Vendime
Dt.vendimi nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 52723
2724 Pas >
Nr. total i rekordeve:27,235
Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3607
Paditës:Isuf Kadiu
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber, Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat
Palë të treta:}
Objekti:Konstatim I pavlefshmerise absolute te akteve administrative vendimi qe eshte ndryshuar pension I vertete
Dt.e regjistrimit: 13-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3630
Paditës:Ermonela Alikaj (Plasari)
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 13-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3681
Paditës:Leonora Himci
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Shfuqizimin e vendimit per dhenien e mases disiplinore ?Verejtje me paralajmerim? nr.9866/2 date 11.10.2013 te Drejtorit te Drejtorise se Auditit
Dt.e regjistrimit: 14-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3686
Paditës:Antoneta Tane
I paditur:Bashkia Tirane
Palë të treta:Drejtoria Rajonale e ALUIZNI Tirane}
Objekti:Fshirjen pjeserisht nga regjistri I pasurive te paluajtshme I regjistrit te pasurise ?Truall? me siperfaqe 40.9 m, nr.8/630 pasurie ZK8150, regjistrimin ne regjistrat e pasurive te paluajtshme te ZVRPP Tirane detyrimin te dorezoj ne ZVRPP Tirane, Certifikaten e Pronesise nr.368494 date 01.02.2013 per pasurine nr.8/630 ZK 8150
Dt.e regjistrimit: 14-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3650
Paditës:Jani Zbogo
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, Drejtoria e Apelimit Tatimor, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Anullimin e aktit administrativ njoftim vleresimi per detyrimet nr.45503/5 prot date 16.09.2011 te DRT dhe anullimin e aktit administrativ, vendimit me nr.18332/1 prot date 26.12.2011 te Drejtorise se Pergjithshme
Dt.e regjistrimit: 14-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3716
Paditës:Bajram Xhepa
I paditur:Drejtoria e Bujqesise Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrim demshperblim page per prishje te kontrates se punes
Dt.e regjistrimit: 14-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3700
Paditës:Gasper Shpani
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
Palë të treta:}
Objekti:Kundershtimin dhe anullimin e aktit administrativ, urdheri nr.8168/1 date 28.11.2013 dhe detyrimn per demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 14-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3641
Paditës:Agim Selmanaj
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, Instituti I Sigurimeve Shoqerore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Te detyroj DRSSH te rillogarise masen e pensionit fillestar dhe te paguaj diferencat
Dt.e regjistrimit: 14-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3741
Paditës:Artan Dino
I paditur:Agjensia e Mbrojtjes se Konsumatorit
Palë të treta:}
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 15-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes

Dt.e Vendimit:12-11-2014
Akti:3615
Paditës:Agjensia Kombetare e Burimeve Natyrore
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane
Palë të treta:}
Objekti:Detyrim pagim shume
Dt.e regjistrimit: 13-05-2014

                                                        Shkarko Vendim       Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:27,235
< Para 1 2 3 4 52723
2724 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·