Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 13681 3682 3683 3684 36853722 Pas >
Nr. total i rekordeve:37,219
Akti:31138-01535-86-2020
Paditës:Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve Tirane
I paditur:Zyra e Permbarimit Anastas Kote
Palë të treta:Avokatura e Shtetit
Objekti:Kundershtim te veprimeve permbarimore njoftuar me shkresen nr. 2260/8 Prot. date 07.11.2019 te permbaruesit gjyqesor Anastas Kote. Pushimin e ekzekutimit te titullit ekzekutiv fature tatimore nr. 18 me nr. serie 60055757 date 29.03.2018.
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31131-01536-86-2020
Paditës:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
I paditur:Permbaruesi Gjyqesor Privat Fabio Isufaj
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane
Objekti:Anullimin e veprimeve permbarimore konkretisht te shkreses me nr.1560 prot. date 11.11.2019 Urdher per venien ne sekuestro protokolluar nga DRSSH ne date 15.11.2019. Kthimin e shumes 22.800 like.
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31131-01537-86-2020
Paditës:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
I paditur:
Palë të treta:Zyra e Permbarimit DAR Gjinovefa Suli [Person i Trete] Avokatura e Shtetit
Objekti:Anullimin e veprimeve permbarimore konkretisht shkresa e dates 17.04.2019 Lajmerim per ekzekutim vullnetar’ si dhe shkresa me nr. 244 date 02.05.2019 Vendimin per kalim ne ekzekutim te detyrueshem’. Pezullimin e menjehershem te veprimeve permbarimore
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31138-01538-86-2020
Paditës:Shoqeria Tregtare Edil Centro shpk
I paditur:Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore
Palë të treta:
Objekti:Deklarimin e Pavlefshem te Titullit Ekzekutiv te Mases Administrative Nr.11052 date 18.12.2014 nga AKBN pasi detyrimi nuk ekziston. Pezullimin e veprimeve permbarimore te filluara me lajmerimin vullnetar Nr. 4312 date 11.10.2019 dhe kundershtimin e veprimeve permbarimore
Dt.e regjistrimit: 06-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31141-01752-86-2020
Paditës:Endri Prifti
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:
Objekti:Detyrimin e Bashkise Tirane qe te kryeje veprimin administrativ te refuzuar prej saj me date 30 shtator 2019 per heqjen/cregjistrimin e z. Endri Prifti nga Rregjistri i Bashkepronesise qe mbahet prej saj pas dhenies se dorehegjes se tij si anetar i Kryesise se Asamblese se Bashkepronareve dhe miratimin e doreheqjes se tij nga ana e Asamblese sBashkepronareve. Shpenzimet gjyqesore ti ngarkohen Bashkise se Tiranes
Dt.e regjistrimit: 22-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31146-01753-86-2020
Paditës:Halil Bilbili Sabri Bilbili Hamide Shehu Lejla Bilbili Makbule Agalliu Luftije Bilbili Zeliha Bilbili Isuf Bilbili Haxhi Bilbili Nuri Bilbili Rukie Bilbili Besnik Kruja Salikore Bilbili Diana Bilbili Aida Bilbili Artan Bilbili Gani Bilbili Fatmir Bilbili Sadik Bilbili Genci Myftiu Valdete Myftiu Petrit Myftiu Naile Bogdani Ram Kucana Daniela Kucana Dhurata Bilbili Bashkia Tirane
I paditur:
Palë të treta:Skender Myftiu
Objekti:Detyrimin e pales se paditur te shperbleje paditesit (bashkpronaret e pasurive nr. 10/185 4/172 4/106 4/176 1/180) ne vleren e truallit te zene nga pala paditur per efekt te zgjerimit te Unazes se Tirane me siperfaqe totale te zene prej 1452.1 m2 dhe siperfaqe te zhvleftesuar prej 34 m2 ne vleren totale 34.788.665.2 leke shume e cila ndahet sipas pasurive si me poshte – me siperfaqe 529 m2 regjistruar ne ZVRPP Tirane Zona Kadastrale 8120 pasuria Nr. 10/185 ne vleren 12.236.828.00 leke. – me siperfaqe 80.5m2 regjistruar ne ZVRPP Tirane Zona Kadastrale 8370 pasuria Nr. 4/172 (nga e cila 46.5m2 eshte zene nga pala paditur dhe 34 m2 eshte zhvlefesaur) ne vleren 1.862.126.00 leke. – me siperfaqe 90 m2 regjistruar ne ZVRPP Tirane Zona Kadstrale 8370 pasuria 4/106 ne vlere2.494.080.00 leke. – me siperfaqe 186.4 m2 regjistruar ne ZVRPP Tirane Zona Kadastrale 8370 pasuria nr. 4/176 ne vleren 4.270.167.20 leke. – me siperfaqe 602 m2 regjistruar ne ZVRPP Tirane Zona Kadastrale 8130 pasuria nr. 1/180 ne vleren 13.925.464.00 leke.Te gjitha ne pronesi te paditesve sipas vendimit te Komisionit te- Kthimit dhe? Kompensimit te Pronave Tirane Nr.926 dt.09/12/1994 dhe Nr.1280 dt 27/11/1996. Ngarkimin e pales paditur me shpenzimet gjyqesore.
