Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 13435 3436 3437 3438 34393576 Pas >
Nr. total i rekordeve:35,757
Akti:31131-02918-86-2019
Paditës:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane?
I paditur:Zyra Permbarimore Private Real Bailiff Service
Palë të treta:
Objekti:Anullimin e veprimeve permbarimore konkretisht shkresa nr. 1630 prot. Nr. 666 regjistri, date 26.04.2019, ?Lajmerim per ekzekutim vullnetar” si dhe shkresa me nr. 1879 prot. Nr. 666 regjistri, date 14.05.2019 ?Vendimin per kalim te ekzekutimit te detyruar?. Pezullimin e menjehershem te veprimeve permbarimore.
Dt.e regjistrimit: 31-07-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31112-02932-86-2019
Paditës:Elvis Shkodrani
I paditur:Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Financave dhe Ekonomise
Palë të treta:
Objekti:1. Detyrimin e pales se paditur te paguaje paditesin me 3 paga mujore (bruto) per mosrespektimin e afateve te njoftimit; 2. Detyrimin e pales se paditur te paguaje paditesin me 2 paga mujore (bruto) per mosrespektimin e procedures te zgjidhjes se kontrates; 3. Detyrimin e pales se paditur te paguaje paditesin me 3 paga muj ore (bruto) per vjetersi ne pune. 4. Ekzekutimi i perkohshem i vendimit.
Dt.e regjistrimit: 09-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02933-86-2019
Paditës:Nardi Jonusllari
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Autoritetit Kombetar te Ushqimit Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin teresisht te aktit administrativ vendim nr. 5835/8 date 05.10.2018 te Komisionit Disiplinor te Drejtorise se Pergjithshme te AKU Tirane. Rregullimin e pasojave juridike qe kane ardhur nga ky akt nepermjet kthimit te paditesit ne vendin e meparshem te punes si dhe pagimin e pagave, nga data e fillimit te pezullimit dhe nderprerjes se maredhenieve financiare, deri ne momentin e rifillimit te paditesit ne te njejtin pozicion.
Dt.e regjistrimit: 09-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31160-02934-86-2019
Paditës:Almir Haxhija
I paditur:Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Drejtoria Rajonale e Mjedisit Shkoder?
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Shkoder
Objekti:Anullimin e aktit administrativ te Ministrise se Mjedisit Tirane, urdhrit nr. 189, date 21.01.2014 per lirimin nga detyra te ish punemarresit Almir Haxhia; Konstatimin e zgjidhjes se kontrates se punes me efekt te menjehershem per shkaqe te pajustifikuara duke kerkuar rivendosjen ne vend te te drejtave perkatese dhe konkretisht: Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me masen e 12 (dymbedhjete) muajve per arsye te zgjidhjes se kontrates se punes ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te arsyeshme; Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me masen prej (dy) muaj per shkak te mosrespektimit te procedures se zgjidhjes s kontrates se punes; Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me masen 3 (tre paga mujore per arsye te mosrespektimit te afatit te njoftimit); Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me masen 3 (tre) paga mujore per arsye te vjetersise ne pune; Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje ne masen e 1 (nje) muaji per pushimet vjetore; Shpenzimet gjyqesore ti paguaje pala e paditur;
Dt.e regjistrimit: 09-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31140-02935-86-2019
Paditës:Jorgo Bicuni
I paditur:Agjensia Shteterore e Kadastres Drejtoria Vendore Gjirokaster
Palë të treta:Spiro Bicuni
Objekti:Detyrimin e anes se paditur te shpalli te pavlefshem (nul)Certifikaten e Pronesise +HTR te leshuar me dt 17.07.2017 per pasurine Nr.180/106 Vol 3 faqe 184 pasurise truall sip.156 m2 ndertuar 96 m2) te leshuar ne kundershtim te plote me ligjin 33/2012 Per regjistrimin e pasurive te paluajtshme dhe te lere ne fuqi Certifikaten +HTR te leshuar nga ZVRPP Nr.1066891 leshuar ne 22.04.2016.
Dt.e regjistrimit: 09-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02936-86-2019
Paditës:Zyra Permbarimore Sarande, Balil Proda
I paditur:
Palë të treta:
Objekti:1.Zevendesimi i aktit administrativ “Leje Ndertimit” qe duhet te nxirrte Bashkia Sarande ne zbatim te Vendimit Nr. 732, date 22.11.2016 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Gjirokaster dhe te Vendimit Nr. 182[31138-00302-85-2019] date 18.03.2019 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Gjirokaster “Per marrje Masash per Ekzekutim Titulli Ekzekutiv”, duke e nxjerre vete Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Gjirokaster, aktin administrativ “Leje Ndertimi” per pajisjen e paditesit Balil Proda me leje ndertimi/zhvillimi per objektin Godine Banimi dhe Sherbimesh me 2 kate nen toke, (2 kate garazhe) dhe 6 kate mbi toke plus 1 kat papafingo ne zonen pas Hotel Butrinti sipas Vendimit te KRRT Nr.3/29 Dt 06.12.2010 dhe dokumentacionit te plote te dorezuar prane Drejtorise se Urbanistikes, si e miratuar ne heshtje pas kalimit 60 ditor nga paraqitja e kerkeses, sipas Ligjit Nr.107/2014, pikes 4 neni 44. 2. “Leja e Ndertimit” te nxirret sipas aktit te ekspertimit privat te pergatitur nga ing. Mihal cavo me Nr. Licence VP. -127/1, ku eshte plotesuar formulari perkates sipas te dhenave qe gienden ne dokumentacionin tekniko ligjor.
