Kërkesa
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1
2254 255 256 Pas >
Nr. total i rekordeve:2,560
Akti:31132-02851-86-2020
Paditës:Nikolin Gjergji
I paditur:
Palë të treta:Agjensia Shteterore e Kadastres, Drejtoria Vendore Lezhe, Qazim Hamzi, Keshilli i Ministrave i Republikes se Shqiperise, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkoder
Objekti:Sigurimin e padise nepermjet pezullimit te procedures se kalimit parceles ndertimore sipas lejes se legalizimit nr.818695, date 30.01.2017 nga Keshilli i Ministrave dhe ASHK Lezhe ne favor te personit te trete Qazim Hamzi, deri ne zgjidhjen ne themel te çeshtjes gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 02-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-02852-86-2020
Paditës:Shoqeria tregtare “Kalisi Hydropower” shpk
I paditur:Bashkia Kukes
Palë të treta:Ministria e Infrastruktures dhe Energjise, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkoder
Objekti:Sigurimin e objektit te padise per pezullim te akteve administrative “Urdheri nr.576 date 12.06.2020 “Mbi bilokimin e aktivitetit te shoqerise Kalisi Hidropower shpk” I Kryetarit te Bashksie Kukes si dhe Procesverbalit nr. ska, date 18.06.2020 “Per bllokim aktiviteti” te mbajtur nga Policisa Bashkiake, Bashkia Kukes deri ne zgjidhjen perfundimtare gjyqesore te themelit te ceshtjes 2. Shfuqizim te akteve administrative: Urdher nr. 576 date 12,962.92023Lbi bllokimin e aktivitetit te shogerise “Kalisi Hidropower shpk” i Kryetarit te Bashksie Kukes: Pr Verbal it nr ska, date 18.06.2020 “Per bllokim aktiviteti”te leshuar nga Policia Bashkiake Bashkia Kukes. 3.Lejimin e vijimit te aktivitetit normal te shoqerise “Kalisi Hidropower” shpk per permbushjen e detyrimeve ne kontraten e koncesionit te tipit BOT “Per Ndertimin e Hidrocentralit “Veleshice” nr. 1605 Rep dhe 1037/1 Kol date 18.07.2018 dhe qellimit per te cilen eshte krijuar e rregjistruar ne QKB si SQV.
Dt.e regjistrimit: 02-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-02853-86-2020
Paditës:Bashkia Shkoder
I paditur:Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit Tirane
Palë të treta:Prefekti i Qarkut Shkoder
Objekti:Shfuqizimin teresisht te aktit administrativ vendim nr.186, date 02.07.2020″Per denimin me gjobe”, leshuar nga Inspektorati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit. Marrjen e mases se sigurimit te padise , duke pezulluar ekzekutimin e vendimit nr. 186,date 02.07.2020″ Per denimin me gjobe”, leshuar nga Inspektorati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit, deri ne zgjidhjen ne themel te ceshtjes.
Dt.e regjistrimit: 02-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31138-02854-86-2020
Paditës:Skender Sina
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane
Palë të treta:
Objekti:Kerkohet rivendosja ne afat e te drejtes per te kundershtuar aktin e Vieresimit Financiar te bere nga ATP, me shkresen 658/lprot., date 23.02.2018, per kompesimin financiav te vendimit Nr.1018, date 18.06.1996 te ish KKK.Pronave prane Bashkise Tirane dhe vendimit perfundimtar nr.8, date 13.03.2001te ish KKK.Pronave prane Bashkise Tirane, te botuar ne Buletinin e njoftimeve Zyrtare Nr.41 date 18.12.2017.
Dt.e regjistrimit: 02-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31136-02956-86-2020
Paditës:Sergjio Mazreku
I paditur:Keshilli i Emerimeve ne Drejtesi
Palë të treta:Presidenca e Republikes se Shqiperise Avokati i Popullit
Objekti:Kerkohet rishikimi I vendimit te Gjykates se Apelit Administrativ Tirane
Dt.e regjistrimit: 12-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31141-03070-86-2020
Paditës:Elisard Kerxhaliu
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Plotesim procedure per ekzekutimin Aktit administrativ te ndermjetem, Vendimit nr.7727 dt.24.12.2014 te Gjykates Administrative Shkalla e pare, Tirane, vendimi i formes prere eshte zbardhur me dt. 06.05.2019, me pale ndergjyqese Padites (Kreditor) Elisard Kerxhaliu, Pala e paditur (Debitor) Drejtoria Pergjithshme Tatimeve. Kerkohet Zevendesimi i aktit administrativ sipas nenit 67 pika 1 i ligjit 49/2012, Marrjen e Sanksioneve ligjore te parashikuara nga neni 68 pika 2, i ligjit 49/2012 ndaj personave pergjegjes.
Dt.e regjistrimit: 19-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31133-03590-86-2020
Paditës:Dashamira Zaro (Cabej)
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:Kundershtohet Vendimi i Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Gjirokaster nr. 443, date 18.07.2017 per moskompetence juridiksioni gjyqesor administrativ, te kerkimit ne padi: Pushimin e cenimit te gezimit te lire e paqesor te prones, duke detyruar te padituren Bashkia Gjirokaster, brenda 15 diteve, te heqe barrieren e palevizshme metalike nga rruga dhe te mos e perserise me ne te ardhmen. Nr. 347, date 30.05.2016 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Gjirokaster.
Dt.e regjistrimit: 28-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31138-02732-86-2020
Paditës:Faike Zaca
I paditur:
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Kerkese per ndihme juridike dytesore
Dt.e regjistrimit: 15-10-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31138-00581-86-2021
Paditës:Kujtim Meziu
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:1.Dhenie ndihme juridike dytesore.
2.Perjashtim nga pagimi i tarifave dhe shpenzimeve gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 18-02-2021
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31136-03071-86-2020
Paditës:Idriz Konjari
I paditur:Ministria e Puneve te Jashtme
Palë të treta:
Objekti:Kerkese per sqarimin dhe interpretimin e vendimit nr.691 date 16.02.2015 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane, te lene ne fuqi me vendimin nr.3575 date 24.07.2017 te Gjykates Administrative te Apelit.
Dt.e regjistrimit: 19-11-2020
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:2,560
< Para 1
2254 255 256 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·