Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12523 2524 2525 2526 25272625 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,241
Dt.e Vendimit:16-01-2020
Akti:31109-02188-86-2018
Paditës:Flamur Laze
I paditur:Departamenti i Administrates Publike, Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
Palë të treta:}
Objekti:1. Shfuqizimi i vendimit nr.6231/1 date 27.10.2017 te Departamentit te Administrates Publike “Lirim nga pozicioni i rregullt Drejtor i Pergjithshem te Sherbimeve Bujqesore, ne Ish Ministrine e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave” te paditesit Flamur Laze si akt administrativ i paligjshem. 2. Detyrimin e Departamentit te Administrates Publike te emeroje paditesin Flamur Laze ne detyren e tij te meparshme, ose ne nje pozicion tjeter te rregullt te TND, te njejte ose te barazvlefshem me te. 3. Detyrimin e paleve te paditura te kryejne pagesen e paditesit Flamur Laze nga momenti i nderprerjes se marredhenieve financiare deri ne rifillimin e detyres ne pozicionin e tij te meparshem ose ne nje pozicion te njejte apo te barazvlefshem me te. 4. Shpenzimet gjyqesore dhe avokatore ne ngarkim te paleve te paditura.
Dt.e regjistrimit: 04-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:16-01-2020
Akti:31109-02188-86-2018
Paditës:Flamur Laze
I paditur:Departamenti i Administrates Publike, Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
Palë të treta:}
Objekti:1. Shfuqizimi i vendimit nr.6231/1 date 27.10.2017 te Departamentit te Administrates Publike “Lirim nga pozicioni i rregullt Drejtor i Pergjithshem te Sherbimeve Bujqesore, ne Ish Ministrine e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave” te paditesit Flamur Laze si akt administrativ i paligjshem. 2. Detyrimin e Departamentit te Administrates Publike te emeroje paditesin Flamur Laze ne detyren e tij te meparshme, ose ne nje pozicion tjeter te rregullt te TND, te njejte ose te barazvlefshem me te. 3. Detyrimin e paleve te paditura te kryejne pagesen e paditesit Flamur Laze nga momenti i nderprerjes se marredhenieve financiare deri ne rifillimin e detyres ne pozicionin e tij te meparshem ose ne nje pozicion te njejte apo te barazvlefshem me te. 4. Shpenzimet gjyqesore dhe avokatore ne ngarkim te paleve te paditura.
Dt.e regjistrimit: 04-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:16-01-2020
Akti:31109-02188-86-2018
Paditës:Flamur Laze
I paditur:Departamenti i Administrates Publike, Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural
Palë të treta:}
Objekti:1. Shfuqizimi i vendimit nr.6231/1 date 27.10.2017 te Departamentit te Administrates Publike “Lirim nga pozicioni i rregullt Drejtor i Pergjithshem te Sherbimeve Bujqesore, ne Ish Ministrine e Bujqesise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit te Ujrave” te paditesit Flamur Laze si akt administrativ i paligjshem. 2. Detyrimin e Departamentit te Administrates Publike te emeroje paditesin Flamur Laze ne detyren e tij te meparshme, ose ne nje pozicion tjeter te rregullt te TND, te njejte ose te barazvlefshem me te. 3. Detyrimin e paleve te paditura te kryejne pagesen e paditesit Flamur Laze nga momenti i nderprerjes se marredhenieve financiare deri ne rifillimin e detyres ne pozicionin e tij te meparshem ose ne nje pozicion te njejte apo te barazvlefshem me te. 4. Shpenzimet gjyqesore dhe avokatore ne ngarkim te paleve te paditura.
Dt.e regjistrimit: 04-06-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:16-01-2020
Akti:31025-00631-86-2017
Paditës:Seladin Kacmoli
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Durres, Avokatura e Shtetit
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e shkreses “kthim pergjigje” me nr. 14005 Prot date 02.10.2015 te Zyres Vendore te Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Durres. Detyrimin e Zyres Vendore te Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Durres te pajise me certifikate pronesie per pasurine me nr. 21/176 zona kadastrale 8512, vol. 32, fq. 92, me siperfaqe trualli 368 m2 dhe me siperfaqe ndertimi 74.8 m2 ne emer te Seladin Kacmolit.
