Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12310 2311 2312 2313 23142406 Pas >
Nr. total i rekordeve:24,060
Dt.e Vendimit:12-06-2019
Akti:31025-04991-86-2016
Paditës:Kosta Jani, Kristaq Kotoko
I paditur:Keshilli i Qarkut Korce
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin pjeserisht te aktit administrativ Nr. 32, date 25.03.2015 te Keshillit te Qarkut Korce, faqja Nr. 2, Kreu Nr. IV, pika Nr. 1, sektori i IMT. Detyrimin per respektimin e numrit te punonjesve ne Inspektoriatin e Mbrojtjes se Tokes 4 (kater) sipas percaktimit ne lidhjen Nr. 1 te VKM Nr. 80, date 28.01.2005. Rregullimin e pasojave te ketij vendimi nepermjet ekzekutimit te vendimit gjyqesor te formes se prere Nr. 403, date 24.07.2015.
Dt.e regjistrimit: 03-10-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-06-2019
Akti:31025-04991-86-2016
Paditës:Kosta Jani, Kristaq Kotoko
I paditur:Keshilli i Qarkut Korce
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin pjeserisht te aktit administrativ Nr. 32, date 25.03.2015 te Keshillit te Qarkut Korce, faqja Nr. 2, Kreu Nr. IV, pika Nr. 1, sektori i IMT. Detyrimin per respektimin e numrit te punonjesve ne Inspektoriatin e Mbrojtjes se Tokes 4 (kater) sipas percaktimit ne lidhjen Nr. 1 te VKM Nr. 80, date 28.01.2005. Rregullimin e pasojave te ketij vendimi nepermjet ekzekutimit te vendimit gjyqesor te formes se prere Nr. 403, date 24.07.2015.
Dt.e regjistrimit: 03-10-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-06-2019
Akti:31154-04367-86-2018
Paditës:Ardita Alsula
I paditur:Keshilli i Ministrave, Departamenti i Administrates Publike
Palë të treta:}
Objekti:Ministrave nr.621, date 26.10.2018, “Per disandryshime dhe shtesa ne Vendimin nr. 184, date 29.03.2018, te Keshillit te Ministrave, “ Per hapjen e Procedures se pranimit ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese edhe per candidate te tjere, jashte sherbimit civil, per vitin 2018”, te ndryshuar”, pika 1, dri ne marrjen e vendimit perfundimtarte Gjykates Administrative te Apelit, Tirane, botuar ne Fletoren Zyrtare nr.155 te dates 2 nentor 2018. 2. Shfuqizimin pjeserisht te aktit administrative normative te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.621, date 26.10.2018 “ Per disa ndryshime dhe shtesa ne Vendimin nr.184, date 29.03.2018, te Keshillit te Ministrave, “ Per hapjen e Procedures se Pranimit ne Kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese edhe per candidate te tjere, jashte sherbimit Civil per vitin 2018”, pika 1, botuar ne Fletoren Zyrtare nr.155 te dates 2 nentor 2018. 3. Bashkimii gjykimit te kesaj padie me gjykimin e ankimit te Ministrise se Drejtesse kundr vendimit te Gjykates Administrative te shkalles se pare mbeshteturne nenin 24 te Ligjit per Gjykatat Administrative
Dt.e regjistrimit: 09-11-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:30-05-2019
Akti:31156-03377-86-2018
Paditës:Minerva Kotherja
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Kundershtimin e vleresimit te njeanshem financiar si antikushtetues, ne kundershtim me parimet e se drejtes dhe Konventen Europiane te te Drejtave te Njeriut dhe Lirive Themelore ratifikuar me ligjin nr. 8137, date 31.07.1996 dhe Protokollin nr. 1 neni 1 te K.E.D.Nj.