Dispozitivi
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12478 2479 2480 2481 24822617 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,166
Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31107-06183-86-2016
Paditës:Sali Branko
I paditur:Bashkia Librazhd
Palë të treta:}
Objekti:Konstatimi i pavlefshmerise absolute te urdherit nr. 118, dt. 27.08.2015 te zgjidhjes se marredhenies se punes, me efekt te menjehershem, pa shkaqe te justifikuara te Pergjegjesit te Sektorit te Pastrimit ne Ndermarjen e Sherbimit Pastrim Gjelberimit Librazhd, z.Sali Branko. a.Demshperblim per zgjidhjen e menjehershme te marredhenies se punes, pa shkaqe te justifikuara ne masen e 12 pagave mujore. b.Per mosrespektimin e afateve te njoftimit ne masen e 1 page mujore. c.Shperblim per mosrespektimin e procedures per zgjidhjen e kontrates se pune ne masen e 2 pagave mujore. d.Shpenzimet gjyqesore ti ngarkohen pales se paditur
Dt.e regjistrimit: 14-12-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31108-00313-86-2017
Paditës:Elefteria Gjino
I paditur:Ministria e Financave, Dega e Thesarit Tirane
Palë të treta:Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pare per Krime te Renda Tirane, Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te me kompesoje per burgim te padrejte, per periudhen ne te cilen kam qendruar e paraburgosur, qe nga data 16.07.2013 deri ne daten 26.11.2014, gjithsej 498 dite. Detyrimin e pales se paditur te paguaj te gjitha shpenzimet gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 30-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31107-06355-86-2016
Paditës:Majlinda Tota
I paditur:Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesen ne masen e 6 pagave per mosrespektimin e procedures per pushimet kolektive te punes ne kuptim te nenit 148 te Kodit te Punes. Detyrimin e te paditurit te me demshperbleje me pagen e nje 15 diteshi per cdo vit vjetersi ne pune, gjithsej 23 vjet, ne masen e 11.5 pagave. Detyrimin e pales se paditur te paguaje shpenzimet gjyqesore dhe shpenzimet e avokatit.
Dt.e regjistrimit: 29-12-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31025-00824-86-2017
Paditës:Gezim Gora, Katja Zhavo, Tatjana Gusho, Doloreza Goskova, Kristaq Minga
I paditur:Keshilli i Qarkut Korce
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e Keshillit te Qarkut te kryeje veprimin administrativ per pagesen e lejes se zakonshme te vitit 2015 se bashku me sigurimet shoqerore, si akt i pakryer dhe qe lidhet me mbrojtjen e te drejtave dhe interesave te paditesave.
Dt.e regjistrimit: 21-02-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31025-00215-86-2017
Paditës:Prefekti i Qarkut Tirane
I paditur:Maliq Dunga, Lumturi Dunga, Erland Dunga, Eviralda Dunga
Palë të treta:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizimin e plote te Aktit te Marrjes se Tokes Bujqesor ne Pronesi, me numer nuk ka, date nuk ka, me siperfaqe 2.500 m2, ne emer te perfaqesuesit te familjes bujqesore Maliq Halil Dunga, eshte plotesuar nga Komisioni i Ndarje se Tokes i fshatit Laknas, Bashkia Kamez. Kthimin ne pronesi shtet te siperfaqes 2.500 m2, ne ngastren me nr. rendor 1, sipas AMTP-se, me siperfaqe 2.500 m2, e llojit “are”.
Dt.e regjistrimit: 20-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31025-00215-86-2017
Paditës:Prefekti i Qarkut Tirane
I paditur:Maliq Dunga, Lumturi Dunga, Erland Dunga, Eviralda Dunga
Palë të treta:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizimin e plote te Aktit te Marrjes se Tokes Bujqesor ne Pronesi, me numer nuk ka, date nuk ka, me siperfaqe 2.500 m2, ne emer te perfaqesuesit te familjes bujqesore Maliq Halil Dunga, eshte plotesuar nga Komisioni i Ndarje se Tokes i fshatit Laknas, Bashkia Kamez. Kthimin ne pronesi shtet te siperfaqes 2.500 m2, ne ngastren me nr. rendor 1, sipas AMTP-se, me siperfaqe 2.500 m2, e llojit “are”.
