Dispozitivi
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12475 2476 2477 2478 24792617 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,166
Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31015-00026-86-2017
Paditës:Subjekti “AR-BI Servisi” shpk?
I paditur:Autoriteti Kombetar i Ushqimit (AKU), Autoriteti Ushqimit, Drejtoria Rajonale Gjirokaster
Palë të treta:}
Objekti:Pavlefshmeri absolute te aktit administrativ “Proces-Verbal inspektimi dhe “Vendimi perfundimtar”, nr.J-000-000-283-18 G te te paditures Drejtoria Rajonale Gjirokaster. Pavlefshmeri absolute te aktit administrativ “Vendimi nr. 4138 date. 11.10.2016 per “Personin Fizik”, Arben Bizhga, administrator i Super-Market “Star I”, te paditures AKU-se Tirane.
Dt.e regjistrimit: 12-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31107-02804-86-2017
Paditës:Luan Mulaj
I paditur:Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik?
Palë të treta:}
Objekti:1. Deklarimin e marredhenieve te punes qe i perket punemarresit Luan Mulaj, te zgjidhura nga ana e punedhenesit ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara 2. Rregullimin e pasojave te krijuara nga ky urdher duke me demshperblyer per nderprerje te marredhenieve te punes ne menyre te menjehershme dhe te pajustifikuara nga ana e paditesit me 17 paga mujore , nga te cilat per shkak te nderprerjes se pajustifikuar me 12 paga mujore, demshperblim per mosrespektim te procedures me 2 paga mujore , mosrespektim te afatit te njoftimit me 3 paga mujore, bazuar ne pagen referuese te muajit te fundit 68.250 leke . 3. Detyrimin e peles se paditur per te paguar shpenzimet gjyqesore dhe te perfaqesimit me avokat ne vleren 40.000 leke
Dt.e regjistrimit: 30-05-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31011-00316-86-2017
Paditës:Shoqeria “Produzione Moda” shpk?
I paditur:Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, Drejtoria e Apelimit Tatimor Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Anullimin/shfuqizimin e njoftim vleresimit me nr. 70540/1 Prot, date 21.10.2015 te Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane si dhe akt konstatimit te dates 02.10.2015 te mbajtur prane subjektit Produzione Moda sh.p.k. Anullimin/shfuqizimin e vendimit te Drejtorise se Apelimit Tatimor Tirane prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve percjelle per lenien ne fuqi te Njoftim Vleresimit nr. 70540/1 Prot, date 21.10.2015, percjelle me shkresen nr. 36887/1 Prot, date 14.01.2016 dhe njoftuar me date 24.02.2016.
Dt.e regjistrimit: 30-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31010-00117-86-2017
Paditës:Elements Communication shpk?
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, Drejtoria e Apelimit Tatimor Tirane prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizimi i Njoftim Vleresimit Nr. 38336/8 Prot, date 18.01.2016 te Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane persa perket gjobes ne shumen 500 000 leke Shfuqizimi i Vendimit Nr. 5274/3 Prot, date 16.05.2016 te Drejtorise se Apelimit Tatimor persa i perket gjobes ne shumen 500 000 leke. Konstatimin e Pavlefsmerise Apsolute te Njoftim Vleresimit Nr. 38336/8, date 18.01.2016 te Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane.
Dt.e regjistrimit: 16-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31004-00856-86-2017
Paditës:Drejtoria Rajonale Tatimore Lezhe?
I paditur:Drejtoria Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme Tatimeve
Palë të treta:Subjekti “Ajazi/L”,Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizimin e Vendimit nr. 1889/3 prot, date 20104/2016, te Drejtorise se Apelimit Tatimor Tirane. Lenien ne fuqi te aktit administrativ, njoftim-vleresimin tatimor me nr. 15068/10 prat., date 28.12.2015, te Drejtorise Rajonale Tatimore Lezhe.
Dt.e regjistrimit: 22-02-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31010-00030-86-2017
Paditës:Shoqeria “Alb Tiefbau” shpk?
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj Tirane, Drejtoria e Apelimit Tatimor, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e aktit administrativ “Njoftim Vleresimi Per Detyrimet Tatimore” Nr. 16790/5 Prot, Dt. 28.12.2015, i Drejtorise Rajonale Tatimore Tatimpaguesit e Medhenj, Drejtoria e Kontrollit. Shfuqizimin e pjesshem te aktit Vendim Nr. Dt. 29.04.2016 i Drejtorise se Apelimit Tatimor Tirane per pjesen e rrezuar.
