Dispozitivi
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12477 2478 2479 2480 24812617 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,166
Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31147-05686-86-2017
Paditës:Selim Hoxha
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur per te bere llogaritjet e mases se pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi sipas nenit 11 te ligjit nr.8087 date 13.03.1996 i ndryshuar, neni 6 te ligjit nr.8521 date 30.07.1999 i ndryshuar, neni 13, 14 te ligjit nr.9418 date 20.05.2005 i ndryshuar sipas detyrim ligjor: 68 % e pages referuese si dhe detyrimin per te paguar diferencen e krijuar si rezultat i keq llogaritjes. -Te korrektohet sipas nenit 29 te ligjit nr.10142 date 15.05.2009 -Anulimin e aktit administrativ Urdher Mbyllje nr.0432410 date 25.06.2006, per nderprerjen e pensionit te parakohshem dhe shpalljen debitor ne shumen 1.023.503 leke prej dates 01.01.1999
Dt.e regjistrimit: 17-11-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31107-02109-86-2016
Paditës:Edmond Kadiasi
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te paguaje paditesin per ditet e pushimit favor dhe te festave zyrtare te punuara dhe te papaguara, plus shtesat 50% mbi pagen si dhe per oret jashte orarit te punes te punuara dhe te papaguara per 3 vitet e fundit nga data 31.05.2012 deli ne 31.05.2015.
Dt.e regjistrimit: 06-05-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31018-02433-86-2017
Paditës:Hymet Torra
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Korce
Palë të treta:}
Objekti:Kundershtim i vendimit nr. 547/1 date 14.11.2015 per mbylljen e pensionit.
Dt.e regjistrimit: 16-05-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31025-01460-86-2016
Paditës:Shoqeria By Best Duty Free shpk
I paditur:Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Ministria e Zhvillimit Ekonomik Turizimit Tregtise dhe Sipermarrjes, Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Drejtoria e Sherbimit te Trupit Diplomatik, Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tir}
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise absolute te veprimit administrativ te Drejtorise, se Sherbimit te Trupit Diplomatik sipas shkreses date 13.08.2014, nr. 1903 Prot., indeksi D/5, per ndarjen ne njesi me te vogla te pasurise se paluajtshme me siperfaqe 993.9 m2
Dt.e regjistrimit: 01-04-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31004-01445-86-2016
Paditës:Shoqeria Tregtare “KLOD” sha, Shoqeria Tregtare “Braka” shpk
I paditur:Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Konstatimin si absolutisht te pavlefshem dhe shfuqizimi i vendimit Nr. 8711 prot., date 16.11.2015, Inspektorati Shteteror Teknik dhe Industrial per denimin me gjobe 1.500.000 leke subjektit Shoqeria ” KLODI” sha Konstatimin si absolutisht te pavlefshem d
Dt.e regjistrimit: 01-04-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31107-01507-86-2016
Paditës:Bujar Pane
I paditur:Drejtoria e Policise se Shtetit, Drejtoria Vendore e Policise Tirane, Komisariati Rajonal i Policise Rrugore Tirane
Palë të treta:Sindikata e Punonjesve te Policise se Shtetit }
Objekti:Kerkohet shfugizimi i aktit administrate, Vendim i Drejtorit te Policise se Shtetit nr. 287, date 30.07.2015 “Per dhenie mase disiplinore nje punonjesi policie”, “Perjashtim nga Policia ” te nenkomisar Bujar Pane, me detyre specialist ne Seksionin e Salle
Dt.e regjistrimit: 06-04-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31025-01464-86-2016
Paditës:Bujar Kurti, Sanije Kurti, Besmir Kurti
I paditur:Ali Carungu, Zyra Administrimit dhe e Menaxhimit te Tokes se Bashkise Vore , Zyra Administrimit dhe e Mbrojtjes se Tokes, Keshilli Qarkut Tirane, Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise absolute (te pjesshme) te aktit administrative AMTP nr 151 date 26.06.1993, leshuar nga Zyra MMT Komuna Preze, ne emer te te paditurit Ali Hysen Carungu, per siperfaqen 6000 m2 te ndodhur ne zonen kadastrale 1669 ne “a 84″ me
Dt.e regjistrimit: 01-04-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31155-03097-86-2019
Paditës:Arben Guri
I paditur:Departamenti i Administrates Publike
Palë të treta:Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise}
Objekti:Shfuqizimin (Anullimin) e vendimit Nr. 17/1 date 27.02.2019 te Departamentit te Administrates Publike. Detyrimin e pales se paditur te vazhdoje procedurat e metejshme per kualifikimin si fitues te pozicionit te punes, Drejtor i Zyres Vendore te Sherbimit te Proves Sarande – kategoria: Ill-b, dhenien e vendimit me ekzekutim te perkoheshem.
Dt.e regjistrimit: 10-09-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31145-02133-86-2018
Paditës:Tedi Mengjezi
I paditur:Zyra e Gjendjes Civile, Bashkia Tirane, Zyra e Gjendjes Civile, Njesia Administrative nr.5, Bashkia Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane}
Objekti:Detyrimi i pales se paditur per te ndryshuar pjeserisht aktin e lindjes per shtetasin Tedi Mengjezi, konkretisht ndryshimin e gjeneralitetit “vendlindje” nga Tirane, Shqiperi, ne Londer, Britani e Madhe.
Dt.e regjistrimit: 31-05-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31107-00661-86-2017
Paditës:Artur Habip
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit Tirane, Drejtoria e Pergjithshme e Kufirit dhe Migracionit Tirane, Drejtoria Rajonale e Kufirit dhe Migracionit Durres
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Anullimin e Urdherit Nr 385, date 05.02.2016 “Per perjashtimin nga Policia e Shtetit te nje punonjesi te policise te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit Vendimit te Komisionit te Apelimit nr. 257, date 03.02.2016 dhe vendimit Nr. 487 date 24.12.2015 te Drejtorise se Pergjithshme per Kufirin dhe Migracionin pasi jane ne kundershtim me ligjin Detyrimin e pales se paditur te me riktheje ne Policine e Shtetit ne funksionin inspektor, me detyre trupe sherbimi, shoqerues qeni, ne Stacionin e Policise Kufitare Porti Durres. Detyrimin e pales se paditur te me paguaje pagese kalimtare per 24 (njezet e e kater) muaj Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me 3 (tre) paga mujore per zgjidhje te kontrates se punes pa respektuar afatin e njoftimit per zgjidhjen e kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me 2 (dy) paga mujore per zdidhje te kontrates se punes pa respektuar proceduren per zgjidhjen e kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me 12 (dymbedhjete ) paga mujore per zgjidhje te kontrates se punes ne menyre te menjehershme te pajustifikuar. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me 8 e 1/2 (tete e gjysem) paga mujore per shperblimin per vjetersi ne pune.
Dt.e regjistrimit: 14-02-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,166
< Para 12477 2478 2479 2480 24812617 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·