Dt.e regjistrimit: 20-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31025-00457-86-2017
Paditës:Prefekti i Qarkut Tirane
I paditur:Besim Azuni, Xheje Azuni, Ediana Azuni, Marjeta Azuni, Rexhep Azuni, Rezarta Azuni
Palë të treta:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane, Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizimin e plote te Aktit te Marrjes se Tokes Bujqesore ne Pronesi me Nr. nuk ka, date 14.06.1992 me siperfaqe totale 21400 m2, ne emer te familjes bujqesore me perfaqesues Besim Rexhep Azuni, leshuar nga Komisioni i Ndarjes se Tokes se fshatit Pinet. Kthimin ne pronesi shtet te siperfaqes prej 21400 m2 e parregjistruar ne ZVRPP Tirane. Shfuqizimin e pjeshem te Aktit te Marrjes se Tokes Bujqesore ne Pronesi me Nr. 125, date 01.02.1992 me siperfaqe totale 19 000 m2, ne emer te familjes bujqesore me perfaqesues Besim Rexhep Azuni, leshuar nga Komisioni i Ndarjes se Tokes se fshatit Pinet, per siperfaqen 4 200 m2. Kthimin ne pronesi shtet te siperfaqes prej 4200 m2 e ndodhur ne ngastren si me poshte: me emertimin kadastral 277 dhe emertimin popullor “Zalle” sipas AMTP-se me siperfaqe 5000 m2, per siperfaqen prej 4200 m2 duke i mbetur familjes bujqesore siperfaqa prej 800 m2.
Dt.e regjistrimit: 06-02-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31104-00776-86-2017
Paditës:Shoqeria “Top Bast” sha
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Tatimpaguesit te Medhenj Tirane, Drejtoria e Apelimit Tatimor prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Konstatimin absolutisht te pavlefshem te aktit administrativ njoftim-vleresimi tatimor me nr. 12333/50, date 17.05.2016 te Drejtorise Rajonale Tatimore Tatimpaguesit e Medhenj, anullimin e tij, si dhe anullimin e akt-konstatimit bashkelidhur tij si akte administrative absolutisht te pavlefshme Konstatimin absolutisht te pavlefshem te aktit administrativ njoftim-vleresimi tatimor me nr. 7294, date 16.05.2016 te Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane, anullimin e tij, si dhe anullimin e akt- konstatimit bashkelidhur tij si akte administrative absolutisht te pavlefshme Anullimin e vendimit nr. 6473/2, date 27.05.2015 te Drejtorise se Apelimit Tatimor Anullimin e vendimit nr. 6475/2, date 27.05.2015 te Drejtorise se Apelimit Tatimor Shpenzimet gjyqesore dhe avokatore te paditurit.
Dt.e regjistrimit: 20-02-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31107-06149-86-2016
Paditës:Esmli Dema
I paditur:Bashkia Bulqize
Palë të treta:}
Objekti:Zgjidhja e mosmarreveshjes se punes ndermjet punedhenesit, Bashkia Bulqize dhe punemarresit, Esmli Dema: Detyrimin e pales se paditur, te me demshperbleje me 3 (tre) muaj page bruto, ne shumen 38.000 leke, per mosrespektim te afatit te njoftimit Detyrimin e pales se paditur, te me demshperbleje me 2 (dy) muaj page bruto, ne shumen 38.000 leke, per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes Detyrimin e pales se paditur, te me demshperbleje me 8 (tete) muaj page bruto ne shumen 38.000 leke, per vjetersi ne pune Detyrimin e pales se paditur, te me demshperbleje me 12 (dymbedhjete) muaj page bruto ne shumen 38.000 leke, per shkak te zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes nga punedhenesi Dhenien e vendimit gjyqesor me ekzekutim te perkohshem Detyrimin e pales se paditur qe te me paguaje shpenzimet gjyqesore te kryera ne kete proces gjyqesor.
Dt.e regjistrimit: 14-12-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-11-2019
Akti:31107-05654-86-2016
Paditës:Haki Dingo
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr. 29, date 18.04.2012 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit dhe vendimit nr. 40, date 18.05.2012 te Komisionit te Apelimit. Detyrimin e pales se paditur ti ktheje paditesit graden dhe perfitimet e tjera financiare per periudhen 01.06.2012 deri 01.12.2012. Pezullimin e efekteve te aktit te mesiperm nr. 29, date 18.04.2012.
Dt.e regjistrimit: 11-11-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,166
< Para 12478 2479 2480 2481 24822617 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·