Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 13383 3384 3385 3386 33873467 Pas >
Nr. total i rekordeve:34,663
Akti:31152-02288-86-2019
Paditës:Shoqeria “DEN&EN” sha?
I paditur:Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial?
Palë të treta:Avokatura e Shtetit?
Objekti:1.Deklarimi i pavlefshmerise se titullit ekzekutiv Akt Administrativ Vendim Gjobe Nr.Prot.3098, date 30.03.2016 leshuar nga ISHTI; 2.Konstatimi i parashkrimit te Aktit Administrativ Vendim Gjobe Nr.Prot.3098, date 30.03.2016 leshuar nga ISHTI; 3.Detyrimin e paleve te paditura te paguajne shpenzimet gjyqesore dhe avokatore.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02289-86-2019
Paditës:Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG shpk
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore, Tirane, Drejtoria e Apelimit Tatimor, prane Ministrise se Financave
Palë të treta:
Objekti:A. Shfuqizimin e pjesshem te aktit administrative vendimi I Drejtorise se Apelimit Tatimor nr.3560/2 prot date 08.11.2018, njoftuar ne date 21.11.2018, lidhur me: 1. Detyrimin per TVSH per periudhat: janar 2013 ne masen 70,447 leke dhe gjoben korresponduese 15,428 leke; shkurt 2013 ne masen 91,317 leke dhe gjoben korresponduese 19,998 leke; mars 2013 ne masen 98,385 leke dhe gjoben korresponduese 21,546 leke; pril 2013 ne masen 76,760 leke dhe gjoben korresponduese 16,811 leke; maj 2013 ne masen 90,897 leke dhe gjoben korresponduese 19,906 leke; korrik 2013 ne masen 73,583 leke dhe gjoben korresponduese 16,115 leke; gusht 2013 ne masen 7,628 leke dhe gjoben korrieponduese 1,671 leke; shtator 2013 ne masen 85,946 leke dhe gjoben korrisponduese 18,822 leke; tetor 2013 ne masen 68,762 leke dhe gjoben korrisponduese 15,059 leke; nentor 2013 ne masen 44,435 leke dhe gjoben korrisponduese 9,731 leke; dhjetor 2013 ne masen 108,799 leke dhe gjoben korrisponduese 23,827 leke; janar 2014 ne masen 287,493 leke dhe gjoben korrisponduese 62,961 leke; mars 2014 ne masen 46,000 leke dhe gjoben korrisponduese 10,074 leke; prill 2014 ne masen 45,667 leke dhe gjoben korrisponduese 10,001 leke; maj 2014 ne masen 91,333 leke dhe gjoben korrisponduese 20,002 leke; korrik 2014 ne masen 106,083 leke dhe gjoben korrisponduese 23,232 leke; gusht 2014 ne masen 90,000 leke dhe gjoben korrisponduese 19,710 leke; tetor 2014 ne masen 89,167 leke dhe gjoben korrisponduese 19,527 leke; nentor 2014 ne masen
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31157-02290-86-2019
Paditës:Shoqeria “Hobeli” shpk
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Korce
Palë të treta:
Objekti:1.Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ “Njoftim vleresimi per detyrimet tatimore” nr. 11 463 Prot date 22.06.2011. 2.Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ “Njoftim vleresimi per detyrimet tatimore” nr. 11 829 Prot date 27.06.2011. 3.Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ Gjobe nr. 0059463 date 02.08.2011. 4.Shfuqizimin e Urdher Bllokimit te llogarive Bankare nr. 9909 Prot date 06.06.2018 te Drejtorise se Mbledhjes se Borxhit ne Drejtorine Rajonale Tatimore Korce”.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02291-86-2019
Paditës:“Renova” shpk
I paditur:Dega e Doganes Kapshtice, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Palë të treta:
Objekti:1. Shfuqizimin e deklarates doganore te rivleresimit nga autoriteti doganor te Deges se Doganes Kapshtice R11026, date 03.08.2018; 2. Shfuqizimin e aktit administrativ vendimit Nr.90, date 01.09.2018 te Deges se Doganes Kapshtice, njohjen e vleres reale te transaksionit; 3. Kthimin e shumes se paguar ne vleren 16.700 leke si vlere shtese e paguar si pasoje e rivleresimit doganor; 4. Detyrimin e pales se paditur te paguaje shpenzimet gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31146-02292-86-2019
Paditës:“Pinderi” shpk
I paditur:Bashkia Pogradec
Palë të treta:Komisioni i Prokurimit Publik [Person i Trete] Kontrolli i Larte i Shtetit
Objekti:Shperblim demi jashtekontraktor ne shumen prej 5.592.359 leke, shpenzimet e percaktimit te demit ne shumen prej 36.000 leke te ekspertit vleresues Renato cunoti, plus vlera prej 10.000 leke eksperti Inxh. Hasan Cani.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31140-02293-86-2019