-se, jurisprundencen e Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut Strasbourg te realizuar nga e paditura Agjensia e Trajtimit te Pronave Tirane per Vendimin nr. 373/2, date 27.07.1994 te Komisionit te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave ish-pronareve prane Bashkise Elbasan per shkak se kjo ceshtje pasi eshte trajtuar me Vendimin nr. 1340, date 24.02.2011 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane duke kerkuar kompensim me vleren e pasurise se paluajtshme “truall” sipas Vendimit nr. 139, date 13.02.2008 te Keshillit te Ministrave “Per miratimin e cmimeve te trojeve, te percaktuara ne hartat perkatese per qamet e Fierit, te Elbasanit, Tiranes, Vlores, Durresit dhe Shkodres” eshte ne proces vendim-marrje prane Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut Strasbourg, komunikuar Avokatures se Pergjithshme te Shtetit dhe A.T.P. Tirane perpara dates se miratimit dhe hyrjes ne fuqi te ligjit nr. 133, date 5.12.2015 “Per trajtimin e prones dhe perfundimin e procesit te kompensimit te pronave”, Vendimit nr. 223, date 23.3.2016 te Keshillit te Ministrave “Per percaktimin e rregullave dhe te procedurave per vleresimin dhe shperndarjen e fondit financiar e fizik per kompensimin e pronave” sipas Kerkeses se A.T.P. nr. 7535, date 3
Dt.e regjistrimit: 07-09-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:30-05-2019
Akti:31156-03377-86-2018
Paditës:Minerva Kotherja
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Kundershtimin e vleresimit te njeanshem financiar si antikushtetues, ne kundershtim me parimet e se drejtes dhe Konventen Europiane te te Drejtave te Njeriut dhe Lirive Themelore ratifikuar me ligjin nr. 8137, date 31.07.1996 dhe Protokollin nr. 1 neni 1 te K.E.D.Nj.-se, jurisprundencen e Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut Strasbourg te realizuar nga e paditura Agjensia e Trajtimit te Pronave Tirane per Vendimin nr. 373/2, date 27.07.1994 te Komisionit te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave ish-pronareve prane Bashkise Elbasan per shkak se kjo ceshtje pasi eshte trajtuar me Vendimin nr. 1340, date 24.02.2011 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane duke kerkuar kompensim me vleren e pasurise se paluajtshme “truall” sipas Vendimit nr. 139, date 13.02.2008 te Keshillit te Ministrave “Per miratimin e cmimeve te trojeve, te percaktuara ne hartat perkatese per qamet e Fierit, te Elbasanit, Tiranes, Vlores, Durresit dhe Shkodres” eshte ne proces vendim-marrje prane Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut Strasbourg, komunikuar Avokatures se Pergjithshme te Shtetit dhe A.T.P. Tirane perpara dates se miratimit dhe hyrjes ne fuqi te ligjit nr. 133, date 5.12.2015 “Per trajtimin e prones dhe perfundimin e procesit te kompensimit te pronave”, Vendimit nr. 223, date 23.3.2016 te Keshillit te Ministrave “Per percaktimin e rregullave dhe te procedurave per vleresimin dhe shperndarjen e fondit financiar e fizik per kompensimin e pronave” sipas Kerkeses se A.T.P. nr. 7535, date 3
Dt.e regjistrimit: 07-09-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-06-2019
Akti:31107-05736-86-2016
Paditës:Agim Curumi
I paditur:Bashkia Kavaje
Palë të treta:}
Objekti:Konstatimin e zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te marredhenies se punes duke e detyruar Bashkine Kavaje te paguaje si demshperblim pagen e nje viti. Demshperblimin me tre paga mujore per mosrespektimin te afateve te njoftimit per largim nga puna.Demshperblimin me dy paga mujore per mosrespektimin te procedures se zgjidhjes kontrates se punes nga Bashkia Kavaje. Demshperblim me shtate paga, pesembedhjete diteshe per vjetersine ne pune.
