Lista e çështjeve në gjykim
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 52708
2709 Pas >
Nr. total i rekordeve:27,085
Akti:6779
Paditës:Qemal Mullai
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Sarande
Palë të treta:
Objekti:Rillogaritje dhe pagim mase pensioni
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 03-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6132
Paditës:Shoqeria Doppler Tirana shpk, Enea Lavdaniti, Zhaneta Lavdaniti
I paditur:Bashkia Sarande
Palë të treta:
Objekti:Pavlefshmeri aktesh njoftim vleresimi tatimor nr.262/1 date 16.04.2012 nr.262/2 date 16.04.2012, nr.262/3, 262/4, 262/5 date 16.04.2012
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 14-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:5503
Paditës:Krenar Hizmo
I paditur:Shoqeria Silva shpk ne administrim Shteteror Sarande
Palë të treta:
Objekti:Rivendosje ne afat te se drejtes se ankimit per kundershtimin e vendimit nr.17 date 22.07.1999
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 26-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:5458
Paditës:Agron Bajri
I paditur:Krenar Ahmeti, Blenard Vathi, Alfons Gjoni, Drejtoria e Policise se Qarktu Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim demi jopasuror
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 26-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2825
Paditës:Zenel Bako
I paditur:Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes sePronave Publike Tirane
Palë të treta:ZVRPP Fier
Objekti:Njohje e vertetesise se dokumentave te shitjes nga APK dega Fier dhe privatizimi nga Zenel Bako
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 16-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:3276
Paditës:Preng Pjetri
I paditur:DRSSH Shkoder
Palë të treta:
Objekti:Kundershtimin e vendimeve nr.385 dt.05.06.2013 detyrim rillogaritje pensioni pleqerie
Relatori:Alkelina Gazidedja
Dt.e regjistrimit: 29-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:3391
Paditës:Mefail Carcia
I paditur:DRSSH Elbasan, Ministria e Mbrojtjes
Palë të treta:
Objekti:Anullimin e vendimit nr.434 dt.23.01.2008 detyrim pagim pensioni te plote
Relatori:Alkelina Gazidedja
Dt.e regjistrimit: 30-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:3184
Paditës:Maksim Cela
I paditur:Qendra Spitalore Universitare Tirane
Palë të treta:
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise se aktit administrativ vendimi nr.667 dt.04.11.2011
Relatori:Alkelina Gazidedja
Dt.e regjistrimit: 28-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6882
Paditës:Gjenci Teleku
I paditur:Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare Gjirokaster
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6895
Paditës:Pellumb Beqiri, Vangjush Dishnica
I paditur:Keshilli I Bashkise Korce
Palë të treta:
Objekti:Pavlefshmeri vendimi nr.32 adte 16.04.2014, nr.33
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 09-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:27,085
< Para 1 2 3 4 52708
2709 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·