Dispozitivi
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12612 2613 2614 2615 26162617 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,166
Dt.e Vendimit:09-07-2020
Akti:31138-02003-86-2018
Paditës:Mark Mexhaj, Ndrek Mexhaj, Gjin Kolaj?
I paditur:Ndermarrja Ujesjelles Kanalizime sh.a. Puke, Bashkia Puke, Zyra e Basenit Drin-Bune
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Shkoder}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur per permbushjen e marreveshjes sipas procesverbalit te dates 17.12.2011 te mbajtur ndermjet perfaqesuesve te ish Kornunes Qelez, sot Njesia Administrative Qelez dhe ish Komunes Iballe, sot Njesia Administrative Iballe, persa i perket ujit te pijshem.
Dt.e regjistrimit: 25-05-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:09-07-2020
Akti:31140-01329-86-2018
Paditës:Aoss Alshurbaji
I paditur:Drejtoria Vendore e Policise Tirane
Palë të treta:}
Objekti:1.Shfuqizimin e vendimit nr 39161 date 21.11.2017 te organit administrativ te Drejtorise Vendore te Policise Tirane per denimin me gjobe te apditesit AOSS Alshurbaji me 4000 leke pezullimin e lejes se drejtimit te paditesit AOSS Alshurbaji per dymbedhjete muaj nga data 14.11.2017 deri me date 14.11.2018 si dhe te zbritjes pesembedhjete pike lejes se drejtimit (TR 271861) Kthimin e lejes se drejtimit dhe shumen 4000 leke paditesit. 2.Detyrimin e pales se paditur te mos i zbrese pesembedhjete pike te lejes se drejtimit (TR 271861) paditesit. Shpenzimet gjyqesore avokatore ti ngarkohen pales se paditur.
Dt.e regjistrimit: 10-04-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:09-07-2020
Akti:31121-02719-86-2018
Paditës:Fatos Osmanaj
I paditur:Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Veri?
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur per dhenien e informacionit shkresor per te gjitha pikat e Kerkimit te bera permes kerkeses shkresore derguar pales se paditur permes letres rekomande te dates 26.10.2017, pajisur me KOD-BAR RR211336902AA, sipas pikave te asaj kerkese. 2. Detyrimin e paleve te paditura per leshimin e dokumentit (dokumenteve Perkates) me te dhenat e kerkuara ose negativ kur mungojne ato te dhena. 3. Demshperblimin e shpenzimeve gjyqesore dhe ato te sherbimit te avokatise te cilat jane dashur dhe duhen per ndjekjen e kesaj ceshtjeje si ne rruge administrative dhe gjyqesore dhe sipas nevojes qe do te paraqitet per te gjitha shkallet e gjykimit, per ndjekjen e veprimeve p&mbarimore etj.
Dt.e regjistrimit: 02-07-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:09-07-2020
Akti:31156-04399-86-2019
Paditës:Bashkim Muslija
I paditur:Agjensia e Trajtimit te Prones, Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Shkoder}
Objekti:Kundershtohet vleresimi i kompensimit te pronave te Maliq Resulit Lezhe, njohur me Vendimin 109, dt.14.05.2002 te K.K.K.P. te Qarkut Lezhe, publikuar ne gazeten “Panorama”, dt.03 Shtator 2018 dhe sqaruar ne Pergjigjen 6053, dt.29.08.2018 te ATP. Kerkohet ndryshimi i ketij vleresimi bazuar ne Kushtetuten e RSH, orientimet e Gjykates se Strasburgut, rritjen e inflacionit ne vite nga dalja e vendimit dhe vleren reale te tregut te tokes.
Dt.e regjistrimit: 24-12-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:10-07-2020
Akti:31155-00524-86-2020
Paditës:“Albtelecom” sh.a
I paditur:Bashkia Kavaje, Keshilli Bashkiak Kavaje
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Kundershtimin e Akteve Administrative: Shfuqizimin e pjesshem te Vendimit Nr.119, date 22.11.2018, i Keshillit te Bashkise Kavaje, pika ku percaktohet “Tarife e perkohshme per linja ajrore dhe nentokesore”. -Shfuqizimin e pjesshem te Njoftim Vleresimit Tatimor Nr.527/2 Prot., date 20.03.2019 me objekt: “Njoftim detyrimi per vitin 2019, pika 9 “tarife e perkohshme per linjat ajrore dhe nentakesore” ne vleren 60,000 leke. Shfuqizimin e pjesshme te fatures perkatese per arketim.
Kthimin (Heqjen) e garancise bankare ne vleren 60.000 leke vendosur nga shoqeria Albtelecom SH.A. ne favor te Bashkise Kavaje.

