Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12219 2220 2221 2222 22232324 Pas >
Nr. total i rekordeve:23,240
Dt.e Vendimit:15-04-2019
Akti:31150-00415-86-2019
Paditës:Shpetime Allushi
I paditur:Agjensia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Ankimim lidhur me vleresimin financiar per vendimet e kompensimit te subjekteve te shpronesuara, publikuar ne buletinin e njoftimeve zyrtare dt.31.12.2018.
Dt.e regjistrimit: 01-02-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:15-04-2019
Akti:31156-02901-86-2018
Paditës:Clirim Kurti
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Ndryshimin e vendimit nr.79, dt. 24.05.2000 te pales se paditur, me te cilin eshte bere vleresimi finanaciar per siperfaqen 84603 m2 me shumen 3 906 236 leke. -Vleresimin e siperfaqes prej 84603 m2 si toke “truall” sipas cmimit te tregut.
Dt.e regjistrimit: 10-07-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:17-04-2019
Akti:31023-07553-86-2015
Paditës:Shoqeria “H.E.L.D.I Construction” shpk
I paditur:Bashkia Vlore, Njesia Administrative Orikum
Palë të treta:}
Objekti:Permbushje detyrimi kontraktual pagesen e shumes 6.403.713 leke dhe shperblim demi sipas kushteve te kontrates
Dt.e regjistrimit: 17-12-2015

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:17-04-2019
Akti:31023-07553-86-2015
Paditës:Shoqeria “H.E.L.D.I Construction” shpk
I paditur:Bashkia Vlore, Njesia Administrative Orikum
Palë të treta:}
Objekti:Permbushje detyrimi kontraktual pagesen e shumes 6.403.713 leke dhe shperblim demi sipas kushteve te kontrates
Dt.e regjistrimit: 17-12-2015

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:17-04-2019
Akti:31107-06934-86-2015
Paditës:Agim Prenci
I paditur:Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Konstatimin e zgjidhjes se kontrates se punes midis meje dhe te paditurit pa shkaqe te arsyeshme ne menyre te menjehershme dhe pa respektuar procedure. Detyrimin e te paditurit ZQRPP te me paguaje nje demshperblim ne masen e 21.5 pagave mujore nga te cilat 12 per zgjidhjen e kontrates pa shkaqe te arsyeshme 6.5 per mosrespektim te afatit te njoftimit, 3per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates
Dt.e regjistrimit: 17-11-2015

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:17-04-2019
Akti:31107-06934-86-2015
Paditës:Agim Prenci
I paditur:Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Konstatimin e zgjidhjes se kontrates se punes midis meje dhe te paditurit pa shkaqe te arsyeshme ne menyre te menjehershme dhe pa respektuar procedure. Detyrimin e te paditurit ZQRPP te me paguaje nje demshperblim ne masen e 21.5 pagave mujore nga te cilat 12 per zgjidhjen e kontrates pa shkaqe te arsyeshme 6.5 per mosrespektim te afatit te njoftimit, 3per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates
Dt.e regjistrimit: 17-11-2015