Dt.e regjistrimit: 13-02-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:16-01-2020
Akti:31006-01808-86-2016
Paditës:Vladimir Kumi
I paditur:I.L.D.K Pasurive dhe Konfliktit te Interesave Tirane, Zyra Permbarimore Sarande
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e vendimit me nr 308 date 01.09.2015 te pales se paditur per denim me gjobe ne masen 100.000 leke paditesit si te dhene ne kundershtim me ligjin Pavlefshmeri te titullit ekzekutiv Kundershtim te veprimeve permbarimore Marrjen e mases se sigurimit te padise pezullimin e ekzekutimit te vendimit te mesiperm Ankim bazohet te ligji nr 9049 date 10.04.2003 Ligji nr 49/2012 nenet 324, 609, 610 e vijues te K.Pr.Civile
Dt.e regjistrimit: 22-04-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:16-01-2020
Akti:31107-01851-86-2016
Paditës:Kristi Shkarpa
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr. 17856, dt. 12.11. 2015 , Vendim Per Lirim Nga Shebimi Civil” te Drejtorit te Pergjithshem Itena Ndroqi, dhe Urdherit nr.17856/1 dt. 24.11.2015 “Urdher Per Lirim Nga Sherbimi Civil” te Kryetari te Bashkise Erion Veliaj, duke vendosur rikthimin ne pozicionin e meparshem te punes, ose nje tjeter pozicion te te njejtes kategori dhe pagimin e pages nga momenti i nderprerjes se marredhenieve financiare deri ne rikthimin ne pune
Dt.e regjistrimit: 27-04-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:16-01-2020
Akti:31107-00160-86-2017
Paditës:Asqeri Reci
I paditur:Bashkia Mat
Palë të treta:Avokatura e Shtetit?}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me pagen e nje viti pune per zgjidhjen e kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara me efeket te menjehershem sipas nenit 155/3 te Kodit te Punes. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me 3 (tre) paga mujore, per mosrespektim te afatit te njoftimit te zgjidhjes se kontrates se punes nga punedhenesi. Detyrimin e pales se paditur paditur te demshperbleje paditesin me 2 (dy) paga mujore, per mosrespektim te procedures sipas nenit 144/5 te Kodit te Punes. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin per vjetersi ne pune. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin per shpenzimet e padise, te avokatit dhe akteve.
Dt.e regjistrimit: 19-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:16-01-2020
Akti:31107-00012-86-2017
Paditës:Bardhi Hasanlliu
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane, Drejtoria Rajonale e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:1- Detyrimin e punedhenesit per pagimin e 2 pagave per mosrespektim te procedures se zghidhjes se kontrates se punes 2- Detyrimin e punedhenesit per demshperblim me 3 paga per zgjidhje te marredhenies se punes pa respektuar afatet e njoftimit. 3- Detyrimin e punedhenesit per demshperblim me 12 paga per zgjidhje te menjehershme e te pajustifikuar te kontrates se punes. 4- Detyrimin e punedhenesit per pagimin e 4 pagave per vjetersi ne pune.
Dt.e regjistrimit: 12-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:16-01-2020
Akti:31107-00383-86-2017
Paditës:Nazire Bajraktari
I paditur:Spitali Rajonal Shkoder
Palë të treta:}
Objekti:Zgjidhja e mosmarrveshjeve ne fushen e marredhenieve te punes. Deklarimi i zgjidhjes se kontrates se punes me afat te pacaktuar, ne menyre te njeanshme nga Punedhenesi me Vendimin nr. 670, dt. 06.04.2016 “Nderprerje e marredhenieve te punes” ne kundershtim me ligjin, kontraten kolektive, proceduren, afatet e njoftimit dhe per shkaqe te pa justifikuara e te paarsyeshme. Detyrimin e te paditurit, per demshperblim financiar prej 2 (dy) muaj page, per mosrespektim te procedures per zgjidhjen e kontrates se punes. Detyrimin e te paditurit, per demshperblimin financiar prej 1(nje) vit page, per shkak te zgjidhjes se njeanshme te kontrates se punes e per shkaqe te paarsyeshme dhe te pajustifikuara nga punedhenesi. Detyrimin e te paditurit per demshperblimin financial- prej 3 muaj page, per mosrespektim te afateve te njoftimit per zgjidhjen e kontrates se punes. Detyrimin e te paditurit per shperblimin financiar per vjetersine ne pune, prej 11 (njembedhjete) page mujore.
Dt.e regjistrimit: 31-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:16-01-2020
Akti:31107-00490-86-2017
Paditës:Pellumb Nako
I paditur:Drejtoria e Policise se Shtetit?
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizim i urdherit nr. 5661 date 23.09.2016 te Drejtorit te Policise se Shtetit “Per lirim nga policia e Shtetit te nje punonjesi policie” Detyrimin e pales se paditur per te rikthyer paditesin Pellumb Nako ne detyren e pedagogut /specialist ne Akademine e Sigurise ose ne nje vend te barasvlefshem me kete pozicion ne Strukturen e Policise se Shtetit. Detyrimin e pales se paditur ti paguaje paditesit pagen dhe te gjitha detyrimet qe rrjedhin nga marredhenia e punes duke filluar nga moment i lirimit deri ne momentin e rikthimit te paditesit ne vendin e meparshem te punes.
Dt.e regjistrimit: 06-02-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,241
< Para 12523 2524 2525 2526 25272625 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·