Dt.e regjistrimit: 18-02-2020

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:16-07-2020
Akti:31117-05501-86-2017
Paditës:Tereze Ndoj
I paditur:Ministria e Financave Tirane, Dega e Thesarit Tirane, Prokuroria prane Gjykates se Shkalles se Pasre per Krime te Renda Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Kompensimin Financiare per Burgim te Padrejte.
Dt.e regjistrimit: 08-11-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:16-07-2020
Akti:31140-02155-86-2019
Paditës:Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “YAKUPOGLU TEKSTIL VE DERI” SAN.TIC.AS & “MARSI & AL” shpk
I paditur:Drejtoria e Policise se Shtetit
Palë të treta:Avokatura e Shtetit prane Ministrise se Brendshme}
Objekti:1.Detyrimin e pales se paditur Drejtoria e Policise se Shtetit per te permbushur detyrimet e marra persiper me Kontraten nr.49/1 date 12.01.2016, duke I paguar pales paditese vleren prej 88.251.000 leke, e cila perfaqeson vleren e Faturave te papaguara me nr.1, date 5.2.2016 dhe nr.29, date 5.2.2016 per mallrat e marra ne zbatim te kesaj kontrate. 2. Detyrimin e pales se paditur Drejtoria e Policise se Shtetit per te shperblyer demin e shkaktuar ndaj pales paditese si pasoje e voneses ne pagesen e faturave, sipas kontrates nr.49/1, date 12.01.2016 ne vleren prej 26.524.417 leke.
Dt.e regjistrimit: 30-05-2019

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:20-02-2020
Akti:31118-04459-86-2017
Paditës:Shoqeria “Tirana Rock” shpk?
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, Drejtoria e Apelimit Tatimor prane Ministrise se Financave
Palë të treta:}
Objekti:-Shfuqizimin e Njoftim Vleresimit per Detyrimet Tatimore nr.2877/83 prot, dt. 20.01.2017 te Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane, per gjoben me vlere 650,000 leke, si te pabazuar ne ligj dhe ne prova.
Dt.e regjistrimit: 08-09-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:20-07-2020
Akti:31140-00119-86-2018
Paditës:Shoqeria “Viante Konstruksion” shpk
I paditur:Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane, Shoqeria Gjeokonsult & Co shpk?
Palë të treta:Autoriteti Rrugor Shqiptar}
Objekti:1. Detyrimin e paleve te paditurave t’i paguajne solidarisht pales paditese situacionin Nr. 12 ne Shumen prej 2 262 871 (dy million e dyqind e gjashtedhjete e dy mije e teteqind e shtatedhjete e nje) leke sipas kontrates per sipermarrjen e sherbimeve Nr. 08 prot, date 06.01.2016.2. Detyrimin e paleve te paditurave t’i paguajne solidarisht pales paditese situacionin Nr. 13 ne Shumen prej 3 552 804 ( tre million e peseqind e pesedhjete e dy mije e teteqind e kater) leke si pasoje e kryerjes se punimeve per mirembajtjen e rrugeve ne vazhdim te kontrates per sipermarrjen e sherbimeve Nr. 08prot, date 06.01.2016 per periudhen 06 Janar 2017-06 Shkurt 2017.3. Shperblimin e demit te pesuar dhe fitimin e munguar. 4. Pagimin e interesave bankare siapas Bankes se Shqiperise nga dita qe detyrimi eshte maturar dhe deri ne ekzekutimin e plote te vendimit te gjykates.
Dt.e regjistrimit: 12-01-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:21-07-2020
Akti:31156-00277-86-2018
Paditës:Petrit Kutrolli,Jani Morava,Anila Bame,Alketa Zenelak (Kutrolli),Violeta Kalaja (Kutrolli),Tefta Meka (Kutrolli),Skenderije Bylyku (Kutrolli),Lonidha Morava,Engjellushe Bylyku (Kutrolli),Irena Bajraktari (Morava)
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Kundershtimin e vleresimit te prones per kompensim nga ATP Tirane, per pronen e njohur per kompensim sipas vendimit te K.K.K.Pronave Bashkia Bilisht rrethi Deioll me nr. 21, date 11.05.1999. Percaktimin vleres per kompensim, sipas vleres reale te tregut, per siperfagen c prones te njohur me te drejte kompensimi sipas endimit te K.K.K.Prona‘e Bashkia Bilisht rrethi Devoll me nr. 21, date 11.05.1999.
Dt.e regjistrimit: 19-01-2018

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,166
< Para 12612 2613 2614 2615 26162617 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·