Lista e çështjeve në gjykim
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 12700 2701 2702 2703 27042709 Pas >
Nr. total i rekordeve:27,085
Akti:31160-02799-86-2019
Paditës:Mehdi Berberi
I paditur:Agjensia e Trajtimit te Pronave
Palë të treta:
Objekti:Kerkoj anullimin e rivleresimit financiar te bere ne aktin qe shoqeron memon me nr.424 prot. dt.24.06.2019 nga Agjensia e Trajtimit te Prones, botuar ne Buletinin e Njoftimeve Zyrtare nr.25 dt.01.07.2019 per pronen e njohur per kompensim subjektit te shpronesuar Hasan Ismalaja ne vleren 156.366.000 leke, prone e njohur me vendim Nr.176 dt 20.08.2008 te ZRKKP te Qarkut Lezhe, I cili eshte lene ne fuqi me vendimin nr.3302 dt.11.03.2014 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane dhe vleresimin e saj 255.996.492 (dyqind e pesedhjete e pese milion e nenteqind e nentedhjet e gjashte mije e katerqind e nentedhjet e dy) leke, shume qe vjen si rezultat I vleresimit te pronave te njohura per kompensim me vendimin Nr.176 dt.20.08.2008 te ZRKKP te Qarkut Lezhe te lene ne fuqi me vendimin nr.3302 dt.11.03.2014 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, dhe vendimit nr.428 dt.13.07.2001 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Kurbin.
Relatori:Bari Shyti
Dt.e regjistrimit: 19-07-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-04490-86-2019
Paditës:Ilir Isufi
I paditur:Agjencia Shteterore e Kadastres Drejtoria Vendore Sarandë, Xhemal Kalemaj
Palë të treta:
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise duke detyruar te paditurit qe te pezullojne veprimet administrative per dhenien e certifikatave te pronesise si dhe tjetersimit te pasurive te rregjistruara ne baze te aneks kontrates nr.6622 rep. nr.1745 kol.dt.14.10.2011 dhe te rregjistruara ne emer te te paditurit Xhemal Kalemaj deri ne zgjidhjen e ceshtjes ne themel.
Relatori:Enkelejda Metaliaj (Softa)
Dt.e regjistrimit: 30-12-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-00174-86-2020
Paditës:Shoqeria “Dosku Energy” shpk
I paditur:Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit, Tirane
Palë të treta:Bashkia Librazhd
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr.499, date 25.10.2019 te Kryeinspektorit Kombetar te mbrojtjes se Territorit “Per prishjen e objektit te kunderligjshem”;
Shfuqizimin e vendimit nr.500, date 25.10.2019 te Kryeinspektorit Kombetar te Mbrojtjes se Territorit “Per denimin me gjobe”;
Deklarimin e pavlefshmerise se titullit ekzekutiv;
Pezullimin e IKMT per ekzekutimin e ketyre vendimeve deri ne marrjen e ketij vendimi forme te prere;
Relatori:Enkelejda Metaliaj (Softa)
Dt.e regjistrimit: 20-01-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-00483-86-2020
Paditës:Agjencia Kombetare e Turizmit
I paditur:Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service”
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Kundershtim i veprimeve permbarimore “Urdher Per vendosjen e sekuestros konservative”, derguar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service”sh.p.k me nr. 330185-19 Prot., date 07.01.2020, se bashku me shkresen nr.1 122/5-0185-19 Prot., date 31.12.2019 “Vendim per fillimin e ekzekutimit te det3Tueshem” dhe shkreses nr. 1122/4-185-191 Prot., date 17.12.2019 “Lajmerim per ekzekutim vullnetar”. 2. Marrjen e mases se sigurimit te padise duke pezulluar veprimet permbarimore.
Relatori:Enkelejda Metaliaj (Softa)
Dt.e regjistrimit: 13-02-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-00825-86-2020
Paditës:Dede Paplekaj
I paditur:Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes se Territorit prane Bashkise Kamez
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane
Objekti:Shfuqizimin teresisht te aktit administrative nr.10 date 15.01.2020 lenda: Vendim per prishjen e objektit te kunderligjshem (nr. serie 0000280) si I pa bazuar ne ligj dhe ne prova)Shfuqizimin teresisht te aktit administrativ Nr. 02 date 15.01.2020 lenda: Vendim per denim me gjobe ne vleren 500.000 leke (nr. serie 0000002) si i pabazuar ne ligj dhe ne prova. 3. Sigurimin e padise duke urdheruar pezullimin e zbatimit te administrativ Nr. 10 date 15.01.2020 lenda: Vendim per prishjen e objektit te kunderligjshem (nr. serie 0000280) meqenese na shkaktohen deme dhe pasoja te pariparueshme dhe te pakthyeshme bazuar ne prova me shkrese.