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:17-04-2019
Akti:31156-02435-86-2018
Paditës:Selman Como
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Kundershtimin e vleresimit te njeanshem financiar si antikushtetues ne kundershtim me parimet e se drejtes dhe Konventen Europiane te te Drejtave te njeriut dhe Lirive Themelore ratifikuar me ligji 8137 date 31.07.1996 dhe Prot nr. 1 neni te 1 KEDNJ jurisprudencen e Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut Strasburg, te realizuar nga e paditura Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane per vendimin nr.2 date 05.04.1994 te Komisionit te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave ish-pronareve prane Keshillit te Rrethit gjirokaster duke kerkuar kompensim ne vleren e pasurise se paluajtshme, truall dhe toke bujqesore sipas vendimit nr. 555, date 29.08.2007 te Keshillit te Ministrave ” Per miratimin e cmimeve te trojeve, te percaktuar ne hartat perkatese, per qarqet e Berat, Gjirokaster, Vlore e Diber, si dhe per qytetet Bulqize, Burrel , Klos, Vlore” per shkak se kjo ceshtje eshte ne proces shqyrtimi prane Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut Strasburg, perpara dates se miratimit te kerkeses te Agjensise se Trajtimit te Pronave nr. 4554, date 15.05.2018 “Per publikimin e regjistrit te vendimeve, te cilat kane njohur te drejten dhe kompensim dhe vleresimet per vitet 1993 -1997″ botuar ne buletinin e botimeve zyrtare nr. 22 date 21.05.2018. Shpenzimet gjyqesore pales se paditur Agjensise se Trajtimit te Pronave.
Dt.e regjistrimit: 19-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:17-04-2019
Akti:31155-00261-86-2019
Paditës:Subjekti juridik ” Sherwood International Petroleum” ltd
I paditur:Bashkia Kucove, Keshilli i Bashkise Kucove
Palë të treta:}
Objekti:1. Shfuqizimin e Vendimit ‘”Njoftim detyrimi me nr.1468 prot., date 26.04.2018 te Bashkise Kucove persa perket takses se truallit percaktuar ne vleren prej 310 500 (treqind e dhjete mije e peseqind lekeve; 2. Shfuqizimin e Vendimit “Njoftim detyrimi me nr.1468 prot., date 26.04.2018 te Bashkise Kucove persa i perket tarifes se gjelberimit percaktuar ne vleren prej 1 150 000 (nje million e njeqind e pesedhjete miije) lekeve- 3. Shfuqizimin e Vendimit “Njoftim detyrimi me nr.1468 prot., date 26.04.2018 te Bashkise Kucove persa i perket tarifes se pastrimit percaktuar ne vleren prej 1 150 000 (nje mIllion e njeqind e pesedhjete mije) lekeve; 4. Shfuqizimin e Vendimit “Njoftim detyrimi me nr.1468 prot., date 26.04.2018 te Bashkise Kucove persa i perket tarifes se ndotjes nga hidrokarburet percaktuar ne vleren prej 2 587 500 (dy million e peseqind e tetedhjete e shtate mije e peseqind) lekeve; 5.Shfuqizimin pjeserisht te Vendimit te Keshillit Bashkiak Kucove nr.56, date 04.10.2017 “Mbi miratimin e taksave e tarifave vendore per vitin 2018″ persa i perket detyrimeve percaktuara per palen paditese te: -takses se truallit percaktuar ne vleren prej 310 500 (treqind e dhjete mije e peseqind) lekeve;
Dt.e regjistrimit: 25-01-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-06-2018
Akti:31132-02185-86-2018
Paditës:Keshilli i Qarkut Fier
I paditur:
Palë të treta:Permbaruesi Gjyqesor Petri Pihoni}
Objekti:Sigurimin e padise nr 505 date 27/04/2017 te Keshillit te Qarkut Fier.
Dt.e regjistrimit: 04-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:17-04-2019
Akti:31155-02195-86-2018
Paditës:“Raiffeisen Bank” sha
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj, Ministria e Financave dhe Ekonomise, Komisioni i Shqyrtimit te Apelimeve Tatimore prane Ministrise se Financave
Palë të treta:Avokatura e Shtetit prane Ministrise se Financave?}
Objekti:Shfuqizimi i pjesshem i Njoftim Vleresimit per Detyrimet Tatimore nr.17198/8 Prot. dt.30/05/2017 i Drejtorise Rajonale Tatimore te Tatimpaguesve te Medhenj. Ndryshimi i pjesshem i Vendimit nr.12493/3 Prot. dt.21/09/2017 i Komisionit te Shqyrtimit te Apelimeve Tatimore.
Dt.e regjistrimit: 04-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:23,240
< Para 12219 2220 2221 2222 22232324 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·