Kërkesa
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1171 172 173 174 175192 Pas >
Nr. total i rekordeve:1,914
Akti:31131-01971-86-2019
Paditës:Arta Danaj
I paditur:
Palë të treta:Permbarues Gjyqesor Kodra Bailiff Service shpk, Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore, Avokatura e Shtetit
Objekti:Ankim ndaj veprirneve te Permbaruesit Gjyqesor “Kodra Bailiff Service” Shpk te sekuestro Nr. 375/3 Protokolli date 19.02.2019 si edhe cdo veprim tjeter permbarimor per ekzekutim te detyrueshern te mases administrative Nr.4856/1 date 20.06.2016 Vendosur nga Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore ndaj shoqerise “Empire Mining Albania” Shpk per te cilin eshte leshuar urdher ekzekutimi Nr.181 date 02.02.2018 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane per te cilat une kam marre dijeni ne date 22.02.2019 nga ABI BANK nepermjet te cileve eshte vendosur sekuestro konservative e llogarive te mia bankare e depozitave dhe kredive si edhe te pasurive te mia te patundeshme respektivisht krahes te shoqerise Empire Mining Albania shpk dhe te Arta Danaj per gjobat administrative dhe tarifat permbarimore ne vleren 175,600 Leke

Vendosjen e mases se sigurimit te padise duke pezulluar veprimet permbarimore te ndermare nepermjet sekuestrove nr. 375/3 protokolli date 19.02.2019 si edhe cdo veprim tjeter permbarimor per ekzekutim te detyrueshem te Mases Administrative nr.4856/1 date 20.06.2016 Vendosur nga Agjensia Kombetare te Burimeve Natyrore ndaj shoqerise Empire Mining Albania Shpk per te cilin eshte leshuar urdher ekzekutimi nr.181 date 02.02.2018 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane ka arsye te dyshohet se ekzekutimi vendimit per te drejtat e mia do te behet i pamundur ose i veshtire.
Dt.e regjistrimit: 20-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Akti:31117-01972-86-2019
Paditës:Kristian Gjyrgji, Aristidh Gjyrgji
I paditur:Dega e Thesarit Shkoder, Ministria e Financave dhe Ekonomise, Drejtoria e Policise se Qarkut Shkoder
Palë të treta:Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Shkoder, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Shkoder
Objekti:Kompensim per burgim te padrejte, shperblim per demin shendetesor te demtuar gjate kohes se burgimit, shperblim demi pasuror per automjetin, shperblim per demin moral, ne teresine shumen 4,600,000.00 Leke, si edhe urdherimin per fshirjen nga lista e emrit te paditesit nga Lista e Interpolit si person ne kerkim .
Dt.e regjistrimit: 20-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-02032-86-2019
Paditës:Dalip Karaj
I paditur:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Durres
Palë të treta:
Objekti:-Shfuqizimi i vendimit Nr.10, date 19.09.2018 “Per prishjen e objektit mur rrethues”.
-Shfuqizimin e vendimit Nr.15, date 19.09.2018 per denimin me gjobe ne shumen 500 000 leke.
-Sigurimin e padise duke u vendosur pezullimi i veprimeve per prishjen e objektit mur rrethues dhe pagimin e gjobes deri ne zgjidhjen perfundimtare te ceshtjes nga gjykata.
Dt.e regjistrimit: 23-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-02033-86-2019
Paditës:Shoqeria “Alar food & Service” shpk
I paditur:
Palë të treta:Agjensia e Blerjeve te Perqendruara, Komisioni i Prokurimit Publik, Shoqeria “SORY-AL”, Avokatura e Shtetit
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise duke vendosur pezullimin e :
Zbatimit te aktit administrative nr.511/4 prot, 26.03.2019 te Agjensise se Blerjeve te Perqendruara.
Zbatimit te Vendimit nr.210/2019, date 12.04.2019 te Komisionit te Prokurimit Publik;
Procedurave vijuese per lidhjen e kontrates me objekt “Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi ne Spitalin Obstetrik Gjinekologjk ” Mbreteresha Geraldine” nga Agjensia e Blerjeve te Perqendruara.
Dt.e regjistrimit: 23-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-02098-86-2019
Paditës:Albert Garori
I paditur:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Durres, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Durres
Palë të treta:
Objekti:Sigurimin e padise duke urdheruar Inspektoriatin e Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Durres, te pezulloje ekzekutimin e vendimit nr.17, date 25.10.2018, per prishjen e objektit nje kat qe eshte blere sipas ligjit dhe ka titull pronesie.
Dt.e regjistrimit: 27-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31152-02099-86-2019
Paditës:Leonard Qoku Person Fizik
I paditur:Inspektoriati Shteteror i Mbikqyrjes se Tregut
Palë të treta:Permbarues Gjyqesor Privat Altin Vako
Objekti:Pavlefshmerine e titullit ekzekutiv Vendim Perfundimtar i Inspektimit nr.2037/2 prot date 03.09.2018 te Inspektoriatit Shteteror te Mbikqyrjes se Tregut, pasi detyrimi nuk ekziston.
Anullimin e veprimeve permbarimore si rezultat i ketij titulli.
Marrjen e mases se perkohshme te ekzekutimit te vendimit te Urdher ekzekutimi nr.25 regj.Them date 18.01.2019 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, deri ne perfundim te gjykimit.
Dt.e regjistrimit: 27-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31156-02100-86-2019
Paditës:Mango Beach Resort
I paditur:Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Sarande
Palë të treta:
Objekti:Kundershtimin e Vendimit Nr.20 date 28.02.2019 dhe Vendimit Nr.19 date 11.03.2019, te pales se paditur dhe shfuqizimin e tyre si te dhene ne kundershtim me ligjin.
Marrjen e mases se sigurimit te padise te pezullimit te ekzekutimit te ketyre akteve deri ne zgjidhjen e ceshtjes ne themel.
Dt.e regjistrimit: 27-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31134-02101-86-2019
Paditës:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Vlore
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Leshimin e “Urdhrit te Ekzekutimit” per vjeljen e gjobes nr.54, date 04.04.2018 te IMT Bashkia Vlore ndaj shtetasit Fahri Isufi.
Dt.e regjistrimit: 27-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31134-02102-86-2019
Paditës:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Vlore
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Leshimin e “Urdhrit te Ekzekutimit” per vjeljen e gjobes nr.93, date 05.07.2018 te IMT Bashkia Vlore ndaj shtetasit Juljan Bendaj.
Dt.e regjistrimit: 27-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31117-02161-86-2019
Paditës:Agron Qira
I paditur:Dega e Thesarit Kruje, Ministria e Financave dhe Ekonomise
Palë të treta:Avokatura e Shtetit,Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor, Kruje
Objekti:Kompensimin e paditesit Agron Qira per burgim te padrejte ” Arrest ne Burg” nga data 20.12.2015 deri me date 28/01/2016 gjithsej 40 dite dhe “Arrest ne shtepi” nga data 29.01.2016 deri ne date 15.06.2017 gjithsej 504 dite, sipas ligjit.
Dt.e regjistrimit: 30-05-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:1,914
< Para 1171 172 173 174 175192 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·