Juridiksion fillestar
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 593
94 Pas >
Nr. total i rekordeve:939
Akti:20
Paditës:Shoqeria CEZ Shperndarje sha
I paditur:Keshilli Bashkia Elbasan, Bashkia Elbasan
Palë të treta:
Objekti:Konstatim I pavlefshmerise absolute te pikes 3/b te vendimit nr.44 date 25.10.2011 te Keshillit Bashkiak Elbasan
Dt.e regjistrimit: 14-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:21
Paditës:Sigal Uniqa Group Sigma sha
I paditur:Banka e Shqiperise
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim akti administrativ, udhezim nr.2 date 27/03/2014
Dt.e regjistrimit: 23-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:22
Paditës:Shoqeria CEZ sha
I paditur:Enti Rregullator I Sektorit te Energjise Elektrike
Palë të treta:
Objekti:Anullim I pjesshem I aktit administrativ te vendimit te bordit te komisioneve ERE nr.108 date 21.11.2011
Dt.e regjistrimit: 11-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:23
Paditës:Sindikata e Punonjesve te Policise se Shtetit
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit, Ministria e Puneve te Brendshme Tirane
Palë të treta:Ministria e Financave Tirane, Minsitria e Shendetesise
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te zbatoj vendimin nr.494 date 1.08.2007 urdherin nr.432 date 10.03.2008
Dt.e regjistrimit: 16-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:24
Paditës:Shoqeria CEZ shperndarje sha
I paditur:Enti Rregullator I Sektorit te Energjise Elektrike (ERE)
Palë të treta:
Objekti:Kundershtim dhe anullim I vendimit te Bordit te Komisionereve te ERE nr.147 date 07.12.2011 nr.10 date 25.01.2012 nr.148 date 07.12.2011
Dt.e regjistrimit: 16-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:25
Paditës:Kosta Jani, Gezim Gora
I paditur:Keshilli I Ministrave te Republikes se Shqiperise, Departamenti I Administrates Publike, Ministria e Inovacionit dhe Administrates Publike Tirane
Palë të treta:
Objekti:Detyrim ndryshimi akti normativ nr.545 date 11/08/2011 te ndryshuar me VKM nr.524 date 16/08/2012
Dt.e regjistrimit: 19-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:26
Paditës:Shkelzen Dunisha
I paditur:Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane
Palë të treta:
Objekti:Detyrimin e anes se paditur te permbush plotesisht urdherimin qe buron nga akti nenligjor, VKM nr.514 date 01/08/2012
Dt.e regjistrimit: 02-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:27
Paditës:Lindita Hoxha
I paditur:Keshilli I Larte I Drejtesise Tirane
Palë të treta:
Objekti:Anullim vendimi nr.62 date 28/05/2014, I KLD-se
Dt.e regjistrimit: 08-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:28
Paditës:Albtelecom sha
I paditur:Komuna Ksamil, Keshilli I Komunes Ksamil
Palë të treta:
Objekti:Anullim vendimi nr.106 date 23/01/2014 dhe njoftim pageses nr.253 date 05/03/2014, nr.304 nr.501 date 10/04/2014. Kthimin e garancise
Dt.e regjistrimit: 16-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:29
Paditës:Shoqata e Sociologeve Universitare Shqiptare ZSRSSH & IPS & ZMK (Zyra per Mbrojtjen e Konsumatoreve)
I paditur:Keshilli I Ministrave
Palë të treta:Ministria e Financave
Objekti:Shfuqizim vendimi I KM nr.354 date 04/06/2014
Dt.e regjistrimit: 22-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:939
< Para 1 2 3 4 593
94 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·