Dt.e regjistrimit: 12-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31155-03070-86-2019
Paditës:Universiteti i Tiranes
I paditur:Keshilli i Ministrave i Republikes se Shqiperise
Palë të treta:Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise, Avokatura e Shtetit, Bashkia e Tiranes, Agjensia Shteterore e Kadastres}
Objekti:Shfuqizimin teresisht te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr 510 date 17.07.2019 Per kalimin ne pronesi te Bashkise Tirane te disa pasurive te paluajtshme ne zonen kadastrale 3292 (Kopshti Botanik) dhe per ndryshim ne vendimin nr 430, date 02.07.2014 te Keshillit te Ministrave “Per miratimin e listes se inventarit te pronave te paluajtshme shteterore, te cilat I kalojne ne pergjegjesi administrimi Universitetit te Tiranes “ I ndryshuar.
Dt.e regjistrimit: 10-09-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-11-2019
Akti:31155-03070-86-2019
Paditës:Universiteti i Tiranes
I paditur:Keshilli i Ministrave i Republikes se Shqiperise
Palë të treta:Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise, Avokatura e Shtetit, Bashkia e Tiranes, Agjensia Shteterore e Kadastres}
Objekti:Shfuqizimin teresisht te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr 510 date 17.07.2019 Per kalimin ne pronesi te Bashkise Tirane te disa pasurive te paluajtshme ne zonen kadastrale 3292 (Kopshti Botanik) dhe per ndryshim ne vendimin nr 430, date 02.07.2014 te Keshillit te Ministrave “Per miratimin e listes se inventarit te pronave te paluajtshme shteterore, te cilat I kalojne ne pergjegjesi administrimi Universitetit te Tiranes “ I ndryshuar.
Dt.e regjistrimit: 10-09-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:15-11-2019
Akti:31155-02416-86-2019
Paditës:Nikolla Bezhani, Areteo Qofiri, Mitro Zhupa
I paditur:Keshilli i Ministrave ne Republiken e Shqiperise, Ministria e Mjedisit, Bashkia Himare, Agjensia Shteterore e Kadastres, Drejtoria Vendore Sarande
Palë të treta:}
Objekti:1.Shfuqizimin e pjesshem i VKM 433 date 08.06.2016 “Per transferimin ne pronesi te Bashkive te pyjeve dhe te kullotave publike, sipas listave te inventarit, dhe aktualisht ne administrim te Ministrise se Mjedisit e te ish-komunave/bashkive” per piken 58 duke perjashtuar nga kalimi ne fondin pyjor kullosor te Bashkise Himare te ngastrave me nr ID VL 0300035 , VL 0300036/2, VI 24000102a/2 , VI 2400102b/2 , VI 24000103a/2, VI 24000104, VL 080013/2, VL 080012 VL 2400105, V I 24000106/2 , VI 030026/2, ,VI 030028, V I 030029, VI 030033/1: VI 030034/1, VI 030035/1, VL 080013/2, VL 08 0014/2 . VI 24 00104 , VI 108000035, VL 108000012, VL 108000013, VL 108000014 me nr kadastral 34, 35, 36/1,36/2 102a12, 102b/2 103a/2, 104 , 26/2 12,13/2,105, 106/2 14/1, 26/2, 28, 29, 33/1, 34/1, 35, 13/2, 14/2, 104 ne Ekonomine Kullosore Heremec, Bregdet — Bashkia Himare dhe te paraqitura ne harten bashkangjitur kesaj kerkese padie.
2. Marrjen e mases se sigurimit te padise duke pezulluar zbatimin e aktit normativ VKM nr.443, date 08.06.2016, deri ne perfundim te gj ykimit.
Dt.e regjistrimit: 18-06-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:15-11-2019
Akti:31155-01239-86-2019
Paditës:Bajram Nela
I paditur:Keshilli Kombetar i Territorit, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Drejtoria e ALUIZNI Tirana Veri Drejtoria e Pergjithshme e ALUIZNI, Bashkia Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane, Keshilli i Ministrave }
Objekti:Shfuqizimin e vendimit Nr. 1 date 20.11.2018, te Keshillit Kombetar te Territorit (KKT) per miratimin e lejes se zhvillimit per objektin, “Rehabilitimi i Segmentit rrugor Mbikalimi i Pallatit me Shigjeta Rreth Rrotullimi Shqiponja, Bashkia Tirane”.
Dt.e regjistrimit: 02-04-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,166
< Para 12475 2476 2477 2478 24792617 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·