Dispozitivi
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12476 2477 2478 2479 24802614 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,135
Dt.e Vendimit:15-11-2019
Akti:31025-05832-86-2016
Paditës:Astrit Dilaver, Simon Dilaver, Albert Dilaver?
I paditur:Keshilli i Ministrave Tirane, Ministria e Zhvillimit Urban Tirane [I Paditur] Bashkia Pogradec
Palë të treta:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Pogradec}
Objekti:Ndryshimin e pjesshem te VKM-se nr. 909 date 22.12.2014 ne lidhje me vleren e kompesimit te paditesave per shpronesimin ne interes publik.
Dt.e regjistrimit: 18-11-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-11-2019
Akti:5727
Paditës:Vangjellaq Kaci, Agim Rama, Nuri Cako, Henrik Papa
I paditur:Bashkia Lushnje, Vasillaq Ago
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizim akti nr.25 date 5.12.2006
Dt.e regjistrimit: 02-07-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-11-2019
Akti:5727
Paditës:Vangjellaq Kaci, Agim Rama, Nuri Cako, Henrik Papa
I paditur:Bashkia Lushnje, Vasillaq Ago
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizim akti nr.25 date 5.12.2006
Dt.e regjistrimit: 02-07-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-11-2019
Akti:31160-01906-86-2019
Paditës:Aurel Cenolli
I paditur:Departamenti i Administrates Publike, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
Palë të treta:Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane}
Objekti:1. Anullimi i aktit administrativ Vendim Nr. 01 date 18.01.2019 “Per shfuqizim te aktit te emerimit Nr. 930 date 07.02.2017 ” te Departamentit te Administrates Publike. 2. Kthimin e paditesit Aurel Cenolli ne pozicionin e punes si Drejtor i Kontrollit Tatimor prane Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane dhe pagimi paditesit i diferences se pages per periudhen nga data 18.01.2019 e deri ne daten e rikthimit ne detyre sipas ketij vendimi. 3. Marrjen e mases provizore te sigurimit te padise duke urdheruar: Pezullimin e ekzekutimit te Vendimit Nr. 01 date 18.01.2019 te DAP-it deri ne perfundim te ketij gjykimi.
Dt.e regjistrimit: 15-05-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:29-10-2019
Akti:31155-02166-86-2019
Paditës:Shoqeria “ARPI” shpk
I paditur:Keshilli i Ministrave te Republikes se Shqiperise
Palë të treta:Ministria e Mbrojtjes}
Objekti:1.Shfuqizimin e germes “a” te pikes 10/1 te vendimit nr. 932, date 18.11.2015, te Keshillit te Ministrave, “Per proceduren per dhenien e licencave te importit, eksportit dhe prodhimit te lendeve piroteknike dhe fishekzjarreve per perdorim civil”, ndryshuar me vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 269, date 2.5.2019;
2. Sigurimi i padise duke pezulluar deri ne perfundim te gjykimit zbatim te germes “a” te pikes 10/1 te vendimit nr. 932, date 18.11.2015, te Keshillit te Ministrave, “Per proceduren, per dhenien e licencave te importit, eksportit dhe prodhimit te lendeve piroteknike dhe fishekzjarreve per perdorim civil”, shtuar me vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 269, date 2.5.2019;
Dt.e regjistrimit: 31-05-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-11-2019
Akti:31161-01828-86-2019
Paditës:Fran Suta
I paditur:Zyra Arsimore Puke, Shkolla 9-vjecare Rrape, Puke?
