Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1
23808 3809 3810 Pas >
Nr. total i rekordeve:38,100
Akti:31138-03211-86-2020
Paditës:Agjensia Shteterore e Kadastres, Drejtoria Vendore Kruje
I paditur:Bashkim Cani, Ruzhdije Cani, Manjola Cani, Florenc Cani, Bashkia Kruje
Palë të treta:Fondacioni Besa Durres
Objekti:Pavlefshmerine e pjesshme te aktit administrative 1. Shfuqizimin e pjesshem te Aktit te Marrjes se Tokes ne Pronesi Nr. 147 Date gusht 95 te z. Bashkim Deli Cani, duke i hequr siperfaqen 2714 m2 toke are ne parcelen Nr. 121/23 dhe siperfaqen 336 m2 toke are ne parcelen Nr. 121/20 ne fshatin Zeze, Njesia Administrative Nikel, Bashkia Kruje, ZK 3908 si edhe kthimin e tokes ne pronesi te shtetit. 2. Shtetasi Bashkim Cani detyrohet ti paguaj shtetit vleren e parceles 338/22 me nje siperfaqe totale 800 m2 te cilen e ka shitur, me vleren e percaktuar sipas hartes se vleres se tokes te percaktuar me VKM Nr. 89 Dt. 03.02.2016, e cila perllogaritet te jete 800m2 x 296 leke/m2 = 236 800 leke.
Dt.e regjistrimit: 01-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31154-03212-86-2020
Paditës:Anastas Pecini
I paditur:Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit Bashkia Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimin e aktit administrativ vendimin nr. 825, date 29.03.2018, nr. serie 0000825 “Per denimin me gjobe” kunder paditesit Anastas Pecini dhe veprimit administrativ Njoftim nr. 16132 prot., date 25.04.2018 “Per korrigjimin e shkeljes administrative” per mbylljen e deres. Sigurimin padise duke urdheruar pezullimin e ekzekutimit te vendimit nr. 825, date 29.03.2018 Nr.serie 0000825 “Per denimin me gjobe” te kerkuesit Anastas Pecjnit dhe Njoftimin Nr. 16312 Prot, date 25.04.2018 per korrigjimin e shkeljes administrative, mbylljen e deres.
Dt.e regjistrimit: 01-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-03213-86-2020
Paditës:Bujar Kareci
I paditur:Inspektoriati i Mbroktjes se Territorit prane Bashkise Tirane
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane
Objekti:Shfuqizimi i aktit administrativ, Vendimit te gjobes me Nr. 2320 date 17.01.2020 i te paditures Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit i Bashkise Tirane.
Dt.e regjistrimit: 01-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31146-03214-86-2020
Paditës:Kristina Qirjazi
I paditur:Bashkia Tirane, Inspektoriati i Mbrojtjes se Territorit
Palë të treta:
Objekti:Detyrimi i pales se paditur te shperbleje demin e shkaktuar pales paditese nga prishja e objektit mur rrethues te ndertuar mbi truallin prej 506.2 m\ me siperfaqe ndertimi 194m2, te ndodhur ne ZK 3321, Njesia Bashkiake nr. 6,Tirane. Detyrimin e pales se paditur te shperbleje palen paditese per siperfaqen 40 m2, (e perdorur per interesa publike), sipas vleres se (jmimit te tregut.
Dt.e regjistrimit: 01-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-00161-86-2021
Paditës:Selami Simsek
I paditur:Drejtoria e Azilit dhe Shtetesise, Komisioni Kombetar per Azilin dhe Refugjatet
Palë të treta:
Objekti:1.Shfuqizimi i vendimit Nr.08 dt.09.03.2020 i Drejtorise se Azilit dhe Shtetesise, prane Ministrise se Brendshme.
2. Shfuqizimi i vendimi Nr. 18 dt. 10.09.2020 i Komisionit Kombetar per Azilin dhe Refugjatet.
3. Detyrimin e pales se paditur Drejtoria e Azilit dhe Shtetesise prane Ministrise se Brendshme per te pranuar kerkesen e Azilkerkuesit dhe dhenien e te drejtes per perfitimin e Azilit paditesit Selami Simsek.
4. Marjen e mases se sigurimit te padise duke bere Pezullimin e ekzekutimit te vendimit Nr.08 dt.09.03.2020 te Drejtorise se Azilit dhe Shtetesise, prane Ministrise se Brendshme, duke mos lejuar asnje veprim per deportim/debim/ apo largim te shtetasit Turk z.Selami Simsek nga territori i Republikes se Shqiperise.
