Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 53809
3810 Pas >
Nr. total i rekordeve:38,100
Akti:2092
Paditës:Shoqeria “Tring TV” sh.a
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane
Palë të treta:
Objekti:Anullim vendimi
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2093
Paditës:Ylli Naci
I paditur:DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti:Pagim pensioni te parakohshem
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2094
Paditës:Majlinda Ndrita
I paditur:Qendra Ekonomike e Zhvillimit dhe Edukimit te Femijeve Tirane
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim Page
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2095
Paditës:Venetike Merkaj
I paditur:Qendra Sociale Multidisiplinore prane Bashkise Tirane
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2096
Paditës:Ajet Mulita
I paditur:DRSSH Tirane
Palë të treta:
Objekti:Rillogaritje mase pensioni
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2097
Paditës:Perparim Gjici
I paditur:Drejtoria Nr.3 e Punetoreve te Qytetit Tirane
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2098
Paditës:Resmie Tuci
I paditur:Bashkia Permet
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2099
Paditës:“Iliria”shpk
I paditur:D. Policise Elektrike
Palë të treta:
Objekti:Kundershit akti administrativ
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2100
Paditës:Rrahim Nurce
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Policise
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim te aktit administrativ, detyrim demshperblimi per zgjidhje te marrdhenies se punes ne menyre te pajustifikueshme
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2101
Paditës:Ministria e Brendshme
I paditur:Mezan Hoxha
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim vendimi te KSHC
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:38,100
< Para 1 2 3 4 53809
3810 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·