Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 52723
2724 Pas >
Nr. total i rekordeve:27,235
Dt.e Vendimit:11-11-2014
Akti:3917
Paditës:Rajmonda Leka
I paditur:Sherbimi Social Shteteror
Palë të treta:MMSR}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 19-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-11-2014
Akti:3709
Paditës:Xhemali cangu
I paditur:Ministria e Mbrojtjes
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane}
Objekti:Kerkohet ndryshimi pjeserisht I urdherit te Ministrit te Mbrojtjes nr.913 date 05.06.2012 ?Per daljen ne rezerve? rikthim ne pune
Dt.e regjistrimit: 14-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-11-2014
Akti:3704
Paditës:Olger Baraku
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e pjesshem te aktit administrativ vendimit nr.20954/7 prot date 30.12.2013 konstatimin e pavlefshmerise absolute te urdherit te pezullimit nr.20954/1 date 21.11.2013 detyrimin per demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 14-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-11-2014
Akti:3739
Paditës:Mirel Beshiku
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor, Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te demshperblej per prishjen e kontrates se punes
Dt.e regjistrimit: 15-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-11-2014
Akti:3828
Paditës:Paskal Milo
I paditur:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore
Palë të treta:}
Objekti:Detyrim per regjistrim pasurie te paluajtshme
Dt.e regjistrimit: 16-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-11-2014
Akti:3867
Paditës:Prefekti I Qarkut Tirane
I paditur:Remzi Elezi
Palë të treta:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme}
Objekti:Deklarimin e pavleshmerise dhe shfuqizimin e Aktit te Marrjes se Tokes ne Pronesi nr.917 date 18.02.1995 kthimin e pasurise nr.65/87 vol 15 faqe 23 ZK 3501 detyrimin per pagim te shumes per pjesen e shitur te tokes
Dt.e regjistrimit: 19-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-11-2014
Akti:3906
Paditës:Xhuvanaq Kolezi
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Rillogaritje mase pensioni te parakohshem
Dt.e regjistrimit: 19-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-05-2014
Akti:3418
Paditës:Tixhe Bajrami
I paditur:DRSSH Shkoder
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e aktit administrativ vendimit nr.139 dt.20.27.2012 detyrim llogaritje per perfitim pensioni
Dt.e regjistrimit: 06-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:11-05-2014
Akti:3418
Paditës:Tixhe Bajrami
I paditur:DRSSH Shkoder
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e aktit administrativ vendimit nr.139 dt.20.27.2012 detyrim llogaritje per perfitim pensioni
Dt.e regjistrimit: 06-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3782
Paditës:Bledar Tuzi
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve
Palë të treta:}
Objekti:Pavlefshmeri e plote relative e aktit administrativ per detyrimet nr.23110/1 prot date 24.04.2012 e DRT Tirane pavlefshmeri relative e aktit administrativ nr.11221/1 prot date 30.05.2012 te Drejtorise se Apelimit
Dt.e regjistrimit: 15-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:27,235
< Para 1 2 3 4 52723
2724 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·