Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12382 2383 2384 2385 23862525 Pas >
Nr. total i rekordeve:25,250
Dt.e Vendimit:23-07-2019
Akti:31156-02391-86-2018
Paditës:Fiqiri Kokonozi, Bashkim Kokonozi , Jeta Kokonozi, Arjana Kokonozi, Alfred Kokonozi [Paditës] Altin Kokonozi , Valter Uznova, Isuf Uznova, Lindita Pocesta, Suzana Shatku
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i vendimit te ndermarre prej anes se paditur Agjensise se Trajtimit te Pronave lidhur me vleresimin financiar negativ te mundesuar prej saj lidhur me vendimin nr 1318 date 27.11.1996 te ish Komisionit te Kthimit e Kompesimit te pronave ish pronareve Bashkia Tirane dhe detyrimi i anes se paditur per dhenien e vleresimit financiar si kompesim financiar paditesave ne cilesine e trashegimtareve ligjore te subjektit te shpronesuar Sabrie Luca per vendimin me nr 1318 date 27.11.1996 te ish Komisionit te Kthimit e Kompesimit te pronave ish pronareve Bashkia Tirane.
Dt.e regjistrimit: 14-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:23-07-2019
Akti:31156-02391-86-2018
Paditës:Fiqiri Kokonozi, Bashkim Kokonozi , Jeta Kokonozi, Arjana Kokonozi, Alfred Kokonozi [Paditës] Altin Kokonozi , Valter Uznova, Isuf Uznova, Lindita Pocesta, Suzana Shatku
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i vendimit te ndermarre prej anes se paditur Agjensise se Trajtimit te Pronave lidhur me vleresimin financiar negativ te mundesuar prej saj lidhur me vendimin nr 1318 date 27.11.1996 te ish Komisionit te Kthimit e Kompesimit te pronave ish pronareve Bashkia Tirane dhe detyrimi i anes se paditur per dhenien e vleresimit financiar si kompesim financiar paditesave ne cilesine e trashegimtareve ligjore te subjektit te shpronesuar Sabrie Luca per vendimin me nr 1318 date 27.11.1996 te ish Komisionit te Kthimit e Kompesimit te pronave ish pronareve Bashkia Tirane.
Dt.e regjistrimit: 14-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:23-07-2019
Akti:31156-02391-86-2018
Paditës:Fiqiri Kokonozi, Bashkim Kokonozi , Jeta Kokonozi, Arjana Kokonozi, Alfred Kokonozi [Paditës] Altin Kokonozi , Valter Uznova, Isuf Uznova, Lindita Pocesta, Suzana Shatku
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i vendimit te ndermarre prej anes se paditur Agjensise se Trajtimit te Pronave lidhur me vleresimin financiar negativ te mundesuar prej saj lidhur me vendimin nr 1318 date 27.11.1996 te ish Komisionit te Kthimit e Kompesimit te pronave ish pronareve Bashkia Tirane dhe detyrimi i anes se paditur per dhenien e vleresimit financiar si kompesim financiar paditesave ne cilesine e trashegimtareve ligjore te subjektit te shpronesuar Sabrie Luca per vendimin me nr 1318 date 27.11.1996 te ish Komisionit te Kthimit e Kompesimit te pronave ish pronareve Bashkia Tirane.
Dt.e regjistrimit: 14-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:29-07-2019
Akti:31146-04105-86-2018
Paditës:Mimoza Celcima
I paditur:Drejtoria e Gjimnazit “Naim Frasheri” Durres [I Paditur] Drejtoria Rajonale Arsimore Durres [I Paditur] Inspektoriati Shteteror i Arsimit, Tirane
Palë të treta:Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi, Tirane, Avokatura e Shtetit Durres?}
Objekti:1. Detyrimin e te paditurve Drejtoria e Gjimnazit “Naim Frasheri”, dhe D.A.R. Durres, per ekzekutimin e vendimit nr. 140/1 prot., date 26.01.2016, te Komisionerit per Mbrojtjen nga Diskriminimi, qe ka konstatuar diskriminimin e drejtprelrejte; te paditeses dhe qe ne mungese te ankimit brenda alateve ligjore nga pala e interesuara, ka marre forme te prere. 2. Konstatimin e faktit te vazhdimit te diskriminimit dhe te viktimizimit te paditeses Mimoza Celcima, nga ana e te paditurve Drejtoria e Gjimnazit “Naim Frasheri” Durres, Drejtoria Arsimore Rajonale Durres, per shkak te rrethanave te dala rishtazi pas vendimit nr. 140/1 prot., date 26.01.2016, te Komisionerit per Mbrojtjen nga Diskriminimi. 3. Ndreqjen e pasojave te ardhura si rezultat i sjelljeve diskriminuese, duke urdheruar kthimin e paleve ne gjendjen e meparshme dhe rikthimin e paditeses ne vendin e saj te meparshem te punes. 4. Detyrimin e te paditurve Drejtoria e Gjimnazit “Naim Frasheri” Durres, I.Sh.A. dhe D.A.R. Durres, te dernshperblejne paditesen ne shumen prej 000 000 (tete milione) leke, rrjedhoje e shkaktimit te demit pasuror dhe jopasuror te shendetit dhe dinjitetit te paditeses. 5. Detyrimin e te paditurit D.A.R. Durres, qe ne cilesine e punedhenesit te paditeses, te paguaje pagat qe i jane mohuar paditeses nga data 28.10.2015, deri ne castin e ekzekutimit te vendimit nr. 140/1 prot., date 26.01.2016, te Komisionerit per Mbrojtjen nga Diskriminimi.
