuar zyrtarisht me dt. 30.06.2015.Akte Administrative me te cilen neve si subjekt i licencuar na jane ndryshuar ne menyre te njeanshme Koordinatat e shfrytezimit te Lejes Minerare Nr. 982 dt.20.12.2006. Sigurimin e padise me ane te marrjes se mases provizore te Pezullimit te Ateve Administrative te mesiperme, deri ne zgjidhjen perfundimtare te ceshtjes administrative nga gjykata
Relatori:Fjoralba Prifti
Dt.e regjistrimit: 08-06-2016
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31107-03055-86-2016
Paditës:Emirjan Mulgeci
I paditur:Drejtoria Vendore e Policise Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin e aktit administrativ te vendimit nr. 5, me nr. prot 92/488 date 26.11.2015 te dhene nga pala paditur qe ka miratuar vendimin nr. 131, dt.27.07.2015 “Per heqjen e certifikates se punonjesit te sherbimit”. Detyrimin e pales se paditur per te me pajisur me certifikimin e ushtrimit te sherbimit
Relatori:Fjoralba Prifti
Dt.e regjistrimit: 17-06-2016
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31107-03046-86-2016
Paditës:Silvia Cela
I paditur:Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave
Palë të treta:
Objekti:Konstatimin e zgjidhjes nga pala punedhenese te kontrates individuate te punes me paditesen Silvia Cela dhe pale e paditur Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te pronave me efekt te menjehershem pa respektim te procedures dhe afatit te njoftimit dhe pa shkak te justifikuar. Detyrimin e pales se paditur qe ti paguaje paditeses 21 paga mujore perkatesisht: -Detyrimin e pales se paditur Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te pronave te me demsheperbleje me 12 paga mujore per shkak te zgjidhjes se menejehersme dhe te pajustifikuar e kontrates se punes. -Detyrimin e pales se paditur Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te pronave Tirane te me demshperbleje me pagesen e 15 diteve leje vjetore te pakryer per vitin e fundit te punes. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje pagen ditore per daten 29.10.2015. -Detyrimin e pales se paditur AKPP te me demsheprbleje me tre paga mujore per shkak te mosrespektimit te afatit te njoftimit per zgjidhjen e kontrates se punes. -Detyrimin e pales se paditur AKPP te me demsheprbleje me dy paga mujore per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes. -Detyrimin e pales se paditur AKPP te me demshperbleje ne masen e e 3.5 pagave mujore per vjetersi ne pune. -Detyrimin e pales se paditur AKPP te me demshperbleje pagat e sipercituara duke llogaritur detyrimin sipas pages bruto prej 77 400 bazuar ne vertetimin nr 16670 prot date 10.11.2015 te Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane sipas pasqyres se pages nga data 01.01.2014 e ne vijim) si dhe
Relatori:Fjoralba Prifti
Dt.e regjistrimit: 17-06-2016
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31107-03030-86-2016
Paditës:Blentina Nikaj
I paditur:Fondi i Sigurimit te Detyrueshem te Kujdesit Shendetesor
Palë të treta:
Objekti:Detyrimi i pales se paditur te demshperbleje paditesen me 12 paga mujore per zgjidhjen e marredhenjeve te punes ne kohe te papershtatshme dhe ne menyre te menjehershme te pajustifikuar. Detyrimi i pales se paditur te demshperbleje paditesen me 3 muaj page per mosrespektim te afatit te njoftimit. Detyrimi i pales se paditur te demshperbleje paditesen me 2 muaj page per mosrespektim te procedures per zgjidhjen e marredhenieve te punes. Detyrimi i pales se paditur te demshperbleje paditesen me 3.5 muaj page per vjetersine ne pune.
Relatori:Fjoralba Prifti
Dt.e regjistrimit: 17-06-2016
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31107-03017-86-2016
Paditës:Mariglen Nebiaj
I paditur:Bashkia Tiranes, Drejtoria e Burimeve Njerezore dhe Sherbimeve
Palë të treta:
Objekti:Konstatimi i zgjidhjes se kontrates/marredhenies se punes, me efekt te menjehershem, pa shkaqe te justifikuara Demshperblimi per zgjidhjen e menjehershme te marredhenies se punes, pa shkaqe te justifikuara, ne masen e 12 pagave mujore, demshperblim per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se marredhenies se punes ne masen e 2 pagave mujore dhe demshperblim ne masen e 2 paga mujore per mosrespektim te afateve te njoftimit. Detyrimin e pales se paditur per pagimin e pages per muajt tetor-nentor Detyrimin e pales se paditur per pagimin e shpenzimeve gjyqesore, permbarimore dhe avokatore.
Relatori:Fjoralba Prifti
Dt.e regjistrimit: 17-06-2016
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31025-02998-86-2016
Paditës:Gjystine Arrneni
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Shkoder
Palë të treta:Leonard Kraja, Pjerin Kraja, Missionaries of charity (Motrat e Nene Terezes)
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr. 3 date 17.01.2013 te ZVRPP Shkoder. Detyrimin e ZVRPP Shkoder te regjistrije ne favor te Gjystine Tusha (Arrneni) pasurine e palujtshme me nr. pasurie 5/407 zona kadastrale 8594, truall me siperfaqe 967 m2, nga te cilat 114.24 m2 siperfaqe ndertimore (1 kat).
Relatori:Fjoralba Prifti
Dt.e regjistrimit: 16-06-2016
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-03068-86-2019
Paditës:Ilirjan Haxhiraj
I paditur:Agjensia e Trajtimit te Pronave Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Shfuqizimin e vleresimit financiar me shenimin “Ezauruar” e kryer nga ATP-ja per percaktimin e vleres se prones dhe vleres se kompensimit financiar, per pasurine e njohur me vendimin nr 175 date 22.04.1999 te K.K.K.P Bashkia Vlore ne favor te subjektit te shpronesuar Jashar Haxhiraj. Detyrimin e ATP te kryeje vleresimin financiar sipas vleres se percaktuar ne vendimin nr 175 date 22.04.1999 te KKKP Bashkia Vlore ne favor te subjektit te shpronesuar Jashar Haxhiraj, si dhe provave te paraqitura ne kete kerkese padi.
Relatori:Altina Nasufi
Dt.e regjistrimit: 10-09-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31115-02038-86-2019
Paditës:Bashkim Muslija
I paditur:Agjensia e Trajtimit te Prones
Palë të treta:
Objekti:Kundershtohet vleresimi i kompensimit te pronave te trashigimlenesit Ramo Muslija nga ATP Tirane shprehur me pergjigjen 4984/1, date 12.07.2018 dhe shtypin e dites per vendimet Nr. 175 date 13.05.1999, dhe 89 date 02.02.2000 te KKKP Shkoder, per trashegimtaret Muslija kerkohet ndryshimi i vleresimeve te ATP Tirane, dhenia e kompensimit te ligjshem te detyrimi i ATP per te na kompensuar ne afat te pranueshem.
Relatori:Bari Shyti
Dt.e regjistrimit: 24-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:27,085
< Para 12699 2700 2701 2702 27032709 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·