Dt.e regjistrimit: 19-01-2021
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31138-00678-86-202
Paditës:“RAL” sh.p.k
I paditur:Ministria e Infrastruktures dhe Energjise
Palë të treta:Avokatura e Shtetit, Qendra Kombetare e Biznesit, Shoqeria “Koka” shpk
Objekti:Detyrimin e pales se paditur MIE qe te beje publikimin ne rregjistrin kombetar te licencave, Autotizimeve dhe lejeve, te Aktit te Miratimit per kerkesen me Nr LC-7651-12-2016 dhe Aktin e miratimit per kerkesen Nr Lc. -0887-77-2018 te subjektit RAL sh.p.k ”
Dt.e regjistrimit: 25-02-2021
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31146-00632-86-2021
Paditës:Sofi Kongjini
I paditur:Spitali Psikiatrik “Sadik Dinci” Elbasan,Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale, Tirane
Palë të treta:Arben Kongjini, Ksenofon Kongjini, Kani Bala (Kongjini), Melpo Kongjini, Vasillo Kongjini, Besnik Kongjini, Avokatura e Shtetit
Objekti:1.Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje ne menyre solidare paditesen Sofi Kongjini per demin pasuror dhe jo pasuror shkaktuar asaj nga vdekja e djalit Pardeli Kongjini me dt. 01.03.2017 ne ambjentet e Spitalit Psikiatrik “Sadik Dinci” ne masen 16.851.760 leke.
2. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje ne menyre solidare nderhyresit kryesore Aristotel Kongjini, Ksenofon Kongjini, Kani Bala (Kongjini), Melpo Kongjini, Vasillo Kongjini dhe Besnik Kongjini, ne masen 7.522.8000 leke per secilin prej tyre, per demin jo pasuror qe ata kane pesuar nga ngjarja aksidentale e date 01.03.2017, ku ne ambjentet e Spitalit Psikiatrik “Sadik Dinçi” Elbasan, humbi jeten familjari Pandeli Kongjini.
3.Disponimin e gjykates me dhenien e vendimit me ekzekutim te perkohshem per shumen e demshperblimit per paditesen Sofi Kongjini ne masen 16.851.760 leke.
4.Detyrimin e pales se paditur te paguaj kamatet ligjore nga data e ngritjes se padise deri ne ekzekutim te vendimit gjyqesor.
5.Detyrimin e pales se paditur te paguaj shpenzimet gjyqesore te parapaguara nga pala paditese.
Dt.e regjistrimit: 23-02-2021
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31155-03422-86-2020
Paditës:Besim Greca
I paditur:Keshilli i Ministrave, Bashkia Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizimi teresisht i vendimeve:
1. Vendim nr.82 date 31.01.2020 te KM “Per shpalljen e zones se re per zhvillim ne njesine administrative Baldushk, Bashkia Tirane dhe caktimin e Bashkise Tirane si njesi administrative”, pasi cenon pronen time.
2. Vendim nr.5797 date 30.03.2020 te Kryetarit te Bashkise Tirane “Per miratimin e Planit te Detyruar Vendor, per kontraten e sherbimit me nr.7982/18 prot. date 28.02.2020, Loti I “Hartimi i Planeve te Detyruara Vendore (PDV) Per shpalljen e zones se re per zhvillim ne njesine Administrative Baldushk, Bashkia Tirane”, pasi cenon pronen time.
Dt.e regjistrimit: 15-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31138-01065-86-2021
Paditës:Klaudja Canameti
I paditur:Qendra e Sherbimeve Arsimore Tirane, Universiteti “Aleksander Moisiu” Durres
Palë të treta:Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Shkencave Sociale Tirane, Universiteti Europian i Tiranes, Avokatura e Shtetit
Objekti:1. Detyrimin e Qendres se Sherbimeve Arsimore te pajise palen paditese me Numer Matrikullimi per vitin akademik 2018-2019 tek Universiteti “Aleksander Moisiu” Durres, Fakulteti i Shkencave Politike Juridike. 2. Detyrimin e Universitetit “Aleksander Moisiu” Durres, Fakulteti i Shkencave Politike Juridike, te leshoje nje vertetim c’regjistrimi te ri per paditesen Klaudia Canameti, pasi te pajiset edhe me nr. matrikulli nga Qendra e Sherbimeve Arsimore. 3. Detyrimin e Qendres se Sherbimeve Arsimore te pajise palen paditese me Numer Matrikullimi tek Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Shkencave Sociale, qe e shoqeron deri ne marrjen e diplomes per programin perkates te studimit. 4.Shpenzimet gjyqesore sic jane bere.
Dt.e regjistrimit: 02-04-2021
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:31145-03367-86-2020
Paditës:Giulio/Xhuljo/Xhulio Hasani
I paditur:Zyra e Gjendjes Civile Bashkia Vlore, Zyra e Gjendjes Civile Arkivi prane Prefektit te Qarkut Vlore
Palë të treta:Avokatura e Shtetit Dega Rajonale Vlore, Drejtoria e Pergjithshme e Gjendjes Civile prane Ministrit te Brendshem Tirane
Objekti:1. Konstatimin e pasaktesise te aktit te lindjes se shtetasit Giulio Hasani ne rubriken “Emri”; 2.Detyrimin e te paditurit te korrigjoje aktin e lindjes ne rubriken e emrit nga “Xhuljo” ne “Giulio”; 3.Detyrimin per pagimin e shpenzimeve gjyqesore;
Dt.e regjistrimit: 11-12-2020
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:38,100
< Para 1
23808 3809 3810 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·