Dt.e regjistrimit: 17-10-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:29-07-2019
Akti:31025-04465-86-2016
Paditës:Prefekti i Qarkut Tirane
I paditur:Mina Ndoni, Gone Ndoni, Ervis Ndoni, Albi Ndoni
Palë të treta:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizimin e pjesshem te Aktit te Marrjes se Tokes Bujqesore ne Pronesi me Nr. nuk ka, date 10.06.1997 me siperfaqe totale 5500 m2, ne emer te familjes bujqesore te perfaqesuar nga Gone Lik Ndoni, leshuar nga Komisioni i Ndarjes se Tokes se Ndermarrjes Bujqesore “Gjergj Dimitrov” Sektori Pemtore Laprake per siperfaqen 2000 m2, duke i mbetur subjektit 3500 m2. Kthimin ne pronesi shtet te siperfaqes prej 2000 m2 te parregjistruar ne ZVRPP Tirane.
Dt.e regjistrimit: 09-09-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:20-08-2019
Akti:31155-02925-86-2019
Paditës:Rexhep Bekteshi
I paditur:Keshilli i Emerimeve ne Drejtesi
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e vendimeve nr.91, nr.92 dhe nr.93 te dates 30.07.2019 te Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi si te pabazuara ne ligj e ne prova dhe lejimin e gjyqtarit Rexhep Bekteshi per te kandiduar per vendin vakant per gjyqtar te Gjykates Kushtetuese, te shpallur nga Kuvendi ne daten 12.02.2018 dhe Presidenti i Republikes me date 07.02.2018
Dt.e regjistrimit: 13-08-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:20-08-2019
Akti:31159-02927-86-2019
Paditës:Petrit Kaja
I paditur:Keshilli i Emerimeve ne Drejtesi
Palë të treta:}
Objekti:1.Konstatimin absolutisht te pavlefshem te aktit administrativ individual, vendimit me Nr.94, date 30.07.2019 te Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi, me anetar Relator Arta Marku, duke urdheruar vijimin e metejtshem te procedures verifikuese te kandidatit per Gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese paditesit Petrit Kaja. 2. Konstatimin absolutisht te pavlefshem te aktit administrativ individual, vendimit me Nr.95, date 30.07.2019 te Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi, me anetar Relator z.E. Roshi, duke urdheruar vijimin e metejtshem te procedures verifikuese te kandidatit per Gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese personit tim, paditesit Petrit Kaja. 3. Heqjen e publikimit nga faqja e internetit te Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi, prane Gjykates se Larte te vendimeve Nr.94, e Nr.95, date 30.07.2019, objekt ankimi, per shkak te cenimit te rende e ne menyre haptazi te padrejte, te paligihme e te pa merituar te imazhit e dinjitetit te personit tim qe eshte krijuar menjehere pas botimit te tyre.
Dt.e regjistrimit: 13-08-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:20-08-2019
Akti:31159-02927-86-2019
Paditës:Petrit Kaja
I paditur:Keshilli i Emerimeve ne Drejtesi
Palë të treta:}
Objekti:1.Konstatimin absolutisht te pavlefshem te aktit administrativ individual, vendimit me Nr.94, date 30.07.2019 te Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi, me anetar Relator Arta Marku, duke urdheruar vijimin e metejtshem te procedures verifikuese te kandidatit per Gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese paditesit Petrit Kaja. 2. Konstatimin absolutisht te pavlefshem te aktit administrativ individual, vendimit me Nr.95, date 30.07.2019 te Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi, me anetar Relator z.E. Roshi, duke urdheruar vijimin e metejtshem te procedures verifikuese te kandidatit per Gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese personit tim, paditesit Petrit Kaja. 3. Heqjen e publikimit nga faqja e internetit te Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi, prane Gjykates se Larte te vendimeve Nr.94, e Nr.95, date 30.07.2019, objekt ankimi, per shkak te cenimit te rende e ne menyre haptazi te padrejte, te paligihme e te pa merituar te imazhit e dinjitetit te personit tim qe eshte krijuar menjehere pas botimit te tyre.
Dt.e regjistrimit: 13-08-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:20-08-2019
Akti:31155-02928-86-2019
Paditës:Dede Kasneci
I paditur:Keshilli i Emerimeve ne Drejtesi
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i vendimit nr.60, date 24.07.2019 te Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi “Per ndalimin e kandidimit te Z.Dede Kasneci ne vendin vakant per gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, shpallur nga Kuvendi i Republikes se Shqiperise ne daten 12.02.2018″. Lejimi i kandidimit te Z.Dede Kasneci ne vendin vakant per gjyqtar ne Gjykaten Kushtetuese, shpallur nga Kuvendi i Republikes se Shqiperise ne daten 12.02.2018, duke vijuar me procedurat e vleresimit, pikezimit dhe renditjes se kandidatit sipas meritave.
Dt.e regjistrimit: 13-08-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:22-08-2019
Akti:31155-02923-86-2019
Paditës:Sinan Tafaj
I paditur:Keshillii i Emerimeve ne Drejtesi
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimi i vendimeve nr.79, date 30.07.2019, n.r.80, date 30.07.2019, nr.81, date 30.07.2019, nr.82, date 30.07.2019 te Keshillit te Emerimeve ne Drejtesi
Dt.e regjistrimit: 09-08-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:25,250
< Para 12382 2383 2384 2385 23862525 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·