Dt.e regjistrimit: 09-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02937-86-2019
Paditës:Vladimir Muja
I paditur:Ministria e Puneve te Brendshme, Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Shkoder
Objekti:1.Shfuqizimin e aktit administrativ ? urdhrit nr. 689/1, date 24.04.2017 “Perjashtimin nga policia e shtetit’ te punonjesit te policise; 2. Konstatimin e zgjidhjes se menjehershme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes (marredhenie pune); 3.Detyrimin e pales se paditur te me paguaje pagen per kohen e gendrimit pa pune; 4.Detyrimin e pales se paditur per dhenie demshperblimit me 1(nje) vit page per zgjidhje te menjehersihme dhe te pajustifikuar te kontrates se punes. 5.Detyrimin e te paditurit te paguaje 2(dy) muaj page per mosrespektim te procedures per largimin nga pupa; 6.Detyrimin e te paditurit te paguaje 3(tre) muaj page per mos respektim te afateve te njoftimit; 7.Detyrimin e pales se paditur te paguaje demshperblim per vjetersi ne pune prej 15 (pesembedhjete) dite ( dite cdo vit vjetersi); 8.Detyrimin e pales se paditur te paguaje shpenzimet gjyqesore; 9.Detyrimin e pales se paditur te me ktheje ne detyren e meparshme me detyre, trupe sherbimi ne Stacionin e Policise Kufitare Morine, ne Sektorin e Kufirit, ne Drejtorine Vendore te Kufirit dhe Migracionit Kukes; 10.Detyrimin e pales se paditur te me paguaje deri sa te me ktheje ne detyren e meparshme;
Dt.e regjistrimit: 09-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-02938-86-2019
Paditës:Pajtim Bushi
I paditur:Drejtoria e Policise se Shtetit Tirane, Drejtoria Vendore e Policise Shkoder
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Shkoder
Objekti:Shfuqizimin e vendimit nr. 469, date 20.10.2017 te Drejtorise se Pergfiihshme te Policise se Shtetit si dhe urdhrit nr. 1534 date 14.12.2017 te Drejtorise Vendore te Policise se Shietit ‘Per perjashtimin nga policia per nje punonjesi nga policia te inspektor Pajtim Bushi; Kthim ne vendin e meparshem te punes; Detyrimin e pales se paditur te paguaje pagen nga data e nderprerjes se amrdhenieve financiare 09.09.2017 e deri ne ekzekutimin e vendimit; Demshperblimin per largimin e padrejte nga detyra ne masen e 30 pagave mujore;
Dt.e regjistrimit: 09-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31112-02939-86-2019
Paditës:Fahrije Ademi
I paditur:Drejtoria e Sherbimit Spitalor Puke
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Shkoder
Objekti:Konstatimin e pavlefshmerise se shkeputjes se marredhenies se punes sipas shkreses numer 396 prot., date 05.09.2016 te Drejtoria e Sherbimit Spitalor Puke; Detyrimin e pales se paditur te me demshperbleje me pagen e nje viti pune, per zgjidhje te menjehershme te kontrates a se punes, pa shkage to arsyeshme, neni 153, 155/3 1 Kodit te Punes; 3 paga per mosrespektim te afatit te njoliimit, neni 143 1 Kodit te Punes; 2 paga per mosrespektim te procedures, neni 144 i Kodit te Punes; 9,5 paga mujore per vjetersine ne pune (neni 145/2 i Kodit te Punes): Shpenzimet gjyqesore pales se paditur;
Dt.e regjistrimit: 09-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-02940-86-2019
Paditës:Pandush Sinatka
I paditur:Autoriteti Kombetar i Ushqimit
Palë të treta:
Objekti:1. Shfuqizimi teresisht te aktit administrativ vendimi Nr.8192/3, date 15.01.2019, te Komisionit Disiplinor te Drejtorise se Pergjithshme te AKU Tirane; 2. Shfuqizimin teresisht te aktit administrativ urdher me Nr.8192/4, date 15.01.2019 te Drejtorit e Pergjithshem te AKU Tirane te dale ne zbatim te vendimit Nr.8192/3, date 15.01.2019 te Komisionit te Disiplines. 3. Rregullimin e pasojave juridike qe kane ardhur ky akt nepermjet kthimit te paditesit ne vendin e meparshem te punes si dhe pagimin e pagave nga data e fillimit te pezullimit dhe nderprerjes se marredhenieve financiare deri ne momentin e rifillimit te paditesit ne te njejten pozicion pune.
Dt.e regjistrimit: 09-04-2019
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:35,757
< Para 13435 3436 3437 3438 34393576 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·