Kërkesa
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1173 174 175 176 177212 Pas >
Nr. total i rekordeve:2,119
Akti:31132-02297-86-2019
Paditës:Sefedin Pellumbi
I paditur:Ministria e Financave dhe Ekonomise, Bashkia Tirane, Agjensia e Trajtimit te Pronave, Agjensia Shteterore e Kadastres Tirane
Palë të treta:
Objekti:Marrja e mases se sigurimit te objektit te kerkese padise, duke pezulluar lejen e ndertimit, godine banimi dhe sherbimi 3,5,7 dhe 9 Kat, me 2 Kate nentoke, ndodhur ne Rrugen “Cerciz Topulli”, ne prone te familjes Rusi e Grazhdani, me zhvillues dhe ndertues Shoqerine Evisa Construksion Shpk, miratuar me vendim te Kryetarit te Bashkise Tirane, Nr.A-29435/7, dt.21.02.2019, derisa trashegimtareve te Reshat Pellumbi ti kthehet vlera reale e baneses dhe demi i krijuar.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02298-86-2019
Paditës:Ergys Voci Person Fizik
I paditur:
Palë të treta:Inspektoriati Shteteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujerave, Tirane, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane
Objekti:Pezullimi I zbatimit te aktit administrativ me nr.akti 1022 date 05.06.2018.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-02299-86-2019
Paditës:Jani Ciko, forma ligjore, person fizik
I paditur:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit, Njesia nr.11, Bashkia Tirane
Palë të treta:
Objekti:Marrja e mases se sigurimit te padise, nepermjet pezullimit te zbatimit te aktit administrativ “ Vendim Nr.558, Nr.serie 0000558, date 19.03.2019 “Per prishjen e objektit te kundraligjshem”, te nxjerre nga Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31133-02300-86-2019
Paditës:Katrine Marashi
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Vendimit nr. 300 date 05.02.2019 te Gjykates Administrative te Apelit Tirane, i cili ka vendosur Lenien ne fuqi te Vendimit nr. 5762 (80-2015-4112) date 13.11.2015 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, me te cilin kemi marre dijeni me date 02.03.2019.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31156-02301-86-2019
Paditës:Zamira Gjeleshi
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Kundershtimi I vendimit Nr.1079 date 02.04.2019 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31134-02302-86-2019
Paditës:Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombetar te Ushqimit Shkoder
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Leshimi i urdhrit te ekzekutimit per titullin ekzekutiv — proces verbal inspektimi dhe vendimi perfundimtar me numer serie 001355— 5, date 05.11.2018;
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-02375-86-2019
Paditës:Sulltane Olli, Leonard Olli, Ciljeta Simaku (Olli)
I paditur:
Palë të treta:Bashkia Korce, Ministria e Infrastruktures dhe Energjise, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Kompania e Ndertimit 2T, shpk, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Korce
Objekti:Kerkohet sigurimi i padise, duke u mare masa e pezullimit te punimeve qe po kryhen ne segmentin rrugor Korce-Maliq tek rreth rrotullimi qe kalon per ne qytetin e Bilishtit.
Dt.e regjistrimit: 13-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-02376-86-2019
Paditës:Shoqeria MDA shpk
I paditur:Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes se Territorit Dega Sarande, Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes se Territorit, Tirane
Palë të treta:
Objekti:1. Marrjen e mases se sigurimit te padise, duke pezulluar cdo lloj veprimi administrativ nga ana e pales se paditur si prishje te objektit, bllokim llogarish bankare te pales paditese etj . 2. Shfuqizimin (konstatimin e pavlefshem) e aktit administrativ vendim nr. 51, date 08.04.2019 te Inspektoriatit Kombetar I Mbrojtjes se Territorit Tirane. 3.Shfuqizimin (konstatimin e pavlefshem) e aktit administrativ vendim nr. 52, date 08.04.2019 te Inspektoriatit Kombetar I Mbrojtjes se Territorit Tirane. 3.Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te pales se paditur
Dt.e regjistrimit: 13-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31160-02377-86-2019
Paditës:Shoqeria “Art & Tourism Development Group”
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Sarande, Drejtoria e Apelimit Tatimor prane Ministrise se Financave
Palë të treta:
Objekti:Anullimin/shfugizimin e akteve administrative; Njoftim Vleresimi per detyrimet tatimore Nr. 9839 prot date 22.08.2018 te nxjerra nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarande. Njoftim i Vleresimit per detyrimet tatimore nr. 9994 prot date 27.08.2018 te nxjerra nga Drejtoria Rajonale Tatimore Sarande. Vendimi nr. 4156/4 prot date 11.12.2018 i Drejtorise se Apelimit Tatimor prane Ministrise se Finances dhe Ekonomise si akte te paligjshme.
Dt.e regjistrimit: 13-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-02378-86-2019
Paditës:Subjekti me aktivitet “Tregtim Mishi”
I paditur:Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombetar te Ushqimit, Drejtoria e Pergjithshme e Autoritetit Kombetar te Ushqimit
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Shkoder
Objekti:Shfuqizimin e Proces-verbalit te Inspektimit dhe Vendimin Perfundimtar me nr.serial 0039151 te mbajtur me date 01/11/2017 nr.9016 prot dhe Proces-verbalit te Inspektimit dhe Vendimi perfundimtar me nr.serial 0039402 dhe Nr.Prot 2271 te mbajtur me date 04/12/2017. Anullimin e gjobes perkatesisht fatures per arketim me nr.07 dhe nr.serial 0014607-17 date 01.11.2017 dhe anullimin e gjobes se fatures per arketim nr.21 dhe nr.serial 0014621-17 date 04.12.2017. Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te pales se paditur.
Dt.e regjistrimit: 13-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:2,119
< Para 1173 174 175 176 177212 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·