Lista e çështjeve të ardhura
Dt.regj nga: Deri:   

Akti:
Padites:
I paditur:
Pale te treta:
Objekti:
< Para 13 4 5 6 73810 Pas >
Nr. total i rekordeve:38,100
Akti:2102
Paditës:Shoqeria “Kumi”sh.p.k
I paditur:Dega e Tatim Taksave Sarande
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim njoftim vleresimi
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2103
Paditës:“Cez Shperndarje”sh.a
I paditur:Komuna Ksamil
Palë të treta:
Objekti:Konstatim pavlefshmerie absolute te aktit administrativ
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2104
Paditës:Odhisea Duci
I paditur:ZVRP Paluajtshme Sarande
Palë të treta:
Objekti:Heqja mases se kufizimit, bazuar ne urdher nr.67 dt. 03/12/2008
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2105
Paditës:Hajri Jahaj
I paditur:INUV Komunar Ksamil
Palë të treta:
Objekti:Anullim akteve Administrative
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2106
Paditës:Petrit Meco
I paditur:DRSSH Korce
Palë të treta:
Objekti:Anullim vendim pensioni
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2107
Paditës:Erlejdi Balliu
I paditur:Bashkia Pogradec
Palë të treta:
Objekti:Deklarim pavlefshmeriei vendimit te Bashkise
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2108
Paditës:Selami Mucllari
I paditur:DRSSH Korce
Palë të treta:
Objekti:Shfuqizim Vendimi
Dt.e regjistrimit: 31-03-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2109
Paditës:Irena Dushan Zeqaj
I paditur:Drejtoria e Pergjithshme e Metorologjise
Palë të treta:
Objekti:Demshperblim page
Dt.e regjistrimit: 01-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2110
Paditës:Eliona Daka
I paditur:Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme
Palë të treta:
Objekti:Shperblim page
Dt.e regjistrimit: 01-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes

Akti:2111
Paditës:Merqez Goxha
I paditur:DRSSHT
Palë të treta:
Objekti:Pagim pensioni suplementare
Dt.e regjistrimit: 01-04-2014
                                                                                    Detajet e çështjes


Nr. total i rekordeve:38,100
< Para 13 4 5 6 73810 Pas >


Copyright © Gjykata Administrative e Apelit · Të gjitha të drejtat e rezervuara. ·