Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 52723
2724 Pas >
Nr. total i rekordeve:27,235
Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:6881
Paditës:Marieta Dishnica
I paditur:Institucioni I Ekzekutimeve te Vendimeve Penale Korce, Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:7903
Paditës:Matilda Sadja
I paditur:Gjykata e Rrethit Gjyqesor Kavaje
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 08-10-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:7884
Paditës:Patris Matropullo
I paditur:Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 08-10-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:7123
Paditës:Erdit Rrapaj
I paditur:Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizim vendimi nr.3463 date 29.04.2014
Dt.e regjistrimit: 16-09-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:8055
Paditës:Kujtim Baliaj
I paditur:Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Me ndergjyqesi, objekt kerkimi dhe shkak ligjor sipas padise se depozituar per gjykim
Dt.e regjistrimit: 10-10-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:7957
Paditës:Arjol Conuku
I paditur:Drejtoria e Sherbimit Pyjor (Gramsh) Elbasan, Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 09-10-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:06-11-2014
Akti:94
Paditës:Shoqeria A.R.M.O sha
I paditur:Dega e Doganes Fier
Palë të treta:}
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise. Pavlefshmeri vendimi nr.81 date 26/08/2013
Dt.e regjistrimit: 13-10-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-11-2014
Akti:3744
Paditës:Nazmi Prelezi
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi I Urdherit nr.3537 date 02.12.2013 per lirimin nga detyra detyrim per demshperbim page
Dt.e regjistrimit: 15-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-11-2014
Akti:3819
Paditës:Dhimiter Cenja
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Sarande
Palë të treta:}
Objekti:Anullimin e regjistrimit ne bashkepronesi sipas printimit te trete ne ZVRPP Sarande sipas AMTP me nr. Pronesie 126/13 ne regjistrin e aktit me numer 3168.
Dt.e regjistrimit: 16-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-11-2014
Akti:3865
Paditës:Shefiko Hoxha
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres
Palë të treta:}
Objekti:Anullimin e vendimit nr.79 date 09.03.2010 teDeges se Perfitimeve Durres vendimit nr.124 date 25.06.2011 te KRA Durres dhe vendimit nr.435 date 31.08.2011 te KQA Tirane detyrimin per njohjen e vjetersise ne pune dhe detyrimin per pagimin e pensionit
Dt.e regjistrimit: 19-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:27,235
< Para 1 2 3 4 52723
2724 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·