Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1
23435 3436 3437 Pas >
Nr. total i rekordeve:34,361
Akti:31131-02918-86-2019
Paditës:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane?
I paditur:Zyra Permbarimore Private Real Bailiff Service
Palë të treta:
Objekti:Anullimin e veprimeve permbarimore konkretisht shkresa nr. 1630 prot. Nr. 666 regjistri, date 26.04.2019, ?Lajmerim per ekzekutim vullnetar” si dhe shkresa me nr. 1879 prot. Nr. 666 regjistri, date 14.05.2019 ?Vendimin per kalim te ekzekutimit te detyruar?. Pezullimin e menjehershem te veprimeve permbarimore.
Dt.e regjistrimit: 31-07-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:34,361
< Para 1
23435 3436 3437 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·