Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 53809
3810 Pas >
Nr. total i rekordeve:38,100
Akti:2072
Paditës:“Xixellonja” shpk Admin. Sokol Demiraj
I paditur:Ministria e Punes Ceshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta, Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Punes
Palë të treta:
Objekti:Kundershtim vendimi
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2073
Paditës:Sonila Metohu
I paditur:Ministria Arsimit dhe Shkences
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim akti administrativ
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2074
Paditës:Arben Karteshi
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane
Palë të treta:
Objekti:Anullim gjobe
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2075
Paditës:Elona Hodo
I paditur:Agjensia e Tarifimit te Kredive
Palë të treta:
Objekti:Pavlefshmeri akti administrativ
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2076
Paditës:Shoqeria “Sharm Sallon”sh.p.k
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane
Palë të treta:
Objekti:Anullim akti administrativ
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2077
Paditës:Frang Gjoka
I paditur:DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti:Pagim tarifimi te vecante
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2078
Paditës:Haxhi Shurdhi
I paditur:Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane,
Palë të treta:
Objekti:Kundershtim akti administrativ
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2079
Paditës:Vladimir Dervishaj
I paditur:DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti:Rillogaritje pensioni te parakohshem
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2080
Paditës:Gentjan Reci
I paditur:M.E.T.E
Palë të treta:
Objekti:Anullim akti administrativ
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2081
Paditës:Shoqeria “Lita Brothers Constructions”shpk
I paditur:M.E.T.E
Palë të treta:
Objekti:Korrigjim leje shfrytezimi
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:38,100
< Para 1 2 3 4 53809
3810 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·