Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1
22589 2590 2591 Pas >
Nr. total i rekordeve:25,904
Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31107-03616-86-2016
Paditës:Fjona Zacaj
I paditur:Ministria e Puneve te Brendshme
Palë të treta:}
Objekti:Anullim/shfuqizim te akteve administrative te vleresimeve te punes per periudhen 01 Janar – 30 Qershor 2015 dhe 01 Korrik – 31 Dhjetor te vitit 2015, te kryera nga Sekretari i Pergjithshem Lenien ne fuqi te vleresimit te kryer nga Zyrtari Raportues per periudhen 01 Janar – 30 Qershor 2015, pra 1 (shume mire)
Dt.e regjistrimit: 08-07-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31010-03579-86-2016
Paditës:Perikli Thanasi
I paditur:Drejtoria Vendore e Policise Vlore
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizim akti administrative, vendimit nr. 125, date 08.02.2016 te pales se paditur. Kthimi i automjetit me targa AA 172IL te paditesit si dhe leja e qarkullimit te ketij automjeti.
Dt.e regjistrimit: 06-07-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31107-03636-86-2016
Paditës:Shaban Shutina
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Deklarimin e kontrates se punes, qe i perket punemarresit Shaban Shutina dhe punedhenesit Bashkia Tirane, te zgjidhur ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara, nga ana e punedhenesit. Detyrimin e pales se paditur, Bashkia Tirane, te demshperbleje paditesin me 2 (dy) paga mujore bruto, per mosrespektim te afateve te njoftimit per zgjidhjen e marredhenies se punes me kohezgjatje te pacaktuar. Detyrimin e pales se paditur, Bashkia Tirane, te demshperbleje paditesin me 2 (dy) paga mujore bruto, per moszbatim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur, Bashkia Tirane te demshperbleje paditesin me pagen bruto te 1 viti per zgjidhjen e menjehershme, pa shkaqe te justifikuara te kontrates se punes me kohezgjatje te pacaktuar. Detyrimin e pales se paditur, Bashkia Tirane te demshperbleje paditesin me 2 (dy) muaj paga bruto si shperblim per vjetersi ne pune. Detyrimin e pales se paditur, Bashkia Tirane, per te paguar shpenzimet gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 08-07-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31010-03650-86-2016
Paditës:Shoqeria “Lotto Sport” sha?
I paditur:Zyra Shqiptare per te Drejtat e Autorit (ZSHDA)
Palë të treta:Avokatura e Shtetit?}
Objekti:Shfuqizimin teresisht te aktit administrativ Flete-Gjobe Nr. Serial 00281, date 03.02.2016, te nxjerre nga Zyra Shqiptare per te Drejtat e Autorit (ZSHDA) kundrejt shoqerise “Lotto Sport” Sha.
Dt.e regjistrimit: 08-07-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31025-06391-86-2016
Paditës:Asllan Dokollari
I paditur:Keshilli i Ministrave te Republikes se Shqiperise, Bashkia Pogradec
Palë të treta:}
Objekti:Ndryshim i pjesshem i VKM nr 909 date 22.12.2014 te ndryshuar me VKM nr 934 date 29.12.2014, lidhur me vleren e mases se kompesimit te shpronesimit per interes publik per shkak se eshte nxjere si rrjedhoje e nje shpronesimi te kryer ne kundershtim flagrant me ligjin. Detyrimin e pales se paditur te kompensoje ne vlere te plote paditesin per pasurine nr 17/6 , me siperfaqe truall 500 m2 dhe 115 ndertese ne fshatin Udenisht.
Dt.e regjistrimit: 29-12-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31107-02088-86-2017
Paditës:Nadire Kurti
I paditur:Qendra Spitalore “Xhaferr Kongoli” Elbasan
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim per pushim nga puna, demshperblim per vjetersine, demshperblim per afatin e njoftimit, demshperblim per mosrespektimin e procedures se zgjidhjes se kontrates se punes, pagimin e pushimeve te papaguara.