Paditës:Shoqeria Ndertimore “Krek shpk”
I paditur:Drejtoria e ALUIZNI-t Korce
Palë të treta:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Pogradec
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te ndryshoje Vendimin nr. 523 date 30.06.2017 nepermjet te cilit eshte vendosur te kualifikohej per legalizim ne emer te ALUIZNIT Korce objekti i ndertuar nga paditesi, duke kualifikuar per legalizim ne emer te paditesit “Krek sh.p.k”. Detyrimin per ndryshimin e lejes se legalizimit nr. 1121252 date 06.07.2017 ku eshte vendosur qe objekti te legalizohet ne emer te Aluizni duke legalizuar objektin ne emer te shoqerise ndertuese “Krek sh.p.k”. Sigurimin e padise duke pezulluar kryerjen e veprimeve nga ZVRPP Pogradec per leshimin e “certifikatave per vertetim pronesie” per subjektet qe kane kontrata porosie apo kontrata sipermarje ne kete objekt deri ne perfundim te gjykimit.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31021-01313-86-2016
Paditës:Eurela Mujaj
I paditur:
Palë të treta:Universiteti Luigj Gurakuqi Fakulteti Drejtesise
Objekti:Marrja e mases se sigurimit te padise duke vendosur pezullimin e ekzekutimit te vendimit te Komisionit Ad-Hoc shpallur ne faqen e Web-it te Fakultetit Juridik Shkoder, per kanditatet fitues
Dt.e regjistrimit: 24-03-2016
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31141-02303-86-2019
Paditës:Kosta Jani
I paditur:Keshilli i Qarkut Korce
Palë të treta:
Objekti:1.Detyrimin e Organit Publik Institucionit te Keshillit te Qarkut Korce I cili nepermjet Njesise se Menaxhimit te Burimeve Njerezore te kryeje veprimin administrativ te detyruar por te urdheruar nga ligji qe eshte nxjerrja e aktit administrativ te refuzuar deri tani dhe ne menyre te heshtur me gjithe kerkesat e herepashereshme per nje kohe relativisht te pajustifikueshme per organin publik, akt administrativ ne zbatim te urdherimeve te dispozitivit te vendimit gjyqesor te formes se prere qe eshte titulli ekzekutiv nr. 174 date 02.04.2015 duke patur si mbeshtetje ligjore kerkesat urdheruese te nenit 66/1 te ligjit nr. 152/2013 “Per Nenpunesin Civil” si nen ekskluziv qe percakton procedurat per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore te formes se prere, akt i nevojshem per mbrojtjen e te drejtave dhe interesave te mia si padites dhe te drejtat kushtetuese qe burojne nga neni 42 i Kushtetutes si dhe nenit 6 te Konventes se te Drejtave te Njeriut te drejta te cenuara deri tani per nje proces te rregullt ligjor. 2.Sigurimin e padise duke urdheruar nxjerrjen urgjente te aktit administrativ ne zbatim te titullit ekzekutiv nr. 174 date 02.04.2015 nepermjet nenit 66/1 te ligjit nr. 152/2013 akt i kerkuar ne piken 1 te objektit te padise pasi cdo vonese ne nxjerrjen e tij do te sillte pasoja te renda dhe te pariparueshme ne zbatim te dispozitivit te ketij titulli ne kushtet e daljes time ne pension duke kerkuar dhe nderhyrjen e gjykate nepermjet nenit 66,67 e vijues te ligjit nr 49/2012.
Dt.e regjistrimit: 11-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-02304-86-2019
Paditës:Albert Hoxhallari
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin teresisht te vendimit nr. 406 date 17.09.2018 “Per dhenie mase disiplinore” nje punonjesi policie “Perjashtim nga policia”, te Urdhrit nr. 2810 date 25.10.2018 per perjashtimin nga policia e shtetit te nje punonjesi policie si dhe detyrimin e pales se paditur te riktheje ne pune paditesin.
Dt.e regjistrimit: 11-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-02305-86-2019
Paditës:Tomor Turka
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim te urdherit nr.2751 date 25.09.2018 te Drejtorit te Pergjithshem te Policise se Shtetit. Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me 50 paga mujore si rezultat i demit te shkaktuar nga akti i paligjshem.
Dt.e regjistrimit: 11-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:34,663
< Para 13383 3384 3385 3386 33873467 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·