Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1
23383 3384 3385 Pas >
Nr. total i rekordeve:33,847
Akti:31152-02288-86-2019
Paditës:Shoqeria “DEN&EN” sha?
I paditur:Inspektoriati Shteteror Teknik dhe Industrial?
Palë të treta:Avokatura e Shtetit?
Objekti:1.Deklarimi i pavlefshmerise se titullit ekzekutiv Akt Administrativ Vendim Gjobe Nr.Prot.3098, date 30.03.2016 leshuar nga ISHTI; 2.Konstatimi i parashkrimit te Aktit Administrativ Vendim Gjobe Nr.Prot.3098, date 30.03.2016 leshuar nga ISHTI; 3.Detyrimin e paleve te paditura te paguajne shpenzimet gjyqesore dhe avokatore.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02289-86-2019
Paditës:Shoqeria Sherbimi Permbarimor ZIG shpk
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore, Tirane, Drejtoria e Apelimit Tatimor, prane Ministrise se Financave
Palë të treta:
Objekti:A. Shfuqizimin e pjesshem te aktit administrative vendimi I Drejtorise se Apelimit Tatimor nr.3560/2 prot date 08.11.2018, njoftuar ne date 21.11.2018, lidhur me: 1. Detyrimin per TVSH per periudhat: janar 2013 ne masen 70,447 leke dhe gjoben korresponduese 15,428 leke; shkurt 2013 ne masen 91,317 leke dhe gjoben korresponduese 19,998 leke; mars 2013 ne masen 98,385 leke dhe gjoben korresponduese 21,546 leke; pril 2013 ne masen 76,760 leke dhe gjoben korresponduese 16,811 leke; maj 2013 ne masen 90,897 leke dhe gjoben korresponduese 19,906 leke; korrik 2013 ne masen 73,583 leke dhe gjoben korresponduese 16,115 leke; gusht 2013 ne masen 7,628 leke dhe gjoben korrieponduese 1,671 leke; shtator 2013 ne masen 85,946 leke dhe gjoben korrisponduese 18,822 leke; tetor 2013 ne masen 68,762 leke dhe gjoben korrisponduese 15,059 leke; nentor 2013 ne masen 44,435 leke dhe gjoben korrisponduese 9,731 leke; dhjetor 2013 ne masen 108,799 leke dhe gjoben korrisponduese 23,827 leke; janar 2014 ne masen 287,493 leke dhe gjoben korrisponduese 62,961 leke; mars 2014 ne masen 46,000 leke dhe gjoben korrisponduese 10,074 leke; prill 2014 ne masen 45,667 leke dhe gjoben korrisponduese 10,001 leke; maj 2014 ne masen 91,333 leke dhe gjoben korrisponduese 20,002 leke; korrik 2014 ne masen 106,083 leke dhe gjoben korrisponduese 23,232 leke; gusht 2014 ne masen 90,000 leke dhe gjoben korrisponduese 19,710 leke; tetor 2014 ne masen 89,167 leke dhe gjoben korrisponduese 19,527 leke; nentor 2014 ne masen
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31157-02290-86-2019
Paditës:Shoqeria “Hobeli” shpk?
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Korce
Palë të treta:
Objekti:1.Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ “Njoftim vleresimi per detyrimet tatimore” nr. 11 463 Prot date 22.06.2011. 2.Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ “Njoftim vleresimi per detyrimet tatimore” nr. 11 829 Prot date 27.06.2011. 3.Konstatimin e pavlefshmerise absolute te aktit administrativ Gjobe nr. 0059463 date 02.08.2011. 4.Shfuqizimin e Urdher Bllokimit te llogarive Bankare nr. 9909 Prot date 06.06.2018 te Drejtorise se Mbledhjes se Borxhit ne Drejtorine Rajonale Tatimore Korce”.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02291-86-2019
Paditës:“Renova” shpk
I paditur:Dega e Doganes Kapshtice, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Palë të treta:
Objekti:1. Shfuqizimin e deklarates doganore te rivleresimit nga autoriteti doganor te Deges se Doganes Kapshtice R11026, date 03.08.2018; 2. Shfuqizimin e aktit administrativ vendimit Nr.90, date 01.09.2018 te Deges se Doganes Kapshtice, njohjen e vleres reale te transaksionit; 3. Kthimin e shumes se paguar ne vleren 16.700 leke si vlere shtese e paguar si pasoje e rivleresimit doganor; 4. Detyrimin e pales se paditur te paguaje shpenzimet gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31146-02292-86-2019
Paditës:“Pinderi” shpk
I paditur:Bashkia Pogradec
Palë të treta:Komisioni i Prokurimit Publik [Person i Trete] Kontrolli i Larte i Shtetit
Objekti:Shperblim demi jashtekontraktor ne shumen prej 5.592.359 leke, shpenzimet e percaktimit te demit ne shumen prej 36.000 leke te ekspertit vleresues Renato cunoti, plus vlera prej 10.000 leke eksperti Inxh. Hasan Cani.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31140-02293-86-2019
Paditës:Shoqeria Ndertimore “Krek shpk”
I paditur:Drejtoria e ALUIZNI-t Korce
Palë të treta:Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Pogradec
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te ndryshoje Vendimin nr. 523 date 30.06.2017 nepermjet te cilit eshte vendosur te kualifikohej per legalizim ne emer te ALUIZNIT Korce objekti i ndertuar nga paditesi, duke kualifikuar per legalizim ne emer te paditesit “Krek sh.p.k”. Detyrimin per ndryshimin e lejes se legalizimit nr. 1121252 date 06.07.2017 ku eshte vendosur qe objekti te legalizohet ne emer te Aluizni duke legalizuar objektin ne emer te shoqerise ndertuese “Krek sh.p.k”. Sigurimin e padise duke pezulluar kryerjen e veprimeve nga ZVRPP Pogradec per leshimin e “certifikatave per vertetim pronesie” per subjektet qe kane kontrata porosie apo kontrata sipermarje ne kete objekt deri ne perfundim te gjykimit.
Dt.e regjistrimit: 10-06-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31021-01313-86-2016
Paditës:Eurela Mujaj
I paditur:
Palë të treta:Universiteti Luigj Gurakuqi Fakulteti Drejtesise
Objekti:Marrja e mases se sigurimit te padise duke vendosur pezullimin e ekzekutimit te vendimit te Komisionit Ad-Hoc shpallur ne faqen e Web-it te Fakultetit Juridik Shkoder, per kanditatet fitues
Dt.e regjistrimit: 24-03-2016
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:33,847
< Para 1
23383 3384 3385 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·