Palë të treta:}
Objekti:Anullimin e urdhrit Nr.33 date 06.10.2016 te Zyres Arsimore Puke per lirim nga detyra te drejtuesit te shkolles 9-vjecare Rrape z.Fran Pal Suta, si akt administrativ i nxjerre ne kundershtim me ligjin. Zgjidhjen e mosmarreveshjeve te punes te shkaktuara nga organi I administrates publike Zyra Arsimore Puke me urdherin nr. 33, date 06.10.2016 per lirim nga detyra te drejtuesit te shkolles 9-vjecare Rrape, Puke z.Fran Pal Suta. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me pagen e 3 muajve per mosrespektim te afateve toenjoftimit sipas nenit 143 te K.Punes. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me pagen e 2 muajve, si demshperblim per faktin se nga ana e pales se paditur nuk eshte respektuar procedura e nderprerjes se marredhenieve te punes e parashikuar ne nenin 144 pika 5 e tij te Kodit te Punes. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me pagen e 1 (nje) viti pune, si demshperblim i percaktuar ne nenin 155 pika 3 e K.Punes, per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te marredhenieve te punes. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje shperblim per vjetersi ne pune ne masen e 1 (nje) pesembedhjetediteshi, per cdo vit te plote pune me palen e paditur. Detyrimin e pales se paditur per pagimin e pushimeve te pamarra dhe te pa paguara. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje interesat dhe indeksimet e inflacionit ne rast se do te jene ne vonese ne pagimin e shperblimeve te lartpermendura. Ky kerkim mbeshtetet ne nenin 120 te Kodit te Punes. Detyrim
Dt.e regjistrimit: 10-05-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-11-2019
Akti:31025-01515-86-2017
Paditës:Regjina Hila
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Shkoder
Palë të treta:Ana Hilaj, Zyra e Permbarimit Shkoder, Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e ZVRPP-se te regjistroje pasurine e paluajtshme truall me sip. 632 m2 te parceles 251/5, ZK 1057 ndodhur ne Ashte, Komuna Bushat, sipas vendimit gjyqesor te formes se prere nr. 1650 date 09.06.2008 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Shkoder, lene ne fuqi me vendimin nr. 402 date 03.07.2009 te Gjykates se Apelit Shkoder dhe me vendimin e Gjykates se Larte Tirane.
Dt.e regjistrimit: 27-03-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-11-2019
Akti:31025-01515-86-2017
Paditës:Regjina Hila
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Shkoder
Palë të treta:Ana Hilaj, Zyra e Permbarimit Shkoder, Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e ZVRPP-se te regjistroje pasurine e paluajtshme truall me sip. 632 m2 te parceles 251/5, ZK 1057 ndodhur ne Ashte, Komuna Bushat, sipas vendimit gjyqesor te formes se prere nr. 1650 date 09.06.2008 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Shkoder, lene ne fuqi me vendimin nr. 402 date 03.07.2009 te Gjykates se Apelit Shkoder dhe me vendimin e Gjykates se Larte Tirane.
Dt.e regjistrimit: 27-03-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:19-11-2019
Akti:31023-02319-86-2017
Paditës:Agjensia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural Tirane
I paditur:Shoqeria “ERISA” shpk
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Kthimin e detyrimeve te mbetura qe rrjedhin nga kontrata e shitjes me reserve te sendeve te luajtshme me nr 656 prot date 16.12.2008 ne masen 15.355.093 leke Pagimin e kamate voneses (penalitetet) sipas kontrates se shitjes me rezerve te sendeve te luajtshme ne masen 2.928.026 deri ne Maj 2016.
Dt.e regjistrimit: 10-05-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31147-05686-86-2017
Paditës:Selim Hoxha
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur per te bere llogaritjet e mases se pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi sipas nenit 11 te ligjit nr.8087 date 13.03.1996 i ndryshuar, neni 6 te ligjit nr.8521 date 30.07.1999 i ndryshuar, neni 13, 14 te ligjit nr.9418 date 20.05.2005 i ndryshuar sipas detyrim ligjor: 68 % e pages referuese si dhe detyrimin per te paguar diferencen e krijuar si rezultat i keq llogaritjes. -Te korrektohet sipas nenit 29 te ligjit nr.10142 date 15.05.2009 -Anulimin e aktit administrativ Urdher Mbyllje nr.0432410 date 25.06.2006, per nderprerjen e pensionit te parakohshem dhe shpalljen debitor ne shumen 1.023.503 leke prej dates 01.01.1999
Dt.e regjistrimit: 17-11-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,135
< Para 12476 2477 2478 2479 24802614 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·