Kërkesa








Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 5255
256 Pas >
Nr. total i rekordeve:2,560
Akti:45
Paditës:Bashkimi I perkohshem i shoqerive “Sopi shpk R,S&M” shpk
I paditur:Ministria e Energjise Industrise, Avokatura e Shtetit, Komisioni i Prokurimeve Publike
Palë të treta:Bashkimi I perkohshem i operatoreve “Erpa Investments, Spartaku shpk, Alba Konstruksion”
Objekti:Anullimin e akteve administrative nr.691/80 dt.20.08.2013
Dt.e regjistrimit: 21-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:46
Paditës:Shoqeria “Medicom Aptc” shpk
I paditur:Drejtoria e Taksave, Bashkia Elbasan
Palë të treta:
Objekti:Konstatim I pavlefshmerise absolute te njoftim detyrimit tatimor
Dt.e regjistrimit: 28-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:47
Paditës:Bashkim I Operatoreve ekonomik “Top Star” sha Shkopet shpk
I paditur:
Palë të treta:Bashkimi I Operatoreve “Fada1″ shpk dhe Rafaelo shpk, Ministria e Ekonomise Trgtise dhe Energjitikes, Komisioni I Prokurimit Publik
Objekti:Vendosjen e mases se sigurise per pezullimin e vendimit nr.404/5 dt.3.05.2013 dhe te KPP nr.399/6 dt.3.06.2013
Dt.e regjistrimit: 28-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:48
Paditës:Shoqeria Zhaku I Dajlonit
I paditur:Ministria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin e aktit administrativ nr.15 dt.03.10.2012 e leshuar nga inspektoriati I peshkimit
Dt.e regjistrimit: 28-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:49
Paditës:AEGEK Construction Sa
I paditur:D.R. Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj, Drejtoria Rajonale Tirane
Palë të treta:
Objekti:sigurim padie duke pezulluar aktin administrativ nr.15 prot dt.03.10.2012 e leshuar nga Inse
Dt.e regjistrimit: 28-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:50
Paditës:Sofie Kongjonaj
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme
Palë të treta:
Objekti:Anullimin e urdherit nr.3463 date 09.05. te Drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve Pezullimin e ekzekutimit te urdherit nr.3463 date 09.05.0913 te Drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve
Dt.e regjistrimit: 28-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:51
Paditës:Tereze Darragjati
I paditur:INUV Bashkia Shkoder
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin totalisht te aktit administrativ te INUV me nr.87 date 27.03.2014
Dt.e regjistrimit: 08-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:52
Paditës:Thanas Mato
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
Palë të treta:
Objekti:Kerkese per leshim urdher ekzekutimi
Dt.e regjistrimit: 08-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:53
Paditës:Kerkues: Viktor Thoma
I paditur:
Palë të treta:Enti Kombetar I Banesave
Objekti:Marrja e mases se sigurimit te padise duke pezulluar ekzekutimin e titullit ekzekutiv nr.1657 regj date 12.03.2013
Dt.e regjistrimit: 13-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:54
Paditës:Perparim Gega
I paditur:KVT Pronesise mbi Token Bujqesore te Prefektures se Qarkut Vlore, Bashkia Vlore Keshilli I Qarkut Vlore, ZVRPP Vlore, Afije Suljoti, Ali Aliaj etj
Palë të treta:
Objekti:Marrja e mases se sigurimit te padise
Dt.e regjistrimit: 14-05-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:2,560
< Para 1 2 3 4 5255
256 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·