Kërkesa
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1196 197 198 199 200226 Pas >
Nr. total i rekordeve:2,253
Akti:31132-03973-86-2019
Paditës:Person Fizik Evjenia Kutulla
I paditur:
Palë të treta:Drejtoria Rajonale Tatimore, Drejtoria e Hetimit Tatimor, Rajoni Jugor, Fier
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise per sigurimin e padise, heqjen e mases se bllokimit me akt konstatimin nr.serial 1122055 date 24.07.2019, ne aktivitetin Bar, Stacion plazhi Restorant, te ndodhur ne lagjen Potarn, Himare, Vlore te subjektit person fizik “EVJENIA KUTULLA” ME nipt L76807202C.
Dt.e regjistrimit: 07-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-03974-86-2019
Paditës:Majlinda Vogli
I paditur:Inspektorati Vendor i Mbrojtjes se Territorit (I.V.M.T)
Palë të treta:Bashkia Shijak, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Durres
Objekti:1. Sigurimin e Padise duke pezulluar dco veprim te pales se padiur Bashkia Shijak deri ne perfundim te ketij proesi gjyqesor
2.Konstatimi i Pavlefshmerise Absolute dhe shfuqizimin e Njoftimit Nr. 4634, date 28. 12. 2018 per Shembje Objekti te Inspektoriatit te Mbrojtjes se Territorit Vendor, Bashkia Shijak.
3.Zgjidhjen e pasojave, duke respektuar ndertimin deri ne perfundim te procedurave ligjore.
Dt.e regjistrimit: 07-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-04039-86-2019
Paditës:Shoqeria Albpetrol Sh.a
I paditur:Bashkia Mallakaster, Keshilli Bashkiak Mallakaster
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin pjeserisht te vendimit Nr.62, date 25.12.2017 te Keshillit Bashkiak Mallakaster per taksat dhe tarifat vendore te perkohshme te miratuara.
Shfuqizimin pjeserisht te njoftimit te detyrimit tatimor me nr.533 prot, date 22.02.2018 pasqyruar ne taleben financiare me emertesat “Tarife pastrimi, tarife gjelberimi, tarife ndotje”
Shfuqizimin e tarifes vendore per ndotje ne vleren 220 leke per m2 ne vleren 74.367.260 leke.
Shfuqizimin e tarifes se pastrimit ne vleren 600.000 leke.
Shfuqizimin e tarifes vendore “Tarife gjelberimi” ne vleren 8.000.000 leke.
Sigurimin e padise deri ne perfundimin e gjykimit te ceshtjes me themel.
Dt.e regjistrimit: 11-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-04040-86-2019
Paditës:Shoqeria Private e Sigurise Fizike “ One Security” shpk
I paditur:
Palë të treta:Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise duke pezulluar zbatimin e aktit administrative , Vendimit me nr.23 date 25.09.2019, I cili ka bere heqjen e licences se subjektit SHPSF “ One Security” shpk.
Dt.e regjistrimit: 11-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-04041-86-2019
Paditës:Shoqeria “Info Good” sh.p.k
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Pezullimi i procedures se pranimit prej Aku-se qender apo degeve te saj ne qarqe te certifikates se analizes te mundesuar apo siguruar ne laborator SGS apo analog te tij vendas apo te huaj per produktin birre paulaner ne momentin e gjendjes se mallit ne doganat hyrese kufitare te importuar prej shoqerise “Drink & EU GOODS sh.p.k dhe “Denis” sh.p.k duke u konsideruar si e vlefshme dhe e pranueshme vetem certifikata kualitetit nga prodhuesi Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co.KGaA.
Dt.e regjistrimit: 11-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31134-04042-86-2019
Paditës:AKU Fier
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Leshimi i urdherit te ekzekutimit per vendimin administrativr nr.0039823 date 02.02.2018.
Dt.e regjistrimit: 11-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31136-04043-86-2019
Paditës:Vladimir Mucka
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Rishikimi i vendimit nr.346 (139) date 14.04.2016, te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Korce.
Prishjen e tij dhe vazhdimin e gjykimit te ceshtjes.
Dt.e regjistrimit: 11-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-04068-86-2019
Paditës:Bledi Mezini
I paditur:Bashkia Kolonje
Palë të treta:
Objekti:1.Detyrimin e Organit Publik Bashkia Kolonje per te ndaluar kryerjen e prishjes se objektit me leje “Objekt Bujqesor” te ndodhur ne fshatin Vrepcke “Shelegur”, Njesia Administrative Leskovik Bashkia Kolonje, per shkak te paligjshmerise se ketij veprimi tjeter administrative. 2.Marrjen e mases se sigurimit te padise duke urdheruar pezullimin e zbatimit te veprimit tjeter administrative “Prishjen e Objektit” te komunikuar me shkresen nr.3372 prot., date 04.10.2019
Dt.e regjistrimit: 14-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-04069-86-2019
Paditës:Genci Cakeri
I paditur:Inspektorati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit
Palë të treta:
Objekti:1.Kerkohet shfuqizimi I vendimit nr.437 date 04.10.2019 “Per prishjen e objektit te kundraligjshem” qe I perket shtetasit Genci Cakeri 2.Kerkohet shfuqizimi I vendimit nr.438 date 04.10.2019 “Per denimin me gjobe” te kundervajtesit Genci Cakeri. 3.Kerkohet marrja e mases per sigurimin e padise duke u pezulluar ekzekutimi I dy vendimeve te sipercituara deri ne zgjidhjen perfundimtare te ceshtjes.
Dt.e regjistrimit: 14-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31138-04071-86-2019
Paditës:Ramazan Shehi
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave (ATP)
Palë të treta:
Objekti:Rivendosje ne afat
Dt.e regjistrimit: 14-11-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:2,253
< Para 1196 197 198 199 200226 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·