Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1
22681 2682 2683 Pas >
Nr. total i rekordeve:26,828
Dt.e Vendimit:12-04-2021
Akti:31107-01570-86-2016
Paditës:Hajrie Dedja
I paditur:Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve prane Bashkise Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur per te me demshperblyer me pagen e nje viti, per zgjidhjen e menjehershme dhe pa shkaqe te justifikueshme te kontrates se punes. Detyrimin e pales se paditur perte me deshperblyer me pagen e dy muajve, per mosrespektimin e pro
Dt.e regjistrimit: 08-04-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-04-2021
Akti:31138-01102-86-2020
Paditës:Meri Hoxha (Sallabanda), Katerina Sallabanda,Vilma Sallabanda,Sidona Sallabanda,Aferdita Sallabanda,Artan Nishku,Gjergji Caushi,Pranvera Xhoxhi,Galina Papa (Nishku),Pavli Nishku,Andi Nishku,Milena Nishku,Kostandin Nishku,Genti Nishku,Darina Resuli (Nishku),Elizana Nishku,Ilir Nishku
I paditur:Agjencia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:}
Objekti:Ndryshimin e vleresimit te kryer nga ana e Agjencise per Trajtimin e Pronave (ATP) per siperfaqen prej 3103 m2 ne pronesine tone (sipas Vendimit n. 682 dt 27.08.1998 te Agjencise se Kthimit dhe Kompensimit te Pronave) e ndodhur ne ZK 8280 Tirane
Dt.e regjistrimit: 02-06-2020

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:13-04-2021
Akti:31025-01909-86-2017
Paditës:Zoi Meco
I paditur:Zyra Rajonale e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur ZRPP Vlore te pajise me certificate pronesie trashegimtaret ligjore te Petro Mecos
Dt.e regjistrimit: 18-04-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:14-04-2021
Akti:31114-05944-86-2017
Paditës:Avdul Yzeiri
I paditur:Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore
Palë të treta:Zyra Vendore e Avokatures se Shtetit, Vlore?}
Objekti:Shfuqizimin e aktit administrativ Nr. 3644, date 11.06.2012. – Detyrimin e pales se paditur te beje regjistrimin e pasurise lloji truall blere nga Komuna Qender ne dt. 27.09.2001, me nr. vendimi 113, me siperfaqe 98 m2.
Dt.e regjistrimit: 06-12-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:15-04-2021
Akti:31010-01566-86-2017
Paditës:Shoqeria “Scholz Internationale Handelsgesellschaft” mbH?
I paditur:Qendra Kombetare e Biznesit (QKB)
Palë të treta:Gjovana Sokolaj}
Objekti:Shfuqizim i Aktit te QKB-se numer Prot. 7253/1, date 22.09.2016 Shfuqizimi i regjistrimit te aplikimit te kryer nga Gjovana Sokolaj ne ceshtjen me numer CN-885652-08-16 Kthimin e gjendjes se regjistrimit ne gjendjen e meparshme.
Dt.e regjistrimit: 29-03-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:15-04-2021
Akti:31107-06107-86-2016
Paditës:Kristaq Gerveni
I paditur:Kryeministri i Republikes se Shqiperise, Ministri i Mbrojtjes, Shefi i Shtabit te Pergjithshem te Forcave te Armatosura
Palë të treta:Presidenti i Republikes se Shqiperise}
Objekti:Shfuqizimin e Urdhrit te Kryeministrit nr. 242 date 06.10.2014, “Per nxjerrje ne rezerve” dhe te veprimit tjeter administrativ te te paditurve ne fazen e propozimit te urdhrit dhe ne fazen e ekzekutimit te tij. Detyrimin e te paditurve per emerimin ne detyre, sipas grades dhe pagimin e diferencave te pages nga data e nderprerjes se pages deri ne diten e ekutimit te vendimit dhe te kamatave ligjore mbi to. Detyrimin e te paditurve per t’i respektuar paditesitkarrieren ushtarake uke e perfshire ne konkurrimin per karriere. Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te te paditurve. Nese nuk pranohet ky kerkim, kerkoj: Konstatimin e pavlefshmerise absolute te Urdhrit te Kryeministrit nr. 242 date 06.10.2014, “Per nxjerrje ne rezerve” dhe te veprimit tjeter administrativ te te paditurve ne fazen e propozimit te urdhrit dhe ne fazen e ekzekutimit te tij. Detyrimin e te paditurve per emerimin ne detyre, sipas grades dhe pagimin e diferencave te pages nga data e nderprerjes se pages deri ne diten e ekzekutimit te vendimit dhe te kamatave ligjore mbi to. Detyrimin e te paditurve per t’i respektuar paditesit karfieren ushtarake duke e perfshire ne konkurrimin per karriere. Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te te paditurve.
Dt.e regjistrimit: 12-12-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:15-04-2021
Akti:31147-05378-86-2017
Paditës:Fatime Lula
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur DRSSH Gjirokaster, te njohe si kohe sigurimi per efekt pensioni invaliditeti shteteror, periudhen 01 Janar 2001 deri ne 30 Dhjetor 2010. 2-Shfuqizimin e aktit administrativ nr. 3876 date 16.11.2016 te titulluar “Njoftim per likujdim detyrimi” me te cilin paditesja eshte shpallur debitore ne shumen 544000 (pesqind e dyzet e kater mije) leke.
Dt.e regjistrimit: 30-10-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:16-04-2021
Akti:31114-04999-86-2017
Paditës:Shaban Kapllani, Tefta Kapllani
I paditur:Zyra Qendrore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Drejtoria e Shendetit Publik}
Objekti:Shfuqizimin e urdherit nr. 1301 date 17.04.2012 te kufizimit mbi pasurine tone me nr. 5/122 regjistruar nr.hip 390, nr. rendor 365 date 26.10.2000 . -Shfuqizimin e urdherit nr.809, date 02.03.2012 te refuzimit te rregjistrimit te rregjistrit te regjistruesit ZVRPP Tirane. -Detyrimin e pales se paditur per te bere fshirjen e rregjistrimit per pasurine nr. hip 2023 date 20.05.1997, rregjistruar ne kartelen e pasurise ZK 8250 vol 13 fq 117 te Ministrise se Shendetesise (Drejtorise Shendetit Publik). -Detyrimin e pales se paditur per pajisjen me dokument pronesie per pasurine rone nr 5/122, rregjistruar me nr. hip. 390 dhe nr. rendor 365 date 26.10.2000.
Dt.e regjistrimit: 03-10-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:26,828
< Para 1
22681 2682 2683 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·