Lista e çështjeve në gjykim
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 1 2 3 4 52708
2709 Pas >
Nr. total i rekordeve:27,085
Akti:7092
Paditës:Ankues:Bashkia Ura Vajgurore
I paditur:
Palë të treta:Mimoza Sherifi, Julian Memaj
Objekti:Kundershtim I vendimit te komisionit te Sherbimit Civil
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 15-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7123
Paditës:Erdit Rrapaj
I paditur:Drejtoria e Policise se Qarkut Tirane
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim vendimi nr.3463 date 29.04.2014
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 16-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7036
Paditës:Ndricim Koka
I paditur:Drejtoria e Policise se Qarkut Kukes, Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Palë të treta:
Objekti:Paligjshmeri akti nr.3231/1 date 5.12.2013 demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 15-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7275
Paditës:Aleksander Haderi
I paditur:Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Gjirokaster, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 17-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7219
Paditës:Migena Pllaka
I paditur:Drejtoria Arsimore Rajonale Vlore, Drejtoria e Shkolles 9vjecare Ismail Qemali Vlore
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 17-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:6233
Paditës:City Park shpk
I paditur:Dega e Doganes Tirane, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim akti nr.8633/1 date 12.12.2013 shuarje borxhi doganor nr.180 date 13.02.2013 dhe nr.22347/1 date 17.12.2013
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 16-07-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2812
Paditës:Vangjel Maskaj
I paditur:Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore
Palë të treta:1. Fatah Hamzai 2. Veiz Shefiti
Objekti:Anullim I aktit administrativ me nr.6711 prot dt.03.10.2012 te ZVRPP Vlore, 2.Fshirjen nga regjistri I pasurise me nr.564/11 e regjistruar me volumin nr.10 ZK2074, detyrimin e tepaguarit te bej regjistrimin
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 16-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7007
Paditës:Prefekti I Qarkut Vlore
I paditur:Komuna Shushice, Bujar Collaku
Palë të treta:
Objekti:Pavlefshmeri akti I marrjes se tokes ne pronesi nr.14956/1993. Kthim toke ne pronesi shtet
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 15-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7057
Paditës:Veniamin Bifsha
I paditur:Drejtoria e Sherbimit Pyjor Vlore
Palë të treta:
Objekti:Detyrimin e punedhenesit per shperblim demi te shkaktuar nga marredhnia e punes
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 15-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:7058
Paditës:Bukuroshe Buzi
I paditur:Komuna Mbrostar Fier
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Relatori:Kastriot Selita
Dt.e regjistrimit: 15-09-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:27,085
< Para 1 2 3 4 52708
2709 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·