Dt.e regjistrimit: 22-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-01754-86-2020
Paditës:Asllan Plaka
I paditur:Agjencia Shteterore e Kadastres Drejtoria Vendore Tirana
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin e Urdherit Nr.255 date 29.08.2018 te Drejtorise Vendore TIRANA VERI “Per pezullimin e procedurave te legalizimit per ndertimin informal te vetedeklaruar nga Z. Aslian Ahmet Plaka. Detyrimin e te paditurit Agjencia Shteterore e Kadastres Drejtoria Vendore TIRANA VERI per legalizimin e TRUALLIT mbi te cilen karn ndertuar banesen time sipas vetedeldarimit te dates 14.11. 2006 per legalizim te objektit dy katesh me siperfaqe ndertimi 162m2 dhe siperfaqe trualli 300m2 te dates 14 nentor te vitin 2006 ne emrin Asilan Plaka.
Dt.e regjistrimit: 22-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31138-01755-86-2020
Paditës:Kudret Mollaymeri
I paditur:Agjencia Shteterore e Kadastres Drejtoria Vendore Tirana Veri e Agjencise Shteterore te Kadastres
Palë të treta:Besnik Caslli
Objekti:Detyrimin e Agjencise Shteterore te Kadastres te fshije mbivendosjen e krijuar me pasurine me siperfaqe 48.8 m2 me nr. pasurie 1/72 ZK 8310 e ndodhur ne adresen:Rruga “Kongresi i Manastirit” Njesia Bashkiake nr.3 Tirane. 2. Detyrimin e pales se paditur te regjistroje pasurine me siperfaqe 48.8 m2 me nr. pasurie 1/72 ZK 8310 te ndodhur ne adresen: Rruga “Kongresi i Manastirit” Njesia Bashkiake nr.3 Tirane ne emer te paditesit.
Dt.e regjistrimit: 22-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-01756-86-2020
Paditës:Ramis Karaj
I paditur:Bashkia Tirane Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Keshilli i Ministrave
Palë të treta:Fiqerete Karaj Edmond Karaj Linda Karaj Ladimir Karaj
Objekti:Shfuqizimin e pjeshem te VKM Nr.811 date 26.12.2018 “Per shpronesimin per interes publik te pronareve te pasurive te palujtshme prone private qe preken nga realizimi i projektit: Per ndertimin e Landfillit Inceneratorit dhe Reabilitimin e Vende pozitimeve Ekzistuese Tirane dhe Prodhimin e Energjise Elektrike Tirane per pasurineNr.298/24 zona kadastrale 3321 lloji “are” per siperfaqen prej 3000 m2 ne pronesi te paditesit Ramis Karaj me vlere shpronesimi ne shumen 1 344.000 leke. Llogaritjen e vleres se siperfaqes prej 3000 m2 per pasurine Nr.298/24 zona kadastrale 3321 lloji “are” me adrese “Sharre” Tirane dhe detyrimin e pales se paditur te shpronesoje subjektin ne vleren e percaktuar nga eksperti vleresues te pasurive te palujtshme me cmimet e tregut ne masen 7 680 000 lek.
Dt.e regjistrimit: 22-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-01757-86-2020
Paditës:Mediana Rexha Muharrem Rexha
I paditur:Keshilli i Ministrave Ministria e Infrastruktures dhe Energjise Autoriteti Rrugor Shqiptare
Palë të treta:
Objekti:Kerkoj ndryshimin pjeserisht te aktit administrative Vendim I Keshilit te Ministrave nr.231 date 17.04.2019 ?Per shpronesimin per interes publik te pronareve te pasurive te paluajtshme prone private qe preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i sekmentit rrugor “Pallati me shigjeta-Rrethrrotullimi Shqiponja” persa i perket mases dhe vleres se shpronesimit te pronave ne emer te paditesave Mediana Rexha e Muharrem Rexha. Detyrimi i paleve te paditura ti paguajne paditesin Median Rexha e Muharrem Rexha edhe shumen: 69.322.525 (gjashtedhjete e nente milion e treqind e njezet e dy mije e peseqind e njezet e pese) leke si diference ne mes te asaj q u takon sipas vleres se tregut dhe te asaj te caktuar me VKM nr.231 date 17.04.2019. Detyrimi i paleve te paditura te paguajne shpenzimet gjyqesore e te perfaqesimit me nje avokate.
Dt.e regjistrimit: 22-07-2020
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:37,219
< Para 13681 3682 3683 3684 36853722 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·