Kërkesa
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 5255
256 Pas >
Nr. total i rekordeve:2,560
Akti:65
Paditës:Shoqeria “Dulati Al” shpk
I paditur:Dega e Doganes Durres
Palë të treta:
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise ate te vendosjes ne qarkullim te lire te mallrave duke I cliruar sipas deklarates doganore R-32182 date 01.05.2012
Dt.e regjistrimit: 30-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:66
Paditës:Shoqeria “ARMO” sha
I paditur:Dega e Doganes Fier
Palë të treta:
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise pezullimin e zbatimit te aktit administrativ vendimi nr.20 date 1.03.2013 pavlefshmeri akti vendimi nr.68 date 22.07.2013
Dt.e regjistrimit: 30-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:67
Paditës:Shoqeria “Ekoprodukt Planet Store”
I paditur:Drejtoria Rajonale Tatimore Sarande, Drejtoria e Apelimit Tatimor Tirane
Palë të treta:
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise pezullimin e ekzekutimit te njoftim vleresimit nr.8110 date 09.12.2013 dhe vendimi nr.929/1 date 07.04.2013
Dt.e regjistrimit: 30-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:68
Paditës:Shoqeria “ARMO” sha
I paditur:Dega e Doganes Fier
Palë të treta:
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise vendimit nr.68 date 22.07.2013 nr.1144/3 date 24.07.2013
Dt.e regjistrimit: 30-06-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:69
Paditës:Shoqeria “EN & AD” shpk
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Drejtoria Rajonale e Rezervave te Shtetit Tirane
Palë të treta:
Objekti:Pavlefshmeri procesverbali nr.0005806, 0005907, 0023060, date 16.01.2014 marrjen e mases se sigurimit te padise
Dt.e regjistrimit: 03-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:70
Paditës:Shoqeria “Arseni” shpk
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Patentave dhe Markave Avokatura e Shtetit
Palë të treta:
Objekti:Pavlefshmeri urdheri nr.13 date 15.04.2014 nr.19 date 15.04.2013 pezullimin e ekzekutimit te ketij akti
Dt.e regjistrimit: 03-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:71
Paditës:Kerkues: Ardjan Veci
I paditur:
Palë të treta:Bashkia Elbasan, Firma Bajrami N shpk
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise duke perfshire pezullimin e punimeve sipas lejes zhvellimore nr.4/2 prot date 27.03.2014 deri ne zgjidhjen e ceshtjes ne themel ne dorezimin e kerkese padise
Dt.e regjistrimit: 04-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:72
Paditës:Rovena Deda (Goreja)
I paditur:Departamenti I Administrates Publike
Palë të treta:
Objekti:Pavlefshmeri akti nr.1309/35 prot date 20.09.2013 dhe nr.1591/20 prot date 06.11.2013
Dt.e regjistrimit: 09-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:73
Paditës:Flamur Sala, Ramadan Hoxha
I paditur:Keshilli I Qarkut Korce
Palë të treta:
Objekti:Konstatim te pavlefshmerise se vendimit nr.1 date 16.05.2014 vendimit nr.2 date 16.05.2014
Dt.e regjistrimit: 14-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:74
Paditës:Shoqeria “ARMO” sha
I paditur:Dega e Doganes Lezhe
Palë të treta:
Objekti:Marrjen e mases se sigurimit te padise se vendimit nr.48 date 16.08.2013
Dt.e regjistrimit: 14-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:2,560
< Para 1 2 3 4 5255
256 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·