Relatori:Enkelejda Metaliaj (Softa)
Dt.e regjistrimit: 09-03-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31132-00720-86-2020
Paditës:Jorgo Varfi, Stefan Grillo
I paditur:Drejtoria Vendore e Agjencise Shteterore te Kadastres
Palë të treta:Ernestina Shtino, Serxho Mazreku
Objekti:Konstatimin e paligjshmerise se veprimit administrativ absolutisht te pavlefshem te ish Zyres Vendore te Regjistrimit te Paluajtshme Durres, sot Drejtoria Vendore e Agjencise Shteterore te Kadastres Durres, ne lidhje me nxjerrjen me date 08.02.2016 te certificates se pronesise ne emer te shtetasve Ernestina Shtino dhe Sergjio Mazreku per pasurine e paluajtshem nr.46/35, ZK 8518, Durres, regjistruar ne vol.31, fq.129 dhe anullimin e kesaj certifikate. 2.Marrjen e mases se sigurimit padise ate te bllokimit apo te pezullimit te tjertesimit te pasurise nr.46/35, ZK 8518, Durres regjistruar ne vol.31, fq.129 te DVSHAK Durres, ose te vendosjes se sekuestros konservative te kesaj pasurie deri ne perfundim te gjykimit te kesaj ceshtje.
Relatori:Enkelejda Metaliaj (Softa)
Dt.e regjistrimit: 02-03-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31134-00420-86-2020
Paditës:Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore te Kadastres
I paditur:Komisioneri per Mbrojtjes nga Diskriminimi
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr. 168, date 1.8.11.2019 te Komisionerit per Mbrojtjen nga Pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr. 168, date 18.11.2019 te Komisionerit per Mbrojtjen nga Iiskriminimi. Pagimin e shpenzimeve gjyqesore.
Relatori:Enkelejda Metaliaj (Softa)
Dt.e regjistrimit: 10-02-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31134-00420-86-2020
Paditës:Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore te Kadastres
I paditur:Komisioneri per Mbrojtjes nga Diskriminimi
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr. 168, date 1.8.11.2019 te Komisionerit per Mbrojtjen nga Pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr. 168, date 18.11.2019 te Komisionerit per Mbrojtjen nga Iiskriminimi. Pagimin e shpenzimeve gjyqesore.
Relatori:Enkelejda Metaliaj (Softa)
Dt.e regjistrimit: 10-02-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-00894-86-2020
Paditës:Shoqata Shqiptare e Energjise se Rinovueshme AREA
I paditur:Bashkia Kukes
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin e pjesshem te aktit normativ, Vendimit Nr.53 date 24.12.2019 te Keshillit Bashkiak Kukes, per piken 11.4.2 te tij. – Marrjen e mases per sigurimin e padise, nepermjet Pezullimit te zbatimit te Vendimit Nr.53 date 24.12.2019 te Keshillit Bashkiak Kukes, ne lidhje me detyrimin e pagimit te tarifave “tarifa per mbrojtjen dhe permiresimin e mjedisit”, parashikuar ne piken 11.4.2 te tij.
Relatori:Bari Shyti
Dt.e regjistrimit: 30-04-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31159-00847-86-2020
Paditës:Mirsida Murataj, Ardit Loloci,Renato Ziu
I paditur:Qendra e Botimeve Zyrtare, Ministria e Drejtesise
Palë të treta:Komisioneri per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, Avokatura e Shtetit
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise te aktit normativ Urdher Nr.990 date 04.02.2016 “Per Miratimin e Regjistrit te Profesionit te Permbaruesve Gjyqesore Private” te Ministrit te Drejtesise si pasoje e mungeses se publikimit ne Fletoren Zyrtare sipas ligjit nga Qendra e Botimeve Zyrtare
Rregullimin e pasojave ne drejtim te paditesave si rezultat i zbatimit te gabuar te parashikimeve ligjore
Marrja e mases se sigurimit te padise duke vendosur pezullimin e zbatimit te aktit “Urdher i Ministrit te Drejtesise Nr.990, date 04.02.2016 “Per Miratimin e Regiistrtt te Profesionit te Permbaruesve Gjyqesore Private” deri ne perfundimin ne themel te gjykimit te kesaj çeshtje 4. Shpenzimet giyqesore, avokatore etj, te paditurit
Relatori:Rilinda Selimi
Dt.e regjistrimit: 28-04-2020
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:27,085
< Para 12700 2701 2702 2703 27042709 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·