Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 13296 3297 3298 3299 33003385 Pas >
Nr. total i rekordeve:33,847
Akti:31138-01219-86-2019
Paditës:Indrit Korbi
I paditur:
Palë të treta:Autoriteti Kombetar i Ushqimit, Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombetar te Ushqimit Qarku Tirane, Departamenti i Administrates Publike, Avokati i Shtetit
Objekti:Rivendosje ne afat te te drejtes se ushtrimit te kerkese padise per kundershtimin e urdhrit nr. 3983/1 port date 30/09/2016 te Drejtorit te Pergjithshem te Autoritetit Kombetar te Ushqimit dhe vendimin nr. 3983 date 30/09/2016 te Komisionit te Disiplines i Autoritetit Kombetar te Ushqimit.
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31162-01220-86-2019
Paditës:Oltion Gjoni
I paditur:Drejtoria Vendore e Policise Tirane, Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Palë të treta:
Objekti:1. Anullimin e Vendimit Nr.95 date 14.02.2018 “Per pezullimin disiplinor” si akt administrativ i nxjere ne kundershtim me ligjin. 2. Detyrimin e Pales se Paditur, Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit dhe Drejtoria Vendore e Policise Tirane, te me trajtoje financiarisht duke me paguar pagat e papaguara nga data 14.02.2018 deri ne daten 09.10.2018. 3. Detyrimin e te paditurve te paguajne shpenzimet gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-01221-86-2019
Paditës:Shkendi Kadria
I paditur:Drejtoria Vendore e Policise Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit prane Ministrise se Puneve te Brendshme
Objekti:Shfuqizimi i aktit administrativ, vendimit nr. 29421, date 20.12.2018 ?Per gjobitjen ne masen 40.000 leke si dhe anullimi I Lejes se Drejtimit (TR005255).
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-01222-86-2019
Paditës:Erlind Sheshori
I paditur:Drejtoria Vendore e Policise Tirane, Organi Administrativ prane saj
Palë të treta:Avokatura e Shtetit prane Ministrise se Brendshme
Objekti:1.Shfuqizimi i Vendimit nr. 28285 date 03.12.2018, te Organit Aministrativ prane Drejtorise Vendore te Policise Tirane. 2.Kthimin e lejes se drejtimit. 3.Dhenien e vendimit me ekzekutim te perkohshem.
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31145-01223-86-2019
Paditës:Hamide Dajti
I paditur:Zyra e Gjendjes Civile Njesia Bashkiake nr.1 prane Bashkise Tirane, Zyra e Gjendjes Civile prane Prefektit te Qarkut Tirane
Palë të treta:
Objekti:1. Konstatimin e pavertetesise se datave/muajve/vitit te lindjes 02.02.1956 dhe 02.09.1957 ne regjistrin themeltar te shtetasve nr.1264 Gjendja Civile Shkoze, Njesia Administrative nr.1 prane Bashkise Tirane, duke I deklaruar si te pasakta dhe njohjen e vertetesise se dates 01.09.1957 sipas certifikates se lindjes marre nga Akti I Lindjes. 2. Detyrimin e paleve te paditura per te saktesuar rubriken e datelindjes ne regjistrat qe ata kane ne administrim per Hamide Hysen Dajti.
Dt.e regjistrimit: 01-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-01241-86-2019
Paditës:Krenar Gishto
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit, Drejtoria Vendore e Policise Berat
Palë të treta:
Objekti:1.Shfuqezimin teresisht te aktit administrativ vendimit Urdherit Nr.1361/3 date 12.11.2018 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit. 2.Trajtimin financiar qe nga momenti i zbatimit te urdherit Nr.1361/3 date 12.11.2018 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit.
Dt.e regjistrimit: 02-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31146-01242-86-2019
Paditës:Agron Zykaj
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit, Tirane, Policia Vendore Vlore?
Palë të treta:Komisioneri per Mbrojtjen nga Diskriminimi Tirane, Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Vlore
Objekti:1-Konstatimi i faktit te Diskriminimit nga i padituri DPPSh dhe Drejtoria Vendore Policise Vlore. 2- Ndreqja e paligjshmerise dhe pasojave te ardhura, duke me kthyer ne vendin e meparshem te punes, ne ate te Specialistit te Salles Operative dhe te Emergjencave, Vlore, ose ne nje detyre tjeter te barasvlefshme me te. 3-Detyrimi i pales se paditur te me shperbleje demet pasurore dhe jo pasurore, qe kane ardhe nga fitimi i munguar, prej mospagimit te pages se Specialistit te Salles Vendore te Policise, Vlore, dhe te tjera te arsyeshme dhe te domosdoshme, deri ne kthiminvne vendin e meparshem te punes. Detyrimi i te paditurit te me demshperblej per dy vite te padhena te pensionit te parakohshem dhe per te me licensuar si Drejtues dhe punonjes i ShPSF. 4- Vendosja e mases se sigurimit te Padise sipas kerkeses apeluese dhe pranimit te saj, date 2.7.2018.
Dt.e regjistrimit: 02-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31139-01243-86-2019
Paditës:Lirije Shehu
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Kukes?
Palë të treta:
Objekti:Detyrimin e pales se paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shogerore Kukes per ti kthyer paditeses shumen e mbajtur padrejtesisht te pensionit mujor qe nga momenti i ndalimit date 01/10/2015 e deri ne ekzekutim te vendimit. Detyrimin e DRSSH Kukes ti paguaje ne vazhdimesi paditeses pensionin mujor te pleqerise si nene me shume femije. Detyrimin e DRSSH Kukes ti paguaje paditeses shumen qe rezulton nga indeksimi i pensionit te pleqerise si nene me shume lemije nga data e ndalimit 01/10/2015 e ne vazhdimesi sipas akteve nenligjore te dala per rritjen dhe indeksimin e pensioneve .
Dt.e regjistrimit: 02-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31156-01244-86-2019
Paditës:Mjaftime Lagji
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Vlore
Palë të treta:
Objekti:Kundershtim I Vendimit nr.1032 date 06/07//2018 I Komisionit Qendror te Ankimimit Tirane siaps shkreses nr.prot 3612/3 date 02/08/2018.
Dt.e regjistrimit: 02-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31160-01245-86-2019
Paditës:Gjinovefa Gaba
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Vlore, Insituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:
Objekti: Anullimin e Aktit Administrativ/ Vendimit Nr. 2729/1, date 19.06.2018 te DRSSH Vlore. -Anullimin e Aktit Administrativ/ Vendimit Nr.1380, date 19.09.2018 te Instituti te Sigurimeve Shoqerore Tirane. -Caktimin si moshe e daljes ne pension te pleqerise per paditesen, moshen 65 vjec, referuar ligjit nr. 9877, date 18.02.2008 “Per organizimin e pushtetit gjyqesor”, ligj i zbatushem per shkak te funksionit apo detyres se gjyqtarit. -Detyrimin e pales se paditur DRSSH Vlore te percaktoje masen e pensionit te pleqerise per paditesen bazuar ne moshen e daljes ne pension 65 vjec dhe t’i ktheje diferencen e pensionit te pleqerise, nga data e lindjes se te drejtes 04.12.2017, duke vijuar te llogaritet detyrimi deri ne ekzekutim te plote te vendimit qe do to jape gjykata. -Detyrimin e pales se paditur qe te paguaje shpenzimet gjyqesore sikurse jane bere.
Dt.e regjistrimit: 02-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:33,847
< Para 13296 3297 3298 3299 33003385 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·