Dispozitivi
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12474 2475 2476 2477 24782617 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,166
Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31147-01093-86-2018
Paditës:Uke Dega
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Anullim akti administrativ, vendim nr. 1130 dt. 08.11.2017 te DRSSH Tirane “Per mbylljen e trajtimit te vecante caktimin e mases debitore dhe refuzimin e te drejtes per perfitim pensioni pleqerie sipas ligjit nr. 150/2014″.Detyrimi i te paditurit per rilidhjen e trajtimit te vecante nga momenti i nderprerjes date 30.04.2017 e ne vazhdim.Perfitimin e se drejtes per pension pleqerie qysh me date 27 maj 2017 date ne te cilin ka mbushut moshen per pension pleqerie ne baze te ligjit 150/2014 date 16.12.2014.Te hiqet detyrimi si debitor ndaj pales se paditur per shumen prej 1.295.187 leke.
Dt.e regjistrimit: 20-03-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31011-03409-86-2017
Paditës:Fatbardh Hushi
I paditur:Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Kavaje?
Palë të treta:Skender Hushi, Avokatura e Shtetit ,Zyra Vendore Durres?}
Objekti:Anullimin e rregjistrimit hipotekor ne favour te personit te trete Skender Hushi, e ndodhur ne lagjen nr.3, Kavaje, me nr. pasurie 2/257, zone kadastrale 8552, me siperfaqe trualli 285 m2.
Dt.e regjistrimit: 22-06-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31157-01465-86-2019
Paditës:Thoma Rusha
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane?
Palë të treta:Avokatura e Shtetit?}
Objekti:1.Konstatimin e pavlefshmerise absolute te vendimit nr. D, date 03.01.2018 te Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore per nderprerjen e pensionit shteteror suplementar; 2.Rregullimin e pasojave juridike duke e detyruar Palen e Paditur qe t’i ktheje Paditesit te gjitha shumat e mbajtura padrejtesisht qe nga data e fillimit te efekteve te ketij vendimi; 3.Detyrimin e te Paditurit qe ti paguaje Paditesit pensionin shteteror suplementar, nga momenti i nderprerjes se tij e ne vazhdim.
Dt.e regjistrimit: 12-04-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31004-00136-86-2017
Paditës:Halim Ismailanji
I paditur:Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit, Tirane, Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit, Dega Sarande
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizim i vendimit Nr. 11 date 29.02.2016, te Inspektoriati Kombetar te Mbrojtjes se Territorit, Tirane. Shfuqizim i vendimit Nr. 16 date 29.02.2016, te Inspektoriati Kombetar te Mbrojtjes se Territorit, Tirane. Marrjen e mases se sigurimit te padise, duke pezulluar zbatimin e aktit administrativ Nr. 11 e 16, date 29.02.2016 dhe cdo veprim per prishjen e objektit (konstruksion metalik me sip. 155 m2) te paditesit, deri ne zgjidhjen e ceshtjes ne themel
Dt.e regjistrimit: 17-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31007-03779-86-2017
Paditës:Shaban Kapllanaj
I paditur:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit prane Bashkise Tirane?
Palë të treta:}
Objekti:-Deklarimi i pavlefshmerise se/shfuqizimin e titullit ekzekutiv “Vendim nr 23″ date 21.04.2015 te Inspektoriatit Ndertimor Urbanistik Kombetar (sot Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit) -Pezullimi i ekzekutimit te titullit ekzekutiv Vendim nr
Dt.e regjistrimit: 12-07-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31138-01743-86-2018
Paditës:Hiqmet Toci
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e organit publik, Bashkia Tirane te trajtoje paditesin me programin e strehimit “Banese Sociale”, sipas aplikimeve te dates 07.11.2017, nr.prot H-34085, Dt. 12.12.2017 dhe 18.12.2017 nr.prot H-34535.
Dt.e regjistrimit: 11-05-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31010-00208-86-2017
Paditës:Altin Guxha
I paditur:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit prane Bashkise Tirane
Palë të treta:Njesia Administrative Petrele, Bashkia Tirane}
Objekti:Shfuqizimin e Aktit Administrativ te “Vendimim Per Prishjen e Objektit” Nr. 5688, Date 28.12.2015 me Nr. serie 005668. Shfuqizimin e Aktit Administrativ te “Vendimit Per Denim me Gjobe” Nr. 2572, Date 23.12.2015 me Nr. serie 002058 Shfuqizimin e Aktit Administrativ te “Vendimit Per Pezullimin e Punimeve ne Ndertim ” Nr. 1827, Date 15.12.2015 me Nr. serie 001827 Shfuqizimin e Aktit Administrativ te “Procesverbal Akt-Konstatimi” Date 15.12.2015 me Nr.serie 009978
Dt.e regjistrimit: 19-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31010-00325-86-2017
Paditës:Miklovan Haka person fizik?
I paditur:Inspektoriati Shteror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave Dega Rajonale Tirane, Inspektoriati Shteteror i Mjedisit dhe Pyjeve te Ministrise se Mjedisit
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizimi i aktit administrativ, vendim per denim administrativ,nr 7, date 02.02.2016, lene ne fuqi me vendimin komisionit te ankimit prane pales se paditur me nr. 2743 prot. date 19.4.2016, njoftuar paditesit ne dt. 06.7.2016.
Dt.e regjistrimit: 30-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31025-00289-86-2017
Paditës:Shoqata e Fermereve Perdorues te Ujit “Kanali i Shkumbinit”?
I paditur:Njesia Administrative Shushice Bashkia Elbasan, Bashkia Elbasan
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e Njesise Administrative Shushice Bashkia Elbasan per te mundesuar realizimin e veprimtarise se Shoqates se Fermereve Perdorues te Ujit “Kanali i Shkumbinit” (Gurakuq) per te cilin organi publik ka heshtur, ndonese ka pasur kerkese
Dt.e regjistrimit: 26-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31115-01139-86-2019
Paditës:Xhelal Cullhaj
I paditur:Agjensia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Kundershtimin e vleresimit financiar te Vendimit nr.1052, date 28.08.1996 te Komisionit per Kthimin e Kompensimin e Pronave ish Pronareve, Bashkia Tirane te botuar ne Buletinin Zyrtar nr. 41, date 18.12.2018 si vleresim i njeanshem financiar dhe antikushtetues, ne kundershtim me parimet e se drejtes dhe Konventen Europiane te te Drejtave te Njeriut Lirive Themelore ratifikuar me ligiin nr. 8137, date 31.07.1996 dhe Protokollin nr. 1 neni 1 te KEDNJ-se, jurisprudencen e Gjykates Europiane te te Drejtave te Njeriut Strasbourg. Detyrirnin e pales se paditur ATP, te vleresoje si toke truall zerin kadastral te prones ne momentin e shpronesimit dhe te kryeje pagesen e kompensimit financiar qe nga momenti i lindjes se kesaj te drejte dhe deri sa vendimi te marre formen e prere, kjo per llogari te paditesit.Shpenzimet gjyqesore ti ngarkohen pales se paditur.
Dt.e regjistrimit: 21-03-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,166
< Para 12474 2475 2476 2477 24782617 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·