Dt.e regjistrimit: 14-11-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-06-2019
Akti:31018-05843-86-2016
Paditës:Kasem Mersinllari
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Anullimi i aktit administrativ Vendim me nr 276 date 19.04.2016 per mbylljen e trajtimit me pension te vecante financiar si minator nentoke. Detyrimin e Drejtorise Raonale te Sigurimeve Shoqerore Tirane te me paguaje pagesen per trajtim te vecante qe kam punuar ne miniere nentoke nga mometi i nderprerjes dhe ne vazhdim. Anullimin e shumes debitore ne vleren 1089845. Shpenzimet gjyqesore ne drejtim te pales se paditur.
Dt.e regjistrimit: 18-11-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-06-2019
Akti:31107-05505-86-2016
Paditës:Ndue Dedgjonaj
I paditur:Bordi i Kullimit Lezhe
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te paguaj pagen e 12 muajve pune, per zgjidhje te marredhenies juridike te punes pa respektuar afatin e njoftimit ne menyre te menjehershme dhe per shkaqe te pajustifikuara. Kesaj i shtohet edhe paga qe ne cilesine e punemarresit duhet te kisha marre gjate afatit te njoftimit (tre paga mujore). Dy paga te plota mujore per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates. 16.5 paga te plota mujore per efekt te vjetersise ne puneDetyrimin e pales se paditur te paguaj pagen e 12 muajve pune, per zgjidhje te marredhenies juridike te punes pa respektuar afatin e njoftimit ne menyre te menjehershme dhe per shkaqe te pajustifikuara.
Kesaj i shtohet edhe paga qe ne cilesine e punemarresit duhet te kisha marre gjate afatit te njoftimit (tre paga mujore). Dy paga te plota mujore per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates.
16.5 paga te plota mujore per efekt te vjetersise ne pune
Dt.e regjistrimit: 02-11-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-06-2019
Akti:31107-00333-86-2016
Paditës:Lindita Rama
I paditur:Drejtoria Arsimore Rajonale Diber, Drejtoria Institucionit Arsimor Shumbat Diber
Palë të treta:}
Objekti:Deklarimin nga gjykata te zgjidhjes se kontrates se punes midis meje dhe pales se paditur si zgjidhje te kundraligjshme, me efekt te menjehershem, pa shkaqe te lejuara dhe ne menyre te njeanshme dhe kthimin ne pune e meparshme per kete shkak. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje mua me 3 paga mujore per shkak te moszbatimit te afateve te njoftimit prej saj. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje mua me 2 paga demshperblim per shkakun e moszbatimit te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje 12 paga pesembedhjete ditore si vjetersi ne pune prane saj per kete periudhe pa shkeputje . Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje mua paguaje 12 paga mujore si deshperblim per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar. Pagimin e shpenzimeve gjyqesore prej pales se paditur.
Dt.e regjistrimit: 25-01-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-06-2019
Akti:31107-00333-86-2016
Paditës:Lindita Rama
I paditur:Drejtoria Arsimore Rajonale Diber, Drejtoria Institucionit Arsimor Shumbat Diber
Palë të treta:}
Objekti:Deklarimin nga gjykata te zgjidhjes se kontrates se punes midis meje dhe pales se paditur si zgjidhje te kundraligjshme, me efekt te menjehershem, pa shkaqe te lejuara dhe ne menyre te njeanshme dhe kthimin ne pune e meparshme per kete shkak. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje mua me 3 paga mujore per shkak te moszbatimit te afateve te njoftimit prej saj. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje mua me 2 paga demshperblim per shkakun e moszbatimit te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje 12 paga pesembedhjete ditore si vjetersi ne pune prane saj per kete periudhe pa shkeputje . Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje mua paguaje 12 paga mujore si deshperblim per shkak te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuar. Pagimin e shpenzimeve gjyqesore prej pales se paditur.
Dt.e regjistrimit: 25-01-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:24,060
< Para 12310 2311 2312 2313 23142406 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·