Dt.e regjistrimit: 26-04-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-03-2020
Akti:31025-03661-86-2016
Paditës:Prefekti i Qarkut Tirane
I paditur:Haxhi Bakalli, Nadire Bakalli, Vera Bakalli
Palë të treta:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane,Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizimin e plote te Aktit te Marrjes se Tokes Bujqesore ne Pronesi me nr.nuk ka, date 10.05.1996, me siperfaqe prej 15600 m2 ne emer te familjes bujqesore me perfaqesues z. Haxhi Kasem Bakalli, Fshati Yrshek, Njesia Administrative Kashar. Kthimin ne pronesi shtet siperfaqes prej 15600 m2 e regjistruar ne ZVRPP ne pasurine si me poshte me emertimin kadastral nr.230 sipas AMTP-se me siperfaqe 15600 m2 per nje siperfaqje prej 13900 m2 duke i mbetur familjes bujqesore siperfaqja prej 1700 m2. Shfuqizimin e plote te Aktit te Marrjes se Tokes Bujqesore ne Pronesi me nr.270, date 14.11.1993, me siperfaqe totale 7250 m2, ne emer te familjes bujqesore me perfaqesues Haxhi Kasem Bakalli, Fshati Yrshek, Njesia Administrative Kashar. Kthimin ne pronesi shtet siperfaqes prej 7250 m2. Shfuqizimin e pjesshem te Aktit te Marries se Tokes Bujqesore ne Pronesi me nr. 114, date 20.08.1998, me siperfaqe totale 4100 m2, ne emer te familjes bujqesore me perfaqesues Haxhi Kasem Bakalli, Fshati Yrshek, Njesia Administrative Kashar, per siperfaqen 2600 m2, duke i mbetur subjektit 1500 m2. Kthimin ne pronesi shtet siperfaqes prej 2600 m2, rregjistruar pjeserisht ne ZVRPP Tirane Pasuria nr. 58/7, Vol.4, Fq.56, ZK 3865 me siperfaqe prej 3600 m2. (Nga kjo pasuri i mbeten subjektit 1500 m2, kthehen ne pronesi shtet 2100 m2. Siperfaqja 500 m2 nuk eshte e rregjistruar ne ZVRPP). Shfuqizimin e plote te Aktit te Marrjes se Tokes Bujqesore ne Pronesi me nr. nuk ka, date 26.03.2001, me siperfaqe totale 4050
Dt.e regjistrimit: 08-07-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:20-05-2020
Akti:31132-04490-86-2019
Paditës:Ilir Isufi
I paditur:Agjencia Shteterore e Kadastres Drejtoria Vendore Sarandë, Xhemal Kalemaj
Palë të treta:}
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise duke detyruar te paditurit qe te pezullojne veprimet administrative per dhenien e certifikatave te pronesise si dhe tjetersimit te pasurive te rregjistruara ne baze te aneks kontrates nr.6622 rep. nr.1745 kol.dt.14.10.2011 dhe te rregjistruara ne emer te te paditurit Xhemal Kalemaj deri ne zgjidhjen e ceshtjes ne themel.
Dt.e regjistrimit: 30-12-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:20-05-2020
Akti:31134-00420-86-2020
Paditës:Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore te Kadastres
I paditur:Komisioneri per Mbrojtjes nga Diskriminimi
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr. 168, date 1.8.11.2019 te Komisionerit per Mbrojtjen nga Pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr. 168, date 18.11.2019 te Komisionerit per Mbrojtjen nga Iiskriminimi. Pagimin e shpenzimeve gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 10-02-2020

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:20-05-2020
Akti:31132-00483-86-2020
Paditës:Agjencia Kombetare e Turizmit
I paditur:Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service”
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Kundershtim i veprimeve permbarimore “Urdher Per vendosjen e sekuestros konservative”, derguar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service”sh.p.k me nr. 330185-19 Prot., date 07.01.2020, se bashku me shkresen nr.1 122/5-0185-19 Prot., date 31.12.2019 “Vendim per fillimin e ekzekutimit te det3Tueshem” dhe shkreses nr. 1122/4-185-191 Prot., date 17.12.2019 “Lajmerim per ekzekutim vullnetar”. 2. Marrjen e mases se sigurimit te padise duke pezulluar veprimet permbarimore.
Dt.e regjistrimit: 13-02-2020

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:25,904
< Para 1
22589 2590 2591 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·