Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1
22722 2723 2724 Pas >
Nr. total i rekordeve:27,235
Dt.e Vendimit:25-11-2021
Akti:31025-04076-86-2017
Paditës:Shazivar Dervishi
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
Palë të treta:Komuna Kashar, Abdulla Xhameta, Dire Dervishi, Ornela Dervishi, Bledar Dervishi, Alban Dervishi, Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrimi i ZRPP-Tirane te beje regjistrimin e Aktit Administrativ, Akti i Marrjes se Tokes ne Pronesi (AMTP), ne emer te paditesit si kryefamiljar i familjes bujqesore bazuar ne ligjin 7501, date 19.07.19991 “Per Token”.
Dt.e regjistrimit: 26-07-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:01-12-2021
Akti:31015-00863-86-2016
Paditës:“Alb Italia Construzioni” shpk
I paditur:Keshilli i Ministrave te Republikes se Shqiperise, Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike OSHEE Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Ministria e Ekonomise Tregetise Turizmit dhe Energjitikes }
Objekti:Konstatimi absolutisht te pavlefshem te Aktit Administrativ: Vendimit Nr. 122, dt. 04.03.2004, te Keshillit te Ministrave, si dhe te vendimit nr. 1108, dt. 30.07.2008 te Keshillit te Ministrave, pjeserisht, ne lidhje me pasurine me nr. 4/148, zona kadastrale 8523, Elbasan, ne listen e inventarizimit te pronave shteterore bashkangjitur ketyre vendimeve
Dt.e regjistrimit: 25-02-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:01-12-2021
Akti:31025-02292-86-2016
Paditës:Prefekti i Qarkut Tirane
I paditur:Hekuran Aga, Bihane Aga, Vangjel Aga
Palë të treta:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane }
Objekti:Shfuqizimin e pjesshem te aktit te marrjes se tokes bujqesore ne pronesi nr 10 date 30.07.1992 me siperfaqe 11 206 m2 ne emer te familjes bujqesore perfaqesuar nga z.Hekuran Aga per siperfaqen 6256 m2 . Kthimin ne pronesi shtet te siperfaqes prej 6256 m2 rregjistruar ne ZVRPP pasurine 17/20 vol 1 faqe 49 zk 3784 me siperfaqe 9000 m2 ) nga pasuria 17/20 i mbetet subjektit 2744 )
Dt.e regjistrimit: 13-05-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:01-12-2021
Akti:31025-06427-86-2016
Paditës:Shoqeria “Skenderi G” shpk?
I paditur:Inspektoriati Shteteror Teknik Industrial
Palë të treta:Bashkia Tirane, Drejtoria e Pergjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial te urdheroje konstatimin e parashkrimit te denimeve administrative: Vendim gjobe nr. 22 Prot date 29.12.2009 te IQT (sot ISHTI)Vendim gjobe nr. 124 Prot date 15.01.2010 te IQT (sot MITI) Vendim gjobe nr. 689 Prot date 19.03.2010 te IQT (sot 1SHTI) Vendim gjobe nr. 1223 Prot date 26.04.2010 te IQT (sot ISHTI)
Dt.e regjistrimit: 30-12-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:01-12-2021
Akti:31011-00141-86-2017
Paditës:Klodian Rrapollari
I paditur:Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit Tirane, Inspektoriati Kombetar i Mbrojtjes se Territorit Sarande
Palë të treta:}
Objekti:Anullimin e akteve Administrative si me poshte Vendimit per denimin me gjobe nr. 24 date 18.03.2016 me numur serie 0000085 dhe denimin e tij 500.000 leke gjobe, ndaj paditesit Klodian Rrapollan. Vendimit per prishjen e objektit te kunderligjshem nr. 25 date 08.03.2016 me numur serie 0001225, ndaj paditesit Klodian Rrapollari.
Dt.e regjistrimit: 17-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:01-12-2021
Akti:31107-00408-86-2017
Paditës:Ferit Kuqi
I paditur:Bashkia Lushnje
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur per demshperblim per zgjidhje te menjehershme te pajustifikuar te kontrates se punes nga punedhenesi, ne vleren e 12 (dymbedhjete) pagave mujore Detyrimin e pales se paditur per demshperblim per mosrespektimin e afatit te njoftimit ne vleren e 3 (tre) paga mujore. Detyrimin e pales se paditur per demshperblim per shkelje te procedures se zgjidhjes se kontrates, ne vleren e (dy) pagave mujore. Detyrimin e paleve te paditura per shperblimin per vjetersine ne vleren e 3.5 tre e gjysme paga mujore. Detyrimin e pales se paditur per te paguar lejen e zakonshme ne vleren e 1 (nje) page mujore. Detyrimin e pales se paditur te paguajne ne total 21.5 (njezet e nje e gjysem) paga mujore, me vleren e 32.000 (tridhjete e dy mije) leke paga mujore bruto, demshperblim ne vleren totale 688.000 (gjashteqind e tetedhjete e tete mye) leke, urdherimi i ekzekutimit brenda nje afati prej 6 (gjashte) muaj
Dt.e regjistrimit: 01-02-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:01-12-2021
Akti:31026-00189-86-2017
Paditës:Frederik Beribashi p.f
I paditur:Dega e Doganes Tirane, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Kundershtimi i vendimeve nr 339, 340, 341 date 29.04.2016 te Deges se Doganes Tirane, si dhe i vendimit nr 15722/6 prot, date 19.07.2016 te Drejtorise se Doganave per lenien ne fuqi te tyre si dhe rregullimin e pasojave qe vijne prej tyre.
Dt.e regjistrimit: 19-01-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:01-12-2021
Akti:31147-05429-86-2017
Paditës:Ismail Pellumbi
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane}
Objekti:Anullimin e aktit administrativ nr 308/3 date 01.03.2017 te Deges se Perfitimeve prane DRSSH Diber, si akt i pabazuar ne ligje dhe prova. -Perfitimin e pensionit te plote sipas vendimit nr .308 date 12.05.2013 te Deges se Perfitimeve prane DRSSH Diber.
Dt.e regjistrimit: 01-11-2017

