Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12322 2323 2324 2325 23262433 Pas >
Nr. total i rekordeve:24,327
Dt.e Vendimit:18-06-2019
Akti:31010-03456-86-2017
Paditës:Institucioni i Prefektit te Qarkut Shkoder
I paditur:Tonin Lula, Mandalena Lula, Ermelinda Lula, Erjona Lula
Palë të treta:Avokatura e Shetit}
Objekti:Shfuqizimin e pjesshem te Aktit te Marrjes se Tokes ne Pronesi nr.93 ne emer te Z.Tonin Kole Lula, si akt I plotesuar ne kundershtim me ligjin, ne fshatin Hot i Ri, Komuna Rrethina,Shkoder per siperfaqen 2200m2 te perfituar ne kundershtim me ligjin. Siperfaqja 2200m2 e shenuar S1 me ngjyre roze me kufizime V-pasuria nr.228/1, L-pasuria nr.236/26, J-pasuria nr.S-2 qe mbetet, P-pasuria nr.351. Lenien ne fuqi te vendimit nr.283, date 25.05.2015 te Komisionit Vendor te Vleresimit te Titujve te Pronesise mbi Token Bujqesore prane Institucionit te Prefektit te Qarkut Shkoder.
Dt.e regjistrimit: 27-06-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:18-06-2019
Akti:31023-03442-86-2017
Paditës:Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit prane Bashkise Tirane
I paditur:Angjelina Ndrejaj
Palë të treta:Prefekti i Qarkut Tirane}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur Angjelina Ndrejaj te shperbleje demin e shkaktuar, ne vleren 5.310 (pese mije e treqind e dhjete) leke.
Dt.e regjistrimit: 27-06-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:18-06-2019
Akti:31018-03537-86-2017
Paditës:Mehmetali Daci
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Korce
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr.123/1, date 25.03.2015 “Per mbylljen e pensionit ” te DRSSH Korce.
Dt.e regjistrimit: 29-06-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:18-06-2019
Akti:31018-03537-86-2017
Paditës:Mehmetali Daci
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Korce
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr.123/1, date 25.03.2015 “Per mbylljen e pensionit ” te DRSSH Korce.
Dt.e regjistrimit: 29-06-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:18-06-2019
Akti:31140-02976-86-2018
Paditës:Shoqeria “DOMINUS Collection & Consulting” shpk
I paditur:Komanda e Forcave Tokesore
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane}
Objekti:1. Detyrimin e te paditurit Komandes se Forcave Tokesore (Rep 1102) te permbushe detyrimin kontraktor duke i paguar paditesit “DOMINUS Collection & Consulting” sh.p.k shumen prej 1.587.564 (nje milion e peseqind e tetedhjete e shtate mije e peseqind e gjashtedhjete e kater) leke si detyrim i papaguar nga perdorimi i sherbimit telefonik celular. 2. Detyrimin e te paditurit Komandes se Forcave Tokesore t’i paguaje paditesit “DOM1NUS Collection & Consulting” sh.p.k kamaten ligjore mbi shumen prej 1.587.564 (nje milion e peseqind e tetedhjete e shtate mije e peseqind e gjashtedhjete e kater) leke nga momenti lindjes se detyrimit deri ne ekzekutimin e vendimit.
Dt.e regjistrimit: 12-07-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:18-06-2019
Akti:31004-03362-86-2017
Paditës:Shoqeria “Top Start” sh.a?
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj, TIrane, Drejtoria e Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizim Njoftim vleresimi nr 4233/1 date 31.05.2016 te Drejtorise Rajonale Tatimore te TatimPaguesve te Medhenj Tirane Shfuqizim te vendimit nr 19502 prot, date 08.09.2016 te Drejtorise se Apelimit Tatimor Tirane
Dt.e regjistrimit: 21-06-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:18-06-2019
Akti:31008-03507-86-2017
Paditës:Shpatore Bojko
I paditur:?Keshilli i Ministrave, Ministria e Zhvillimit Urban, Bashkia Korce
Palë të treta:Ministria e Financave}
Objekti:1.Ndryshimi i VKM nr 344 date 04.05.2016 vetem per pjesen qe ka disponuar per vleren e mases se kompesimit ne leke per m2 te pronarit te shpronesuar si edhe ne pjesen e percaktimit te siperfaqes se prones se shpronesuar per shkak se eshte nxjerre si rrjedhoje e nje shpronesimi te kryer ne kundershtim me ligjin. 2.Urdherimin e ndryshimit te mases se shperblimit per m2 per paditesin nga 36.262 leke per m2 ne vleren e drejte te shperblimit ne perputhje me vleren e caktuar sipas ligjit dhe te perllogaritur nga nje ekspert i caktuar nga Gjykata duke marre ne konsiderate dhe mundesine e zhvillimit te prones dhe natyren e aktivitetit per te cilin perdorej prona e shpronesuar.
Dt.e regjistrimit: 29-06-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:18-06-2019
Akti:31156-03388-86-2018
Paditës:Hali Kadria
I paditur:Agjencia e Trajtimit te pronave
Palë të treta:}
Objekti:Ndryshimin e vendimit me te cilin eshte bere vlersimin finanaciar i vendimit te Nr 15 date 24.12. 1996. te KKKP Kukes, I publikuar ne faqen 9 nr rendor 70 te buletinit te publikimeve Zyrtare nr 30 date 06.08.2018 dale ne emer te subjektit te shpronesuar Sytki Spahiu.
Dt.e regjistrimit: 07-09-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:18-06-2019
Akti:31156-03388-86-2018
Paditës:Hali Kadria
I paditur:Agjencia e Trajtimit te pronave
Palë të treta:}
Objekti:Ndryshimin e vendimit me te cilin eshte bere vlersimin finanaciar i vendimit te Nr 15 date 24.12. 1996. te KKKP Kukes, I publikuar ne faqen 9 nr rendor 70 te buletinit te publikimeve Zyrtare nr 30 date 06.08.2018 dale ne emer te subjektit te shpronesuar Sytki Spahiu.
Dt.e regjistrimit: 07-09-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:18-06-2019
Akti:31156-02517-86-2018
Paditës:Bashkim Rama
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Ndryshimin e vendimit Nr. 267 dt.15.05.2018 te ATP-se, Tirane per vleren e kompensimit financiar ne masen prej 1, 140 360 leke per pasurine toke truall+objekt me siperfaqe 740 m2 te ndodhur ne lagjen Nr. 1, te qytetit Kruje ne emer te subjektit te shpronesuar Mustafa RAMA ne lidhje me vendimin Nr.160 date 28.04.1995 te Komisionit te Kthimit e Kompensimit te Pronave ish-pronareve, prane Bashkise Kruje, duke caktuar si mase kompensimi financiar ate te çmimit te tregut te lire 2.5-3.5 me shume se vlera e caktuar ne vendim.
Dt.e regjistrimit: 22-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:24,327
< Para 12322 2323 2324 2325 23262433 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·