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:01-12-2021
Akti:31146-00013-86-2020
Paditës:Odise Caci, Ciljeta Caci, Josif Caci
I paditur:Bashkia Permet
Palë të treta:Shqiponja Bektashi}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te demshperblej paditesin e mitur Odhise Caci per demin pasuror dhe jo pasur (biologjik, moral dhe ekzistencial) si rezultat i veprimeve te paligjshme me pasoje demtimin e perhershem te shendetit. Detyrimin e pales se paditur te demshperblej paditesen ciljeta Caci per demin pasuror dhe jo pasur (moral dhe ekzisiencial) si rezultat i veprimeve te paligjshme me pasoje demtimin e perhershem te shendetit te femijes se saj te mitur Odhise Caci. Detyrimin e pales se paditur te demshperblej paditesin Josif Caci per demin pasuror dhe jo pasur (moral dhe ekzistencial) si rezultat i veprimeve te paligjshme me pasoje demtimin e perhershem te shendetit te femijes se tij te mitur Odhise Caci. Per paditesin Odhise Caci kerkoj qe masa e demshperblimit ne total te jete 7.755.850 leke, per paditesen ciljeta Caci masa e demshperblimit ne total te jete ne masen 4.443.426 leke po ashtu edhe per paditesin Josif Caci ne total te jete ne masen 4.443.426 leke. Ne total per te tre paditesit te jete ne masen 16.642.720 leke. Detyrimin e pales se paditur te paguaj shpenzime gjyqesore (ekspertet shpezimet avokatie) si dhe interesat bankare sipas indeksimit te cmimeve deri ne likujdimin perfundimtar te detyrimit.
Dt.e regjistrimit: 09-01-2020

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:01-12-2021
Akti:31025-05399-86-2016
Paditës:Festim Bellaj
I paditur:Agjencia e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave Ndertimeve Informale, Drejtoria Vlore, Irena Bellaj
Palë të treta:Avokatura e Shtetit}
Objekti:Detyrim per vazhdimin ne emrin tim te procedures se legalizimit te objektit informal te deklaruar per legalizim me kerkesen nr. 25 prot , date 14.06.2013. Pezullim i procedurave te legalizimit deri ne zgjidhjen e konfliktit.
Dt.e regjistrimit: 27-10-2016

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:27,235
< Para 1
22722 2723 2724 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·